Tài liệu Thủ tục hành chính

Download tài liệu Thủ tục hành chính

Quy chế đánh giá thành tích nhân viên công ty

Quy trình đánh giá được xác lập nhằm đáp ứng các yêu cầu sau: đánh giá mức độ hoàn thành công việc là cơ sở để xác định những đóng góp của cá nhân, tập thể vào thành tích chung của Công ty, trên cơ sở đó để Hội đồng lương của Công ty quyết định trả lương, nâng lương, trả thưởng, và các lợi ích và nghĩa vụ khác với từng cá nhân và tập thể...

9/14/2019 12:35:50 PM +00:00

Nội dung hướng dẫn nhân viên mới

Nội dung hướng dẫn nhân viên mới gồm các quy định nơi làm việc: Hướng dẫn cách chấm công; giờ giấc làm việc; thủ tục ra vào cổng trong giờ làm việc, xin nghỉ phép, các quy định mang tính sinh hoạt: Giờ ăn giữa ca; nhà vệ sinh; hút thuốc; cách thức và nơi gửi xe; tuyến xe đưa rước, các quy định mang tính chế độ: Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BH thân thể; chế độ thai sản; chế độ phép năm... Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:35:20 PM +00:00

Mẫu Tờ trình yêu cầu bổ sung nhân sự đột xuất

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất nhằm giúp bạn soạn thảo một mẫu tờ trình về việc bổ sung nhân sự với cấp lãnh đạo công ty. Với mẫu tờ trình này sẽ giúp bạn không phải băn khoăn lo lắng khi có sự thay đổi về nhân sự trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:35:14 PM +00:00

Mẫu Tờ trình miễn nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ được các trưởng bộ phận sử dụng để trình lên cấp trên có liên quan xét duyệt khi nhận được thông tin về việc miễn nhiễm đối với cán bộ làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tờ tình về việc miễn nhiệm cán bộ cần nêu rõ thông tin cá nhân của người miễn nhiệm, đơn vị công tác, chức vụ, lý do miễn nhiệm cán bộ...

9/14/2019 12:35:07 PM +00:00

Mẫu Tờ trình điều động cán bộ

Mẫu tờ trình Điều động cán bộ là mẫu bản tờ trình được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để trình bày về việc điều động cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cá nhân của các cán bộ được điều động, đơn vị cũ và đơn vị mới chuyển đến, thời gian điều động, lý do điều động, mô tả công việc tại đơn vị mới của cán bộ được điều động. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:34:59 PM +00:00

Mẫu Tờ trình điều chuyển cán bộ

Mẫu tờ trình điều chuyển cán bộ là mẫu bản tờ trình được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để trình bày về việc điều chuyển cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cá nhân của các cán bộ được điều chuyển, đơn vị cũ và đơn vị mới chuyển đến, thời gian điều chuyển, lý do điều chuyển, mô tả công việc tại đơn vị mới của cán bộ được điều chuyển.

9/14/2019 12:34:52 PM +00:00

Mẫu Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ được lập ra để gửi đến các bộ cấp trên trước khi có quyết định chính thức cho việc bổ nhiệm cán bộ. Trong mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ sẽ có đầy đủ các thông tin từ: thông tin cá nhân, đơn vị, vị trí công tác, thu nhập, vị trí - nhiệm vụ mới, vv. Các thông tin trong tờ trình bổ nhiệm cán bộ sẽ được xem và xét duyệt cụ thể để có công văn bổ nhiệm cán bộ ở vị trí mới.

9/14/2019 12:34:39 PM +00:00

Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ

Đối với HĐLĐ có thời hạn, khi hết hạn hai bên có quyền tái ký hoặc không tái ký HĐLĐ mới. Trường hợp NSDLĐ không tái ký, thì phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ ít nhất 15 ngày trước khi HĐLĐ hết hạn. Dưới đây là mẫu Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ, mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:34:24 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi khen thưởng

Mẫu sổ theo dõi khen thưởng là sổ theo dõi được dùng trong các doanh nghiệp, được dùng để theo dõi quá trình khen thưởng của doanh nghiệp trong các năm. Mẫu bao gồm các nội dung: số thứ tự, số quyết định, ngày, lý do khen thưởng, người được khen thưởng, hình thức khen thưởng...... Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:34:06 PM +00:00

Mẫu Quyết định xử lý kỷ luật

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế của công ty. Mẫu quyết định lấy quy chế của công ty, biên bản họp kỷ luật làm căn cứ và nêu rõ tên nhân viên bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:33:59 PM +00:00

Mẫu Quyết định tiếp nhận thực tập

Mẫu quyết định tiếp nhận thực tập là mẫu quyết định của công ty, doanh nghiệp ban hành về việc quyết định nhận thực tập sinh vào thực tập khi sinh viên đó xin thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ những thông tin làm căn cứ, thông tin sinh viên thực tập, thời gian tham gia thực tập... Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:33:52 PM +00:00

Mẫu Quyết định tiếp nhận cán bộ, nhân viên

Mẫu quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, nhân viên của Tổng Giám đốc là mẫu bản quyết định được Tổng giám đốc công ty lập ra để quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, công nhân viên của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ nhân viên được tiếp nhận, quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên được tiếp nhận đó.

9/14/2019 12:33:45 PM +00:00

Mẫu Quyết định thanh lý Hợp đồng lao động

Mẫu quyết định về việc thanh lý hợp đồng lao động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thanh lý hợp đồng lao động. Mẫu quyết nêu rõ thông tin người được thanh lý hợp đồng, chức vụ, thời gian thanh lý hợp đồng...

9/14/2019 12:33:39 PM +00:00

Mẫu Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên

Mẫu quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung nâng bậc lương, hệ số lương mới cho cán bộ viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:33:32 PM +00:00

Mẫu Quyết định miễn nhiệm cán bộ

Mẫu Quyết định miễn nhiệm cán bộ, viên chức là mẫu quyết định của doanh nghiệp về việc miễn nhiệm chức vụ của cán bộ trong công ty khi đã có sự đồng ý của hội đồng quản trị công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và download mẫu quyết định chi tiết tại TaiLieu.VN.

9/14/2019 12:33:25 PM +00:00

Mẫu Quyết định lương miễn nhiệm

Mẫu quyết định lương miễn nhiệm chức vụ cán bộ là mẫu quyết định của công ty ban hành về mức lương miễn nhiệm một chức vụ, cán bộ nào đó của công ty khi có sự đồng ý của hội đồng quản trị công ty. Mẫu quyết định lương miễn nhiệm lấy luật doanh nghiệp, các điều khoản của công ty làm căn cứ để đưa ra quyết định miễn nhiệm một người nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:33:18 PM +00:00

Mẫu Quyết định lương bổ nhiệm

Khi công ty bổ nhiệm, đề cử một cá nhân vào vị trí mới thì công ty sẽ phải ra quyết định về lương bổ nhiệm chức vụ mới cho nhân viên. Mẫu quyết định lương bổ nhiệm chức vụ thường được đính kèm và sử dụng trong các quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng... Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:33:11 PM +00:00

Mẫu Quyết định đồng ý cho nghỉ việc

Mẫu Quyết định đồng ý cho nghỉ việc là một văn bản được áp dụng cho các doanh nghiệp/công ty/tập đoàn hay các khối cơ quan đoàn thể dùng để quyết định nghỉ việc cho một cá nhân trong công ty. Để tiện lợi cho quá trình soạn thảo chúng tôi đã mang đến cho bạn những mẫu quyết định nghỉ việc chuẩn nhất, bạn có thể tham khảo và download mẫu đơn xin nghỉ việc để sử dụng.

9/14/2019 12:33:04 PM +00:00

Mẫu Quyết định điều chuyển cán bộ

Nội dung Mẫu Quyết định điều chuyển cán bộ bao gồm các thông tin về đơn vị điều chuyển, người được điều chuyển, quyền và nghĩa vụ của người được điều chuyển, mức lương, phụ cấp và các nội dung khác liên quan... Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:32:57 PM +00:00

Mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc loại văn bản quyết định bổ nhiệm của Giám đốc Công ty, doanh nghiệp, Ban lãnh đạo muốn bổ nhiệm một chức vụ mới cho nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:32:44 PM +00:00

Mẫu Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp là mẫu quyết định được ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương mới của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, thời gian thực hiện quyết định... Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:32:37 PM +00:00

Mẫu Quy định tổ chức sinh nhật CBNV và khách hàng

Mẫu Quy định tổ chức sinh nhật CBNV và khách hàng nhằm thể hiện sự quan tâm của công ty đến cán bộ – công nhân viên công ty; các cán bộ quản lý tại các công ty góp vốn và các khách hàng của công ty, đồng thời thể hiện nét văn hóa của công ty.

9/14/2019 12:32:30 PM +00:00

Mẫu Quy định hỗ trợ chi phí khi chuyển công tác

Mẫu Quy định hỗ trợ chi phí khi chuyển công tác nhằm thống nhất thực hiện và quản lý các khoản hỗ trợ chi phí cho CBNV Công ty TNHH phân phối FPT khi được điều động theo đúng các quy định của Công ty, áp dụng cho cán bộ, nhân viên được công ty điều động sang tỉnh, thành phố khác làm việc thuộc công ty TNHH Phân phối FPT và chi nhánh trực thuộc.

9/14/2019 12:32:23 PM +00:00

Mẫu Phiếu thanh lý khi nghỉ việc

Mẫu Phiếu thanh lý nghỉ việc là mẫu phiếu được lập ra khi có nhân viên nghỉ việc. Nội dung trong mẫu phiếu thanh lý nêu rõ thông tin của nhân viên nghỉ việc, những giấy tờ, sổ sách mà nhân viên xin nghỉ đã bàn giao lại cho công ty, doanh nghiệp, thanh toán tiền lương, chế độ cho người nghỉ việc..

9/14/2019 12:32:08 PM +00:00

Mẫu Quyết định tiếp nhận thử việc

Mẫu Quyết định tiếp nhận thử việc là biểu mẫu để một tổ chức doanh nghiệp hay công ty nào đó ký tiếp nhận cho người lao động vào làm tạm thời tại vị trí một nhân viên thử việc có thời hạn quy định. Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc cũng là quyết định thống nhất sau khi ban giám đốc và các phòng ban liên quan khác hội họp thông qua. Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các biểu mẫu, quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên qua Bộ tài liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

7/3/2019 4:48:42 PM +00:00

Mẫu Quyết định tiếp nhận chính thức

Biểu mẫu Quyết định tiếp nhận chính thức được các công ty, doanh nghiệp sử dụng dành cho những nhân viên sau một thời gian thử việc hoặc được chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên xuống các phòng ban về việc tiếp nhận nhân sự mới. Biểu mẫu gồm những thông tin về: đơn vị ra quyết định, nhân viên được tiếp nhận làm nhân viên chính thức, vị trí, thời gian cụ thể. Để tìm hiểu thêm về các biểu mẫu tuyển dụng và training nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên TaiLieu.VN.

7/3/2019 4:48:34 PM +00:00

Mẫu Quyết định lương thử việc

Mẫu quyết định lương thử việc là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về lương cho nhân viên thử việc của doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin nhân viên thử việc, thời gian thử việc, mức lương cơ bản, mức phụ cấp, ban ngành thi hành quyết định... Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về mẫu quyết định lương thử việc. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

7/3/2019 4:48:25 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Với số liệu từ mẫu điều tra 171 doanh nghiệp, kết quả phân tích hồi quy nhị phân cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp bao gồm: Phí dịch vụ, thời gian, qui mô doanh nghiệp, năm thành lập và các loại giấy tờ.

4/3/2019 12:52:57 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân: Nghiên cứu trường hợp Chi cục Thuế Quận 11, TP.HCM

Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Chi cục Thuế Quận 11, TP Hồ Chí Minh. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ hơn 200 người nộp thuế TNCN tại Chi cục Thuế Quận 11, TP Hồ Chí Minh, các phương pháp kiểm định Cronbach s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hổi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.

4/3/2019 12:09:33 AM +00:00

Quy trình Đánh giá nội bộ

Quy trình nhằm mục đích tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ để xác định tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động và kết quả liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00