Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Thiết kế điều khiển giám sát cho mô hình trạm trộn bê tông sử dụng phần mềm WinCC vầ bộ điều khiển S7_300

Nội dung bài nghiên cứu này gồm có 4 chương. Chương 1: Tổng quan về trạm trộn bê tông. Chương 2:Giới thiệu phần mềm s7_300. Chương 3:Giới thiệu phần mềm thiết kế wincc. Chương 4: kết quả mô phỏng. Tài liệu này sẽ giúp cho các bạn có thêm ý tưởng để giải các bài tập tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:52:43 AM +00:00

Phân tích thiết kế sơ đồ điều khiển droop mới các bộ nghịch lưu kết nối song song trong Microgrid độc lập

Bài báo trình bày kỹ thuật chia tải mới cho các bộ nghịch lưu áp ba pha kết nối song song trong lưới độc lập. Trong đó đề xuất bộ điều khiển droop cải tiến cho phép chia tải chính xác tỷ lệ với công suất định mức của bộ nghịch lưu đảm bảo giảm sụt áp do ảnh hưởng của tải và các hệ số droop và duy trì điện áp tải trong phạm vi định mức.

8/30/2018 5:51:36 AM +00:00

Điều khiển thích nghi cho cụm quấn liệu trong hệ thống vận chuyển vật liệu mềm

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phát triển một phương pháp điều khiển thích nghi cho cụm quấn vật liệu trong các hệ thống vận chuyển vật liệu mềm (vải, thép cán mỏng, plastic, dây thép v.v.). Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:51:35 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật theo dõi đối tượng xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh

Bài viết Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật theo dõi đối tượng xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh trình bày các kết quả nghiên cứu về việc xây dựng hệ thống camera giám sát thông minh sử dụng kỹ thuật theo dõi đối tượng. Phần cốt lõi của hệ thống là bộ theo dõi đối tượng, hoạt động dựa trên trên việc kết hợp giữa truy vết đối tượng bằng luồng quang học, so khớp các đặc trưng cục bộ và tìm sự đồng thuận lớn nhất của các đặc trưng cục bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:28 AM +00:00

Technology - development investment and firm Productivity in developing countries

Technology - development investment and firm Productivity in developing countries. This paperemp irically investigates the impact of IT facilities and develop ment investments on labor productivity to test the “productivity paradox ”, the interaction eff ects off irm-level contextual factors on this relationship , and the determinants of productivity for Vietnamese enterp rises.

8/30/2018 5:51:23 AM +00:00

Accurate motion regeneration technique with robust control approach

In this paper, propose a new method of easily recognizing and regenerating robot motions used for robot motion control to perform the task of painting furniture and welding parts in small scale industries.

8/30/2018 5:51:22 AM +00:00

Local descriptors based random forests for human detection

This paper presents a framework based on Random forest using local feature descriptors to detect human in dynamic camera. The contribution presents two issues for dealing with the problem of human detection in variety of background.

8/30/2018 5:51:22 AM +00:00

Turning control of a 3- Joint carangiform fish robot using sliding mode based controllers

In this paper, propose an efficient advanced controller that runs well in controlling the motion for fish robot. The fish robot is a new type of biomimetic underwater robot which is developing very fast in recent years by many researchers.

8/30/2018 5:51:21 AM +00:00

An application of genetic algorithm to optimize the 3-Joint carangiform fish robot’ s links to get the desired straight velocity

In this paper, study about an optimization method to find the design parameters of fish robot. First, we analyze the dynamic model of the 3-joint Carangiform fish robot by using Lagrange method. Then the Genetic Algorithm (GA) is used to find the optimal lengths’ values of fish robot’s links.

8/30/2018 5:51:21 AM +00:00

Determining the stability conditions of the track driven vehicle while stair climbing and descending

This article presents the method of determining the stability limit of the vehicle (robots or electric wheelchairs) that use tracks (chain, belt) for climbing and descending stairs. Research method was conducted by modeling vehicle which is working under the influence of some elements such as geometric, mass, velocity, acceleration, friction...Afterthat, we identify some conditions which lead to tipping.

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00

Errors reducing method of Laser 3D scanner

This paper presents the factors that influence the form scanning processing by using the laser: light ambient, scanning surface, motion axial, focal length of the camera. This paper will present the method to reduce the error of the environment by using the camera calibration algorithms and the coordinate movements.

8/30/2018 5:51:20 AM +00:00

Một cách tiếp cận với thiết bị Ubiquitous sử dụng T-engine tại Việt Nam

Nội dung bài viết đề xuất giải pháp mở rộng T-Engine thông qua extension bus. Bên cạnh đó, vấn đề timing trong giao tiếp bus và lập trình thời gian thực cũng được xem xét. Một mô hình robot đơn giản để minh hoạ tính khả thi của nghiên cứu được hiện thực. Cách tiếp cận này sẽ mở ra một hướng mới trong phát triển các thiết bị Ubiquitous dùng T-Engine ở Việt Nam.

8/30/2018 5:51:15 AM +00:00

Phương pháp hiện thực vi mạch bất đồng bộ trên FPGA

Nghiên cứu này sẽ trình bày hai phương pháp hiệu quả để hiện thực vi mạch bất đồng bộ trên các loại FPGA dạng Look-Up Table (LUT). Hai phương pháp này được xây dựng dựa trên kỹ thuật xây dựng những cổng Muller không nhiễu trong hai thư viện ở hai mức HDL và EDIF. Các ràng buộc về thời gian và/hoặc ràng buộc về vị trí được sinh ra tự động để bắt buộc công cụ hiện thực FPGA ánh xạ các phần tử này lên các khối luận lý thích hợp của FPGA. Các họ FPGA dạng LUT của Xilinx và Altera có thể được dùng để hiện thực mạch bất đồng bộ bằng hai phương pháp này.

8/30/2018 5:51:15 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ ISF gia công mẫu chi tiết vỏ ô tô

Bài báo trình bày một quy trình ứng dụng công nghệ biến dạng cục bộ liên tục (ISF) để tạo hình các sản phẩm dạng tấm với mục đích tạo mẫu nhanh hoặc sản xuất đơn chiếc, bao gồm các bước từ thiết kế và xử lý mô hình CAD 3D, tính toán và chọn các thông số công nghệ, thiết lập gia công và giai đoạn xử lý sau gia công, có kế thừa nhiều kết quả nghiên cứu trước đây của nhóm về ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến góc tạo hình và chất lượng bề mặt sau gia công trong phương pháp ISF để làm cơ sở lựa chọn các thông số công nghệ trong quá trình tạo hình đối với từng sản phẩm cụ thể.

8/30/2018 5:51:14 AM +00:00

Điều khiển dự báo tựa mô hình trên cơ sở hệ mờ, ứng dụng điều khiển lũ phản ứng dây chuyền liên tục (CSTR)

Hiện nay, lũ phản ứng dõy truyền liờn tục (Continuous Stirres Tank Reactor –CSTR) được ứng dụng nhiều trong trong nhiều ngành cụng nghiệp khỏc nhau, đó cú nhiều phương phỏp để điều khiển lũ phản ứng dõy truyền liờn tục. Bài báo trình bày một phương pháp thiết kế bộ điều khiển dự báo tựa mô hình (MPC) trên cơ sở mô hình mờ. Đối tượng điều khiển được mô hình hóa bằng mô hình mờ (TakagiSugeno - TS), bài toán tối ưu hóa được giải quyết bằng giải thuật di truyền. Việc sử dụng mô hình mờ và giải thuật di truyền để thực thi bộ điều khiển MPC đã đạt được chất lượng tốt hơn các bộ MPC thông thường..

8/30/2018 5:51:13 AM +00:00

Phát triển hệ thống lưu kho tự động

Bài báo này trình bày mô hình toán học của hệ thống lưu kho tự động (Automated Storage/Retrieval System - AS/RS). Các chế độ giao động và chuyển vị của hệ thống được khảo sát dựa trên mô hình cơ sở trên.

8/30/2018 5:51:13 AM +00:00

Điều khiển theo quĩ đạo một rôbốt di động lái trượt 4 bánh

Bằng cách áp dụng ràng buộc nonholonomic và phương trình Lagrange cho hệ thống nonholonomic, một phương pháp được đưa ra để mô hình và điều khiển robot di động lái trượt 4 bánh chạy theo quỹ đạo cho trước. Đầu tiên, các cơ sở của hệ thống nonholonomic được giới thiệu. Tiếp theo, mô hình động học và động lực học của robot lái trượt được khảo sát. Để điều khiển robot dò theo quỹ đạo, một giải thuật mới được đưa ra bằng cách ứng dụng tuyến tính hóa hồi tiếp và bộ điều khiển PD. Hơn nữa, kết quả mô phỏng đã chứng tỏ tính hiệu quả của thuật toán.

8/30/2018 5:51:13 AM +00:00

Ứng dụng nội suy NURBS bậc 3 xử lý trơn láng đường chạy dao tốc độ cao

Bài báo trình bày phương pháp xử lý trơn láng đường chạy dao tốc độ cao (TĐC) nhằm nâng cao chất lượng và năng suất cho quá trình gia công. Phương pháp đề nghị ứng dụng mô hình B-Spline không đều hữu tỷ (Non-Uniform Rational B-Spline – NURBS) bậc 3 và điều kiện liên tục C2 tạo đường chạy dao chuyển tiếp để kết nối hai đường chạy dao gia công không liên tục thành đường chạy dao trơn láng.

8/30/2018 5:51:12 AM +00:00

Xây dựng mô hình mô phỏng tốc độ gió từng giờ từ tốc độ gió trung bình hàng tháng

Bài báo trình bày một phương pháp mô hình hóa thống kê tuyến tính và quy trình mô phỏng cho phép tạo ra chuỗi số liệu tốc độ gió từng giờ cho cả năm với số liệu đầu vào là tốc độ gió trung bình hàng tháng. Kết quả so sánh số liệu mô phỏng từ mô hình với số liệu quan sát thực tế cho thấy mô hình đảm bảo độ tin cậy để tạo ra chuỗi số liệu tốc độ gió đầu vào trong các bài toán mô phỏng kỹ thuật, nhất là các bài toán về năng lượng gió.

8/30/2018 5:51:12 AM +00:00

Tách âm dùng phương pháp phân tích thành phần độc lập

Trong hơn chục năm qua người ta đã phát triển một phương pháp mới giúp giải bài toán tách nguồn mù (Blind Source Separation – BSS) nêu trên rất hiệu quả, đó là phân tích thành phần độc lập (Independent Component Analysis – ICA). Bài báo trình bày tổng quan tóm lược về ICA và ứng dụng của chúng tôi vào việc tách âm. Kết quả rất tốt. Từ đây chúng tôi có thể tiếp tục phân tích các bài toán tách âm phức tạp hơn dùng ICA.

8/30/2018 5:51:12 AM +00:00

Mô hình số dòng một pha trong tính toán tổn thất áp suất dọc đường ống dẫn khí

Tính toán giảm áp lực dọc theo đường ống dẫn khí là một hoạt động quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong vận chuyển khí dầu mỏ. Chúng tôi không thể kiểm soát quá trình vận chuyển trừ khi chúng ta hiểu công nghệ đó. Trong thực tế, rất khó để tính toán các thông số chính xác từ các phương trình dòng chảy vì chúng có liên quan với rất nhiều tiến bộ phức tạp và năng động.

8/30/2018 5:51:12 AM +00:00

Chuyển đổi máy tính thành dao động ký số hai kênh

Dao động ký hai kênh (Two-channel oscilloscope) là thiết bị đo điện tử quan trọng và phổ biến, nó hiển thị dạng sóng và một số đặc tính khác của các tín hiệu. Có hai loại dao động ký: tương tự và số. Dao động ký số ưu việt hơn loại tương tự nhưng ít phổ biến vì giá cao. Bài báo trình bày cách thức chuyển đổi máy tính PC thành dao động ký số hai kênh, gồm phần cứng là mạch thu nhận dữ liệu tự thiết kế và phần mềm là tập nhiều chương trình viết bằng ngôn ngữ Visual C++

8/30/2018 5:51:12 AM +00:00

Thiết kế hình dạng và mô phỏng hoạt động của cơ cấu dẫn động với độ phân giải Micro

Bài báo này trình bày việc thiết kế một cơ cấu tác động cho chuyển động thẳng có độ phân giải micro có khả năng tải và khoảng di chuyển lớn dựa trên kết hợp thanh piezo nhiều lớp và bộ phận khuếch đại vi phân. Đây là một phần kết quả của đề tài Nghiên cứu cơ bản NCCB-300506 được tài trợ bởi Bộ Khoa Học và Công nghệ Môi Trường Việt Nam. Các vấn đề được trình bày gồm thiết kế ý tưởng và hình dạng cho cơ cấu – phần 2, thiết kế cơ cấu theo độ cứng vững – phần 3, phần 4 trình bày việc mô phỏng họat động của cơ cấu dùng ANSYS.

8/30/2018 5:51:11 AM +00:00

Tính toán chỉ tiêu chất lượng phát hiện của Rađa với một số mô hình nhiễu biển phân bố không Gauss

Bài viết Tính toán chỉ tiêu chất lượng phát hiện của Rađa với một số mô hình nhiễu biển phân bố không Gauss trình bày thiết lập và xây dựng mô hình nhiễu không Gauss từ mô hình nhiễu Gauss kết hợp với sự biến đổi của mặt biển (sóng, gió…), tập trung vào khảo sát sự tương thích của mô hình nhiễu không Gauss với dữ liệu thống kê thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:01 AM +00:00

Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV)

Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu xây dựng mô hình 3D khu vực bờ đập hồ Suối Hai, huyện Ba Vì từ dữ liệu ảnh UAV được chụp từ thiết bị Drone Inspire 1.Để xây dựng mô hình 3D chúng tôi đã tiến hành thực hiện theo hai quy trình: thứ nhất bay chụp ảnh phục vụ công tác xử lý dữ liệu ảnh thu được từ thiết bị Drone Inspire 1 (một thiết bị UAV giá rẻ) và tiến hành khớp ảnh, tạo đám mây điểm, xây dựng mô hình số bề mặt (DSM) từ đó tính toán thành lập mô hình số độ cao (DEM); thứ hai là bay chụp ảnh nghiêng phục vụ công tác chụp các yếu tố bề mặt của địa vật để mô hình hóa các đối tượng trên bề mặt và tạo mô hình ảnh 3D thực của bề mặt địa hình.

8/30/2018 5:50:03 AM +00:00

Nâng cao độ chính xác hệ thống dẫn đường tích hợp GNSS/INS cùng điều kiện ràng buộc vận tốc không đối với các hướng vuông góc với hướng di chuyển

Hệ thống định vị - dẫn đường tích hợp giữa hệ thống dẫn đường vệ tinh (GNSS) và dẫn đường quán tính (INS) ngày nay được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng định vị dẫn đường và hệ thống thành lập bản đồ di động (Mobile Mapping System (MMS)) nhằm xác định một cách liên tục các tham số về vịtrí và phương hướng của hệ thống mang. Với kích thước nhỏ, nhẹ và giá thành thấp, các cảmbiến quán tính vi cơ (MEMS IMU) đang là xu hướng trong các nghiên cứu và được sử dụng cho các ứng dụng thực tế.

8/30/2018 5:50:03 AM +00:00

Công nghệ: Con đường duy nhất để công nghiệp hóa ở thế kỷ 21

Bài viết Công nghệ: Con đường duy nhất để công nghiệp hóa ở thế kỷ 21 trình bày 4 vấn đề chính sau: Khác biệt giữa công nghiệp hóa kinh điển và công nghiệp hóa ở thế kỷ 21, tính khả thi của công nghiệp hóa theo kiểu kinh điển ở thế kỷ 21, công Nghệ là con đường duy nhất đến CNH ở thế kỷ 21, gợi suy cho Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:56 AM +00:00

Thiết kế và thi công đồng hồ thời gian thực tự động báo giờ học ứng dụng vi điều khiển pic

Bài báo trình bày quá trình thiết kế và thi công mạch đồng hồ thời gian thực (RTC- RealTime Clock) tự động báo giờ vào và ra tiết học sử dụng vi điều khiển PIC. Mạch hiển thị giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, năm và nhiệt độ bằng Led 7 đoạn. Dữ liệu thời gian được đọc từ IC thời gian thực DS12C887; dữ liệu nhiệt độ được đọc từ IC cảm biến nhiệt độ LM35. Quá trình đọc dữ liệu và hiển thị thời gian nhiệt độ được điều khiển bởi vi điều khiển PIC16F877A.

8/30/2018 5:48:18 AM +00:00

Ứng dụng bài toán tối ưu hóa trào lưu công suất để phân tích ổn đinh điện áp của hệ thống điện

Bài báo trình bày về phương pháp phân tích ổn định điện áp bằng cách ứng dụng bài toán tối ưu hóa trào lưu công suất tìm miền giới hạn công suất trong phần mềm MATLAB/MATPOWER. Bằng việc tăng tải liên tục, đường cong PQ cho từng nút tải được xây dựng.

8/30/2018 5:46:46 AM +00:00

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 1: Giới thiệu trình bày khái quát lịch sử về điều khiển, hạn chế của lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, đối tượng áp dụng lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, điều khiển hiện đại, điều khiển phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00