Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Khả năng sử dụng token bucket để hủy hay đánh dấu gói tại core router trong các mạng IP.

Khả năng sử dụng token bucket để hủy hay đánh dấu gói tại core router trong các mạng IP. Điều khiển học có thể nhìn xuyên suốt cho quá trình nghiên cứu hoạt động, cơ chế có mục đích (tiếng Hy Lạp là Teleos với nghĩa Đích cuối). Quay về thời kỳ 1700, nhà phát minh máy hơi nước James Wat gọi tên 'governor' cho thiết bị điều chỉnh trong động cơ hơi nước có sử dụng phản hồi âm để chỉnh tốc độ - đó là một chiếc van ly tâm. ...

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Một mô hình meta-controlled boltzman machine sửa đổi.

Một mô hình meta-controlled boltzman machine sửa đổi. Tới năm 1868, Maxwell James xuất bản một bài báo về lý thuyết điều chỉnh governor. Năm 1935, nhà sinh học Nga P. K. Anokhin đã viết trong một cuốn sách về khái niệm sự phản hồi (feedback afferentation). Nhà khoa học Rumani Stefan Odobleja xuất bản Psychologie consonantiste (Paris, 1938) cũng mô tả nhiều nguyên lý của ngành điều khiển học.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Nghiên cứu thực nghiệm một phương pháp chia miền giải các bài toán với điều kiện biên hỗn hợp trong miền hình học phức tạp.

Nghiên cứu thực nghiệm một phương pháp chia miền giải các bài toán với điều kiện biên hỗn hợp trong miền hình học phức tạp. Vào những năm 1940 sự nghiên cứu các quá trình điều khiển/điều chỉnh và mô tả bằng mô hình toán học được tiếp tục nghiên cứu tiếp tục và năm 1034 có hai bài báo quan trọng đã được xuất bản.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Phân cấp vai trong mô hình kiểm soát truy nhập dựa trên vai với rằng buộc thời gian.

Phân cấp vai trong mô hình kiểm soát truy nhập dựa trên vai với rằng buộc thời gian. Đó là bài Hành vi, Mục đích và Mục đích luận của Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener, và Julian Bigelow; và bài Về tính toán logic các ý tưởng trong mạng thần kinh của McCulloch và Walter Pitts Warren.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Nhận dạnh mù chuỗi Hamerstaein bậc hai.

Nhận dạnh mù chuỗi Hamerstaein bậc hai. Trong thế giới thứ 2, với nhu cầu điều khiển các súng của pháo binh và phòng không, Wiener phát triển một lý thuyết chung tổ chức và quan hệ trong hệ thống điều khiển. Và đó là điều kiện phát triển kỹ thuật và lý thuyết điều khiển để rồi dần dần trở thành môn khoa học hoàn chỉnh.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Một phương pháp nội suy giải bài toán mô hình mờ trên cơ sở đại số gia tử.

Một phương pháp nội suy giải bài toán mô hình mờ trên cơ sở đại số gia tử. Điều khiển học chính thức trở thành một khoa học sau một cuộc gặp gỡ của các trí thức sau thế chiến 2, gồm có Norbert Wiener, John von Neumann, Warren McCulloch, Claude Shannon, Heinz von Forster, Gregory Bateson, F.S.C. Northrop, Conrad Lorenz, W. Grey Walter và Mead Margaret từ năm 1946 đến 1953.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Mô hình đại số quan hệ của hệ thống hướng đối tượng.

Mô hình đại số quan hệ của hệ thống hướng đối tượng . Các buổi gặp mặt do Quỹ Josiah Macy Jr. nên còn được gọi là Hội thảo về Điều khiển học Macy. Ngành Điều khiển học thì lấy mốc năm 1948 làm năm ra đời ngành bởi vì vào năm cuốn sách Điều khiển học:

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Một cách tiếp cận đối với phép dịch các câu truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành dạng logic.

Một cách tiếp cận đối với phép dịch các câu truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành dạng logic. Điều khiển và Truyền thông trong Sinh vật và Máy móc về Các vòng nhân quả và Cơ chế phản hồi của Wiener được xuất bản lần đầu tiên cùng lúc tại Mỹ, Anh, Pháp... Trong cuốn sách, điều khiển học được nhấn mạnh là không chỉ điều khiển và truyền thông bên trong các hệ nhân tạo được thiết kế mới mà cả trong sự phát triển của các hệ thống của tự nhiên, như sinh vật, xã hội....

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Về một cải tiến ddoosi với lược đồ giấu dữ liệu an toàn và vô hình trong các bức ảnh hai màu.

Về một cải tiến ddoosi với lược đồ giấu dữ liệu an toàn và vô hình trong các bức ảnh hai màu. Như vậy, điều khiển học ngay từ đầu đã làm công việc nghiên cứu liên ngành, tìm cách phát hiện các đặc điểm chung của nhiều loại hệ thống khác nhau. Ngay sau đó, thông qua cuốn sách thứ hai “The human use of human:

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

a query sublanguage for temporal clinical database systems and its implementation.

a query sublanguage for temporal clinical database systems and its implementation. cybernetics and society” xuất bản năm 1950, Wiener đã đại chúng hóa các mối liên quan điều khiển học với xã hội, chỉ ra tính tương tự giữa các hệ điều khiển tự động như máy hơi nước với sinh vật và các tổ chức con người.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Đồ hình tổng quát và mối quan hệ với văn phạm cấu trúc câu.

Đồ hình tổng quát và mối quan hệ với văn phạm cấu trúc câu. Cho tới năm 1950, các nhà điều khiển học đã đi đến hợp nhất với hoạt động nghiên cứu về Lý thuyết chung về các hệ thống (GST), lập ra cùng thời bởi nhà sinh học Ludwig von Bertalanffy, như một cố gắng xây dựng khoa học hợp nhất những nguyên lý chung phát triển của các hệ thống mở

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Hệ thống thoại Internet an toàn.

Hệ thống thoại Internet an toàn. GST nghiên cứu hệ thống ở mức tổng quát, trong khi Điều khiển học quan tâm riêng về xử lý điều khiển trong hệ thống. Chúng ta có thể nhìn đó là 2 bộ phận của ngành khoa học phổ quát mang tên Khoa học về hệ thống .

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Mô hình phần mềm chịu lỗi BK-FTS: thử nghiệm, so sánh và đánh giá.

Mô hình phần mềm chịu lỗi BK-FTS: thử nghiệm, so sánh và đánh giá. Sự ra đời của Điều khiển học và Khoa học hệ thống Bắt nguồn từ tiếng Hy-Lạp kybernetes “tay lái”, thuật ngữ“, “điều khiển học xuất hiện thời cổ đại bởi Plato và thế kỷ 19 - Ampère nhìn như một khoa học về điều hành chính phủ sao cho hiệu quả.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Phản khóa và khóa tối thiểu của sơ đồ quan hệ.

Phản khóa và khóa tối thiểu của sơ đồ quan hệ. Khái niệm được làm sống lại và chi tiết hóa bởi nhà toán học Norbert Wiener trong tác phẩm của anh năm 1948 tiêu đề Điều khiển học, hoặc sự nghiên cứu điều khiển và truyền thông trong động vật và máy. Tác phẩm ra đời dựa trên thực tế thiết kế hệ thống tự động tìm mục tiêu cho súng phòng không của Wiener từ năm 1940. Ông đã cọ xát với 2 vấn đề cơ bản có cùng điểm chung giữa máy và người là:...

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh cho bất đẳng thức biến phân hỗn hợp không chính quy.

Tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh cho bất đẳng thức biến phân hỗn hợp không chính quy. hành vi thông minh của máy (dựa theo kinh nghiệm (ghi lại những sự kiện đã qua của mục tiêu) và dự đoán tương lai - xử lý khuyết tật nguy hiểm không kiểm soát được các dao động khi cố gắng giảm bớt các ma sát.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Xác định phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Xác định phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Từ đó, Wiener khám phá ra vòng lặp thông tin để hiệu chỉnh bất kỳ hoạt động nào - Sự phản hồi ngược feedback - để điều khiển đạt tới hoàn thành một hoạt động tới mục đích, phải hình thành một vòng đóng kín” thông tin cho điều khiển giúp đánh giá những kết quả của hoạt động và chỉ đạo dựa theo những sự kiện đã qua....

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Họ trìu tượng các nguồn.

Họ trìu tượng các nguồn. Năm 1948, hai tác phẩm đầu tiên với các ý tưởng mới về hình thành ngành khoa học này là cuốn “Điều khiển học: lý thuyết về điều khiển và truyền thông trong Động vật & máy móc” của Norbert Wiener và cuốn “Lý thuyết toán học về truyền thông” của Claude Shannon và Warren Weaver.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Khám phá phụ thuộc đa trị dựa vào ma trận phụ thuộc.

Khám phá phụ thuộc đa trị dựa vào ma trận phụ thuộc. Theo Norbert Wiener, đối tượng nghiên cứu của Điều khiển học là cơ chế điều khiển các tổ chức sống và máy móc, dựa trên ý tưởng điều chỉnh hoạt động bởi vòng phản hồi ngược. Trong khi đó, Claude Shannon và Warren Weaver phát triển lý thuyết toán học cho truyền thông (gọi là lý thuyết thông tin) được coi là lý thuyết chung của tổ chức và quan hệ điều khiển trong các hệ thống khác nhau. ...

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Về một cơ sở dữ liệu mờ và ứng dụng trong quản lý tội phạm hình sự.

Về một cơ sở dữ liệu mờ và ứng dụng trong quản lý tội phạm hình sự. Cả “Lý thuyết Thông tin” và “Lý thuyết hệ thống và Điều khiển” được phát triển từ những môn kỹ thuật độc lập. Điều khiển học được là nhấn mạnh là không chỉ điều khiển và truyền thông trong các máy móc được thiết kế (những hệ thống nhân tạo) mà còn được vận dụng trong tìm hiểu những hệ thống tự nhiên như tổ chức và hệ thống xã hội, có những mục đích của chính mình....

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Công nghệ mạng nơ ron tế bào và ứng dụng.

Công nghệ mạng nơ ron tế bào và ứng dụng. Điều khiển học được là nhấn mạnh là không chỉ điều khiển và truyền thông trong các máy móc được thiết kế (những hệ thống nhân tạo) mà còn được vận dụng trong tìm hiểu những hệ thống tự nhiên như tổ chức và hệ thống xã hội, có những mục đích của chính mình. Những khái niệm hệ thống được khảo sát ban đầu như tính mở, hành vi hướng đích và cơ chế phản hồi, tính cân bằng nội, tính tổ chức và tự tổ chức.......

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Phát hiện phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhờ phân tích hồi quy.

Phát hiện phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhờ phân tích hồi quy. Điều khiển học tách khỏi nhiều ngành khác để trở thành chuyên ngành độc lập từ năm 1944 tới 1953 nhờ đóng góp của một số trí thức ở các ngành khác nhau như toán học, sinh học, kỹ thuật... gồm Wiener, John von Neumann, Warren McCulloch, Claude Shannon, Heinz von Foerster, W. Ross Ashby, Gregory Bateson và Margaret Mead. Họ đã có một cuộc gặp dưới sự tài trợ của Josiah Macy gọi là Hội nghị Điều khiển học Macy. ...

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Nghiên cứu thực nghiệm tính phân bố đều của các dãy số ngẫu nhiên,giả ngẫu nhiên và tựa ngẫu nhiên.

Nghiên cứu thực nghiệm tính phân bố đều của các dãy số ngẫu nhiên,giả ngẫu nhiên và tựa ngẫu nhiên. Từ trọng tâm của nó ban đầu là nghiên cứu máy móc và sinh vật, điều khiển học nhanh chóng mở rộng ra các đối tượng phức tạp như trí não (Bateson và Ashby) và hệ thống xã hội, quản lý học, chính trị học... khôi phục lại ý đồ Plato đặt ra ban đầu là điều khiển các quan hệ trong xã hội. ...

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Về một cách tinh chế mô hình lớp UML.

Về một cách tinh chế mô hình lớp UML. Thời kỳ này đánh dấu bởi sự ảnh hưởng sâu sắc của Warren McCulloch, giám đốc viện nghiên cứu Tâm lý học Đại học tổng hợp Illinois. Nhóm của anh đã đưa ra những kết luận quan trọng rằng muốn biết về tổ chức của vỏ não, hiểu được cơ chế hoạt động của não (và mô phỏng hoạt động chúng bằng máy móc) thì cần sự phối hợp của rất nhiều ngành....

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Hàm tương quan phi chu kỳ và độ phức tạp của các dãy phi tuyến dùng CDMA thé hệ mới.

Hàm tương quan phi chu kỳ và độ phức tạp của các dãy phi tuyến dùng CDMA thế hệ mới. Chính Warren McCulloch cũng đã chuyển từ tâm lý học sang toán học, rồi từ toán học sang kỹ thuật. Trong thời gian 1940 và 1950 có những thành tựu như kiến trúc máy tính của von Neumann, lý thuyết trò chơi và tế bào tự hành của Wolfram; Ashby và von Foerster có phân tích sự tự tổ chức; người máy tự trị của Braitenberg và mạng thần kinh nhân tạo, perceptrons, classifiers... của McCulloch ...

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Những thành tựu đã đạt được trong nghiên cứu phát triển công nghệ tự động hóa 30 năm qua tại Viện Công nghệ thông tin.

Những thành tựu đã đạt được trong nghiên cứu phát triển công nghệ tự động hóa 30 năm qua tại Viện Công nghệ thông tin. Nhóm của anh đã đưa ra những kết luận quan trọng rằng muốn biết về tổ chức của vỏ não, hiểu được cơ chế hoạt động của não (và mô phỏng hoạt động chúng bằng máy móc) thì cần sự phối hợp của rất nhiều ngành. Chính Warren McCulloch cũng đã chuyển từ tâm lý học sang toán học, rồi từ toán học sang kỹ thuật....

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Một số dạng tập mờ biểu diễn giá trị chân lý ngôn ngữ trong logic mờ.

Một số dạng tập mờ biểu diễn giá trị chân lý ngôn ngữ trong logic mờ. Qua năm 1950, những nhà tư tưởng điều khiển học tiến lên và gắn kết nhau thành Lý thuyết chung về các hệ thống (General Systems Theory). Cùng thời gian đó, năm 1954, Ludwig von Bertalanffy (đại học tổng hợp Chicago), từ lĩnh vực sinh học đã thử xây dựng cho một khoa học hợp nhất đưa ra những nguyên lý chung của các hệ thống....

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Kết quả mới về đồ thị Hamilton tối đại.

Kết quả mới về đồ thị Hamilton tối đại. Lý thuyết chung các hệ thống là thuật ngữ đã được L. Von Bertalarffy đưa vào vốn từ vựng khoa học để mô tả lý thuyết các hệ thống mở và các trạng thái cân bằng động năm 1933 tại trường đại học tổng hợp Chicago.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Hai tiếp cận tới bài toán xấp xỉ phi tuyến.

Hai tiếp cận tới bài toán xấp xỉ phi tuyến. GST nghiên cứu những hệ thống có mức tổng quát nhất định, trong khi Điều khiển học tập trung hơn về những hệ thống định hướng mục đích, chức năng có dạng quan hệ điều khiển. Đó là cơ sở để hình thành ngành khoa học với phạm vi bao trùm tất cả - Khoa học về hệ thống (System Science)

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Giải thuật di truyền mã hóa số thực với toán tử lai ghép SBX.

Giải thuật di truyền mã hóa số thực với toán tử lai ghép SBX. Theo L.V Bertalanffy thì có một lý thuyết tổng quát và nhiều lý thuyết hệ thống chuyên biệt ứng dụng cho các lĩnh vực khác nhau (như lý thuyết hệ thống tự nhiên, lý thuyết hệ thống xã hội, lý thuyết hệ thống tư duy…).

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Phương pháp nhận dạng từ viết tay dựa trên mô hình mạng nơ ron kết hợp thống kê từ vựng.

Phương pháp nhận dạng từ viết tay dựa trên mô hình mạng nơ ron kết hợp thống kê từ vựng. Tổ hợp các khái niệm hệ thống là bộ khung khái niệm khởi đầu, tạo ra sơ đồ nguyên tắc của sự phân chia khách thể nhận thức. Sự xuất hiện của Lý thuyết chung của các hệ thống, một dạng những quan điểm khoa học chung mang tính hình thức và phổ quát, đã thúc đẩy mong muốn của cộng đồng khoa học muốn tiến tới phổ quát hoá các công cụ nhận thức khoa học và tiến đến...

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00