Tài liệu Môi trường

Download tài liệu Môi trường

Nghiên cứu đặc điểm nước dâng, nước rút tại khu vực ven biển Vũng Tàu giai đoạn 1978-2015

Bài viết trình bày các kết quả tính toán mực nước dâng - rút tại khu vực ven biển cảng Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mực nước dâng tại trạm Vũng Tàu đạt cao nhất là 2,084 m, nước rút là -2,237 m. Nước dâng lớn xuất hiện trong thời điểm triều cường là 25,99 %; nước rút lớn xuất hiện trong thời điểm triều kiệt là 26,32 %.

5/5/2020 12:29:30 AM +00:00

Phytoremediation of lead by ceratophyllum demersum Lab. work

This study was done to recognize the capacity of C. demersum for different concentrations of lead element in lab aqueous ecosystem. The concentrations of 10, 20 and 30 ppm were used in three replications for each concentration for 30 days. The results showed that the plant can remove 30 ppm of Pb. Significant differences were found in removing capacity by plant for Pb, in all concentrations 10, 20, 30 during experiment period. There was accumulation in the stem more than the leaf. The highest removal ratio for Pb in the stem was 10.25 ppm, 9.18 ppm in the leaf and the lowest removal ratio was 8.01ppm in the concentration 30 ppm for 30 days.

5/5/2020 12:16:31 AM +00:00

Assessment of empirical methods for runoff estimation in Chaskaman catchment of Western Maharashtra, India

In water resource management the main basic requirement is the estimation of runoff resulted from precipitation. In present study, runoff from Chaskaman catchment estimated using different empirical methods such as Inglis and DeSouza formula, Khosla’s formula, Coutagine relationship, Department of irrigation India, and Strange’s table method. Hydrological data such as observed daily runoff of 15 years (2000-2014) was collected from Superintending Engineer, Department of Irrigation, Government of Maharashtra, Pune. Performances of the empirical methods were evaluated using various statistical performance evaluation indices.

5/5/2020 12:07:06 AM +00:00

Estimation of evapotranspiration using CROPWAT 8.0 model for shipra river basin in Madhya Pradesh, India

The study was conducted in Shipra river basin to determine actual evapotranspiration in the area. Long term daily meteorological data including rainfall, maximum temperature, minimum temperature, relative humidity, wind speed and sunshine hours of Indore IMD station was used as input data in CROPWAT Model 8.0. The potential evapotranspiration was converted into actual evapotranspiration by using the crop coefficient. Reference evapotranspiration is a measure of evaporative demand, while the crop coefficient accounts for crop characteristics and management practices (e.g., frequency of soil wetness).

5/5/2020 12:01:32 AM +00:00

Analysis of annual precipitation and water table changes in Shahrekord aquifer

The growth of technology has caused climate change around the world whose results are warming of the air, the occurrence of low precipitation periods, the conversion of snow into rain, and shortening of the length of snow remaining in the area. This research has analyzed Jahanbin basin and Shahrekord plain using water balance method and common indices.

5/4/2020 11:56:50 PM +00:00

Strategy of water resource utilization in upper Narmada basin

The present study was conducted to find status of water resource use and strategies for its future. The study was conducted in the five revenue districts of upper Narmada basin. In order to assess the status of water resource utilization in UNB first of all net ground water availability was computed, using annual recharge values. Methodology supported and recommended by G.E.C. (1997) was followed. Revenue blocks were taken as unit for assessment.

5/4/2020 11:56:44 PM +00:00

Phát triển kinh tế xã hội và vấn đề phát sinh chất thải ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học tiếp tục là những vấn đề lớn, mang tính toàn cầu. Tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang được Liên hợp quốc kêu gọi các nước triển khai thông qua phát triển năng lượng sạch, cac-bon thấp và phát triển bao trùm.

5/4/2020 11:43:31 PM +00:00

Thực trạng, nguyên nhân, thách thức về ô nhiễm các nguồn nước ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ khá cao những năm qua, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam cũng đang diễn ra với tốc độ tương đối nhanh, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, nâng cao chất lượng và đời sống của người dân. Điều này tạo nên áp lực lớn đến tài nguyên nước.

5/4/2020 11:43:25 PM +00:00

Thực trạng công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội và các kiến nghị

Bài viết trình bày thực trạng công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, nước thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội, công tác xây dựng định mức, đơn giá, lựa chọn công nghệ xử lý rác thải, phân loại rác thải tại nguồn.

5/4/2020 11:43:19 PM +00:00

Thực trạng công tác quản lý rác thải, nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Để tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường, Lãnh đạo Thành phố đã quan tâm chỉ đạo và triển khai nhiều chương trình, dự án, đề án bảo vệ môi trường, đặc biệt là Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, một trong các Chương trình đột phá được Đại hội Đảng bộ Thành phố xác định thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

5/4/2020 11:43:13 PM +00:00

Vai trò của kiểm toán nhà nước đối với hoạt động quản lý rác thải vì sự phát triển bền vững

Bài viết đề cập đến thực trạng quản lý và kiểm toán chất thải rắn từ đó đề nghị các giải pháp nâng cao vai trò của Kiểm toán nhà nước trong quản lý chất thải vì sự phát triển bền vững của đất nước.

5/4/2020 11:43:07 PM +00:00

Thực trạng và giải pháp tăng cường kiểm toán môi trường của kiểm toán nhà nước

Kiểm toán môi trường nói chung và kiểm toán công tác quản lý nước thải, rác thải nói riêng đã góp phần quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về môi trường; giảm thiểu tác động do rủi ro đối với con người, môi trường do các vấn đề ô nhiễm, sự cố môi trường gây nên, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội phải cân bằng với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

5/4/2020 11:43:01 PM +00:00

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện các văn bản pháp lý, hướng dẫn phương pháp, tổ chức kiểm toán về nước thải, rác thải phù hợp với chuẩn mực kiểm toán quốc tế và điều kiện thực tiễn tại Việt Nam của kiểm toán nhà nước

Môi trường hiện nay không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, dân tộc nào mà đã trở thành vấn đề toàn cầu và của cả nhân loại. Một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ô nhiễm môi trường đó là: Nước thải và rác thải không chỉ ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày, sức khỏe hiện tại của người dân, mà còn ảnh hưởng đến tính bền vững của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia.

5/4/2020 11:42:55 PM +00:00

Giải pháp tăng cường năng lực kiểm toán nước thải, rác thải vì sự phát triển bền vững của kiểm toán nhà nước Việt Nam

Kiểm toán nhà nước Việt Nam cần có các giải pháp nâng cao năng lực kiểm toán nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nước thải, rác thải do đây là vấn đề thời sự đang rất được dư luận trong nước và thế giới quan tâm, đồng thời, giúp nâng cao tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho quốc gia.

5/4/2020 11:42:49 PM +00:00

Kinh nghiệm quản lý và xử lý rác thải, nước thải trên thế giới vì sự phát triển bền vững và những gợi mở cho Việt Nam

Thông qua việc xem xét, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý và xử lý nước thải trên thế giới, bài viết mong muốn đề xuất, gợi mở một số hướng cho công tác xử lý chất thải rắn và nước thải tại Việt Nam hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững toàn diện về cả hai mặt kinh tế và môi trường.

5/4/2020 11:42:43 PM +00:00

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở thành phố Hà Nội - góc nhìn từ cấu trúc thị trường

Nghiên cứu đã nhận diện và phác họa toàn cảnh hiện trạng QLCTRSHĐT ở thành phố Hà Nội qua 4 phân đoạn: thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế dưới góc nhìn cấu trúc thị trường. Trong đó, đặc điểm của các chủ thể tham gia, rào cản thị trường và kết quả thực thi ở từng phân đoạn được lựa chọn và phân tích một cách chi tiết.

5/4/2020 10:53:44 PM +00:00

Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích ngược để nâng cao độ chính xác dự báo sụt lún mặt đất do khai thác nước ngầm ở Hà Nội

Dự đoán sụt lún đất do mặt đất là khó khăn và phức tạp vì nó đã bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và chúng luôn luôn thay đổi theo thời gian để chúng tôi không thể kiểm soát chúng. Phương pháp đất này dự đoán sụt lún được sử dụng trong thực tế bây giờ, bằng cách áp dụng giá trị Cv, chúng tôi thu được các kết quả khác nhau theo ngày được quan sát trạm.

5/4/2020 10:40:34 PM +00:00

Evaluation of recharge basin technique for Junagadh Region, India

Recharge basin structure having masonry spillway was evaluated in the experiment. The quantities of available runoff water under the maximum rainfall up to 5 consecutive days were estimated. Hydrograph was prepared by recording water level in the basin against time for duration of live storage period.

5/4/2020 9:16:56 PM +00:00

Xây dựng chỉ tiêu hiệu quả môi trường tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bài viết này dựa trên tiêu chuẩn G4 của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) để thiết lập các chỉ số hiệu quả môi trường cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

5/4/2020 7:23:39 PM +00:00

Prediction of rainfall of Allahabad district by the development of autoregressive time series model

The autoregressive model specifies that the output variable depends linearly on its own previous values and on a stochastic term (an imperfectly predictable term); thus the model is in the form of a stochastic differential equation. The present study was conducted with the main objective to develop a stochastic time series model for prediction of rainfall of Allahabad district, which lies between 250 47’ N latitude, 810 21’E longitude and elevation of 104 m from the mean sea level.

5/4/2020 6:23:45 PM +00:00

Dairy wastewater treatment by cyanobacteria for removal of nutrients with extraction of high value compounds from biomass

Dairy industry is one of the leading food industries in India. Dairy is one of the major industries causing water pollution with its large water consumption approximately 50 m 3wastewater daily with considerable concentration of organic and inorganic matter. In present study cyanobacterial species were isolated from dairy industries wastewater and explored for removal of nutrients from dairy wastewater simultaneously biomass produced again used for extraction of high value compounds.

5/4/2020 6:22:38 PM +00:00

Water quality index as a tool for assessment of status of an urban lake of mumbai

This study investigates the effectiveness of water quality index (WQI) for the assessment of aesthetic status of Powai lake by analysing selected parameters. Water quality was monitored monthly for a period of one year (November, 2016 to October, 2017) in five sampling stations (A, B, C, D and E) as a simple pollution indicator for an assessment to initiate appropriate management action.

5/4/2020 6:13:45 PM +00:00

The impact of individual and environmental characteristics on students’ entrep-reneurial intention

The study investigates the relationship between entrepreneurial attitude, self-efficacy, social capital, country norms and entrepreneurial intention. The result of this research indicates that a large proportion of students only study and only a small percentage of them study and run their own business. In terms of willingness to take the risks, the highest figure belongs to the neutral level. In addition, the correlation coefficient and multiple regressions analysis indicate that all four factors were positively associated with entrepreneurial intention.

5/4/2020 5:13:42 PM +00:00

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 3/2019

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 3/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu lựa chọn dây chuyền công nghệ cơ giới hóa đồng bộ phù hợp để khai thác các vỉa than dày thoải đến nghiêng tại Công ty cổ phần than Mông Dương, sử dụng tổ hợp khoan kết hợp xúc nhằm nâng cao tốc độ thi công các đường lò đá ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

5/4/2020 4:52:06 PM +00:00

Trường ứng suất hiện đại và xu thế dịch chuyển tương đối vỏ trái đất khu vực quần đảo Hoàng Sa và lân cận

Trong nghiên cứu này, các dự đoán về độ lớn và xu thế dịch chuyển tƣơng đối vỏ Trái đất đƣợc thực hiện bằng cách tính toán và đánh giá mối quan hệ giữa trƣờng ứng xuất hiện đại và các tham số đứt gãy. Trên những cơ sở về xu thế và độ lớn đó, có thể xây dựng lại cơ chế kiến tạo địa động lực qua các thời kỳ địa chất khác nhau của khu vực quần đảo Hoàng Sa và lân cận.

5/4/2020 4:52:00 PM +00:00

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 6/2019

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 6/2019 trình bày các nội dung chính sau: Đề xuất phương pháp tính toán, xây dựng hộ chiếu chống giữ ngã ba lò chợ phù hợp với điều kiện các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, phương án cải thiện chất lượng không khí tại đáy mỏ Cọc Sáu khi khai thác đến mức -300, đề xuất hình dạng bờ mỏ phù hợp tại các mỏ than lộ thiên Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

5/4/2020 4:51:49 PM +00:00

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 5/2019

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 5/2019 trình bày các nội dung chính sau: Khai thác lò chợ không để lại trụ than bảo vệ lò chuẩn bị - kinh nghiệm trên thế giới và tiềm năng ứng dụng tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, các giải pháp công nghệ đổ thải hợp lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái đối với các mỏ than khoáng sản Việt Nam, giải pháp kiểm soát phát thải khí mê tan trong khai thác than hầm lò ở Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

5/4/2020 4:51:38 PM +00:00

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 4/2019

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 4/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường và nước ngầm khi thi công giếng đứng mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác hỗn hợp lộ thiên – hầm lò đảm bảo tận thu tối đa tài nguyên và bảo vệ môi trường tại mỏ đồng Sin Quyền, hiện trạng và định hướng phát triển công nghệ khí hóa than ngầm trên thế giới,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

5/4/2020 4:51:29 PM +00:00

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 1/2020

Tạp chí Khoa học Công nghệ Mỏ: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Áp dụng phần mềm “Massip” tính toán các tham số dịch chuyển, biến dạng khối đá mỏ và bề mặt địa hình khi khai thác các vỉa than nằm dưới công trình cần bảo vệ tại mỏ than Núi Béo, một số giải pháp công nghệ phù hợp khi khai thác các tầng sâu ở các mỏ than lộ thiên Việt Nam, ứng dụng rào chắn địa hóa để xử lý nước thải công nghiệp từ kim loại màu,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

5/4/2020 4:51:18 PM +00:00

Nghiên cứu thành lập bản đồ trường nhiệt mặt biển vùng biển Tây Nam Việt Nam bằng dữ liệu viễn thám và GIS

Ứng dụng viễn thám trong ước tính trường nhiệt độ mặt biển (SST - Sea Surface Temprature) là một trong những hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Các đầu thu thế hệ mới như MODIS, MERIS... đặt trên các vệ tinh có thể quan trắc và cung cấp một khối lượng lớn thông tin bề mặt Trái đất với phạm vi lớn, độ phân giải thời gian cao đã cho phép nghiên cứu trường nhiệt mặt biển trên cả hai góc độ đa phổ và đa thời gian.

5/4/2020 4:51:11 PM +00:00