Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 3 - Đặc tính động học của hệ thống

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 3 - Đặc tính động học của hệ thống giới thiệu tới các bạn về khái niệm về đặc tính động học, các khâu động học điển hình, đặc tính động học của hệ thống tự động.

8/30/2018 5:24:48 AM +00:00

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 4 - Khảo sát tính ổn định của hệ thống

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 4 - Khảo sát tính ổn định của hệ thống trình bày về khái niệm về ổn định, tiêu chuẩn ổn định đại số, phương pháp quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số.

8/30/2018 5:24:48 AM +00:00

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 5 - Đánh giá chất lượng hệ thống

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 5 - Đánh giá chất lượng hệ thống giới thiệu với các bạn về các tiêu chuẩn chất lượng, sai số xác lập, đáp ứng quá độ, tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ; đánh giá chất lượng quá trình quá độ theo đặc tính tần số của hệ thống.

8/30/2018 5:24:48 AM +00:00

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 7 - Mô tả toán toán học hệ thống điều khiển rời rạc

Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 7 - Mô tả toán toán học hệ thống điều khiển rời rạc giới thiệu tới các bạn về hệ thống điều khiển rời rạc, phép biến đổi Z, mô tả hệ thống rời rạc bằng hàm truyền, mô tả hệ thống rời rạc bằng phương trình trạng thái.

8/30/2018 5:24:48 AM +00:00

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Trường Đại học bách khoa

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xây dựng mô hình toán học của một đối tượng và các hệ thống. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển. Ngoài ra, bằng các phương pháp toán học, sinh viên có thể tổng hợp các bộ điều khiển thích hợp để hệ thống đạt được các chỉ tiêu chất lương đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

8/30/2018 5:24:46 AM +00:00

Hướng dẫn sử dụng đọc Analog Input và xuất Analog Output

Hướng dẫn sử dụng đọc Analog Input và xuất Analog Output tài liệu bổ ích cho các bạn đang học học phần này. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích đối với các bạn.

8/30/2018 5:21:59 AM +00:00

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Lý thuyết điều khiển tự động do Huỳnh Thái Hoàng biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về hệ thống điều khiển, mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục, đặc tính động học của hệ thống, khảo sát tính ổn định của hệ thống, đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:20:33 AM +00:00

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục, mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc, phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc, hệ thống điều khiển tự động phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:20:33 AM +00:00

Section 16: Instruments and controls

Section 16: Instruments and controls includes Instruments by Otto Muller-Girard (Counting Events, Time and Frequency Measurement, Mass and Weight Measurement, Measurement of Linear and Angular Displacement,...); automatic controls by Gregory V. Murphy; surveying by W. David Teter.

8/30/2018 5:16:56 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 1 - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 1 - Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của cơ sở tự động, two types of control systems, closed-loop control, multivariable control system,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2 - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về mô hình toán học hệ thống liên tục. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hệ thống, mô hình phần tử điện, mô hình phần tử cơ, hàm truyền hệ thống, biến đổi tương đương sơ đồ khối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2b - Nguyễn Đức Hoàng

Phần tiếp theo của chương 2 - Mô hình toán học hệ thống liên tục cung cấp cho người học các kiến thức về sơ đồ dòng tín hiệu, các ví dụ cụ thể về sơ đồ sơ đồ dòng tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2c - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình trạng thái, thành lập phương trình trạng thái từ phương trình vi phân, thành lập phương trình trạng thái từ sơ đồ khối, mối quan hệ giữa các mô tả toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2d - Nguyễn Đức Hoàng

Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về hệ phi tuyến bao gồm: Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái, phương pháp tuyến tính hóa, tuyến tính hóa hệ phi tuyến xung quanh điểm làm việc tĩnh, mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 3 - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về đặc tính động học. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được các nội dung như: Đặc tính thời gian, đặc tính tần số, đặc tính động học của các khâu điển hình, đặc tính động học của các hệ thống tự động, khảo sát đặc tính động học cùng Matlab. Mời tham khảo.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4a - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 4 - Đánh giá tính ổn định của hệ thống cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ổn định, phương trình đặc trưng, tiêu chuẩn ổn định đại số, tiêu chuẩn ổn định Routh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4b - Nguyễn Đức Hoàng

Bài giảng chương 4 trình bày đánh giá tính ổn định của hệ thống. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 5b - Nguyễn Đức Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về đánh giá chất lượng hệ thống liên tục. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về quan hệ giữa đáp ứng quá độ hệ kín với đáp ứng tần số hệ hở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6a - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 6 trình bày về Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các phương pháp điều khiển, hồi tiếp trạng thái, thiết kế hệ thống dùng QĐNS, ảnh hưởng khâu hiệu chỉnh lên hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6b - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thiết kế hệ thống dùng Bode, biểu đồ Bode khâu sớm pha, các bước thiết kế khâu sớm pha dùng Bode. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7a - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 7: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống điều khiển dùng máy tính, hệ thống điều khiển rời rạc, phép biến đổi Z, biến đổi Z một số hàm cơ bản, hàm truyền hệ rời rạc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7b - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 7b tiếp tục mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc. Nội dungc hính trong chương này gồm có: Phương trình trạng thái hệ rời rạc, thành lập phương trình trạng thái hệ rời rạc từ phương trình trạng thái hệ liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8a - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 8 - Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá tính ổn định, phương trình đặc trưng hệ rời rạc, phương pháp đánh giá tính ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8b - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 8b tiếp tục cung cấp những kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc. Chương này gồm có những nội dung chính: Quỹ đạo nghiệm số, chất lượng hệ thống, chất lượng quá độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8c - Nguyễn Đức Hoàng

Chương 8c gồm có những nội dung chính sau: Thiết kế hệ thống điều khiển, hàm truyền rời rạc các khâu cơ bản, phương pháp thiết kế bộ điều khiển rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Giáo trình Thông gió và thoáng khí

Giáo trình Thông gió và thoáng khí cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm, môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa, cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm, thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí, lựa chọn các hệ thống điều hòa không khí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:33 AM +00:00

Ebook Lý thuyết cháy và thiết bị cháy: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Lý thuyết cháy và thiết bị cháy cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở nhiệt động hóa học, cháy nhiên liệu khí, lý thuyết cháy nhiên liệu lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Lý thuyết cháy và thiết bị cháy: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Lý thuyết cháy và thiết bị cháy do GS.TSKH Nguyễn Sỹ Mão biên soạn giới thiệu tới người đọc các kiến thức về lý thuyết cháy nhiên liệu rắn mà chủ yếu là cháy than. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Xây dựng mô hình điều khiển vị trí

Nghiên cứu này nhằm thiết kế và chế tạo một mô hình thí nghiệm điều khiển vị trí với giá thành thấp, vật tư, linh kiện dễ tìm để phục vụ cho việc đào tạo kỹ thuật. Mô hình thí nghiệm này có khả năng giao tiếp trực tiếp với MATLAB/Simulink, cho phép người dùng áp dụng, kiểm nghiệm nhiều kỹ thuật điều khiển khác nhau.

8/30/2018 5:13:21 AM +00:00

Nhận dạng mô hình đối tượng dùng mạng Nơ-ron RBF trong điều khiển dự báo mô hình

Nghiên cứu này tiếp cận việc ứng dụng mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm RBF để khắc phục hạn chế đó. Ngoài ra, việc ứng dụng kỹ thuật huấn luyện online mạng nơ-ron RBF có ưu điểm là không cần phải thu thập dữ liệu trước - điều mà không phải lúc nào cũng đạt được trong thực tế. Giải thuật điều khiển được kiểm chứng trên hệ nâng vật trong từ trường.

8/30/2018 5:13:21 AM +00:00