Tài liệu Khoa học xã hội

Download tài liệu Khoa học xã hội

Tiểu luận: Hình thức chính thể của một số nước trên thế giới

Tiểu luận tập trung nghiên cứu và làm sáng tỏ hình thức chính thể, các yếu tố của hình thức chính thể, phân loại hình thức chính thể và hình thức chính thể của một số nước. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/4/2020 8:52:49 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội tại xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu tình trạng trên

Tiểu luận nhằm nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề tôi mong muốn việc tham gia nghiên cứu đề tài này tại địa phương tôi thực tập để làm rõ phần nào những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, an toàn xã hội, để từ đó đưa ra những kiến nghị, phương hướng cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

3/30/2020 9:57:24 AM +00:00

Tóm tắt luận văn ngành Quản lý văn hóa: Ẩm thực vỉa hè một nét văn hóa độc đáo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Luận văn tìm hiểu về một số cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa ẩm thực Việt Nam. Khảo sát, mô tả, phân tích về ẩm thực vỉa hè tạo nên nét văn hóa độc đáo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Kiến nghị một số giải pháp, đề xuất để giữ gìn và phát triển ẩm thực vỉa hè.

3/30/2020 9:02:46 AM +00:00

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp thành phố Cần Thơ hiện nay thực trạng và giải pháp

Nội dung của tiểu luận bao gồm: cơ sở lý luận về giai cấp công nhân, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp; thực trạng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp thành phố; những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp thành phố Cần Thơ hiện nay.

3/29/2020 11:57:42 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Vấn đề giảng dạy môn Giáo dục công dân cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận về giáo dục bộ môn Giáo dục công dân và làm rõ thực trạng giảng dạy môn GDCD các trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy các trường trung học phổ thông ở quận 7 - TP HCM.

3/29/2020 3:34:20 PM +00:00

Tiểu luận học phần Phân loại tài liệu theo DDC 23: Công tác phân loại tài liệu theo DDC 23 tại Thư viện trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh

tiểu luận căn cứ vào nội dung của tài liệu mà xác định cho nó một ký hiệu chính xác trong bảng phân lọai, giúp cho bạn đọc nhanh chóng tìm thấy những tài liệu cần thiết. Xây dựng mục lục phân loại để giới thiệu toàn bộ thành phần nội dung kho tài liệu trong thư viện.

1/13/2020 9:55:23 AM +00:00

Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

Tiểu luận tìm hiểu ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để phát huy giá trị tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này nhằm xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

1/13/2020 9:54:33 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ, đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như duy trì, củng cố và phát triển bền vững TTHTCĐ.

1/12/2020 7:20:33 PM +00:00

Summary of doctoral thesis: Developing manager teams of Community Learning centers

On the basis of theoretical and practical research of developing CLC manager teams, proposing solutions for team development, contributing to enhance operational efficiency as well as maintaining, strengthening and sustainably developing CLCs.

1/12/2020 7:20:13 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ, đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như duy trì, củng cố và phát triển bền vững TTHTCĐ.

1/12/2020 7:19:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành ngôn ngữ Anh

Mục đích nghiên cứu của luận án: Đề xuất qui trình và các biện pháp ứng dụng ĐGT vào đánh giá NLTAGT của SV đại học ngành Ngôn ngữ Anh, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động đánh giá NLTAGT tại các trường ĐH ở nước ta

1/12/2020 7:18:58 PM +00:00

Summary of doctoral thesis of science education: Authentic assessment of english majored undergraduates’ english proficiency

This study aims to provide a procedure and specific measures that can be used in the authentic assessment of English-majored undergraduates’ English proficiency in order to increase the validity, reliability and comprehensiveness of assessment activities.

1/12/2020 7:18:47 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành ngôn ngữ Anh

Mục đích nghiên cứu của luận án: Đề xuất qui trình và các biện pháp ứng dụng ĐGT vào đánh giá NLTAGT của SV đại học ngành Ngôn ngữ Anh, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động đánh giá NLTAGT tại các trường ĐH ở nước ta

1/12/2020 7:17:49 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án xây dựng nội dung và quy trình RLKN PTCTGD nhà trường (cấp độ nhóm lớp) cho SV ngành GDMN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cử nhân sư phạm. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:17:35 PM +00:00

Summary of doctoral thesis of science education: Training skills of curiculum develop base on school for students in preschool education major with a bachelor's degree in pedagogy

On the basis of theoretical and practical research, the thesis builds the content and process of training skill of curriculum development base on preschool schools (group level) for students in preschool education major, contributing to improving the quality of training

1/12/2020 7:17:18 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án xây dựng nội dung và quy trình RLKN PTCTGD nhà trường (cấp độ nhóm lớp) cho SV ngành GDMN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cử nhân sư phạm. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:16:22 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp DH Hình học THCS theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả DH môn Toán THCS. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:16:08 PM +00:00

Summary of doctor’s thesis in education: Teaching Geometry at secondary schools in the direction of applying Multiple Intelligence theory

Purpose of the research: Proposing some methods of teaching geometry at the secondary schools in the direction of applying MI theory, contributing to improving the effectiveness of teaching Maths at the Secondary Schools (SS).

1/12/2020 7:15:53 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp DH Hình học THCS theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả DH môn Toán THCS. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:15:06 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn quản lý đánh giá KQHT của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý đánh giá KQHT. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:14:20 PM +00:00

Dissertation summary of educational doctor: Managing competency-based asessment of study results by technical secondary students

Research purposes Researching theoretical basis and practice of managing competency-based asessment of study results by technical secondary students and proposing management solutions to improve the management quality of assessing students’ study results.

1/12/2020 7:14:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn quản lý đánh giá KQHT của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý đánh giá KQHT. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:13:45 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Mục đích nghiên cứu: Dựa trên kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS theo tiếp cận năng lực các tỉnh vùng ven Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV THCS, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục THCS nước ta trong giai đoạn hiện nay.

1/12/2020 7:13:29 PM +00:00

Summary of the thesis of educational science doctor: Managing lower secondary teachers’ in-service training activities towards competency approach

Basing on theoretical study of managing lower secondary teachers’ in-service training activities towards competency approach and current analysis of this issue in provinces surrounding Hanoi, the author proposed management measures to improve the quality of lower secondary teachers, meeting goal of the basic and comprehensive renewal of our lower secondary education in the current period.

1/12/2020 7:13:11 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Mục đích nghiên cứu: Dựa trên kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS theo tiếp cận năng lực các tỉnh vùng ven Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV THCS, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục THCS nước ta trong giai đoạn hiện nay.

1/12/2020 7:12:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý nghiên cứu khoa học tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Mục đích nghiên cứu Đề xuất các giải pháp quản lý NCKH tại các CSBD CBQLGD nhằm nâng cao hiệu quả NCKH, đặc biệt là, các KQNC của đề tài NCKH cấp cơ sở tại các CSBD CBQLGD áp dụng được vào thực tiễn.

1/12/2020 7:11:26 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý nghiên cứu khoa học tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp quản lý NCKH tại các CSBD CBQLGD nhằm nâng cao hiệu quả NCKH, đặc biệt là, các KQNC của đề tài NCKH cấp cơ sở tại các CSBD CBQLGD áp dụng được vào thực tiễn.

1/12/2020 7:10:38 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học toán ở trường THPT theo hướng phát triển NLGQVĐTT thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống TT

Trên cơ sở nghiên cứu NLGQVĐTT và DH toán nhằm phát triển NLGQVĐ mà đề xuất cách thức khai thác các BTCTHTT và xây dựng một số biện pháp sư phạm phát triển NLGQVĐTT cho HS qua việc sử dụng các bài toán đó trong DH toán ở trường THPT.

1/12/2020 7:09:11 PM +00:00

Tiểu luận môn Triết học: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Huỳnh Phạm Phúc Nhung

Nội dung của tiểu luận trình bày khái niệm LLSX và vai trò nhân tố con người trong LLSX; chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/12/2020 7:08:44 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Nhân học: Trang phục truyền thống hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Mục đích nghiên cứu: Nhận diện những đặc trưng về trang phục truyền thống đang tồn tại hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống của nhóm Lô Lô Hoa trong bối cảnh hiện nay.

1/12/2020 6:51:38 PM +00:00