Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Shortest path planning and control algorithm to follow the path for mobile robots using vision

This paper presents the shortest pathfinding algorithm for a mobile robot with a global path planning approach in a planar surface and control robot to follow the processed path (virtual). The path is planned based on Image Processing of the real working space map, which is caught by a camera.

5/5/2020 12:28:53 AM +00:00

Thiết kế, chế tạo thiết bị đo kích thước hạt mưa

Bài viết đã chỉ ra hạn chế của phương pháp và đề xuất những cải tiến về phần cứng của thiết bị cũng như về phương pháp tính, thuật toán tính kích thước hạt nhằm nâng cao hiệu quả đo. Kết quả thử nghiệm cho thấy các đề xuất có tính khoa học, đóng góp mới và hiệu quả cho dòng sản phẩm đo kích thước hạt mưa.

5/5/2020 12:20:58 AM +00:00

Điều khiển đặc trưng hướng của anten thay đổi thích nghi theo hướng nguồn nhiễu có tính đến cực tiểu sai số đo tọa độ góc

Trong bài viết trình bày phương pháp ước lượng tham số cho hệ thống anten mạng pha tích cực để thay đổi thích nghi đặc trưng hướng của nó theo hướng nguồn nhiễu nhằm cực đại tỉ số tín/nhiễu tạp ở đầu vào thiết bị thu có tính đến cực tiểu sai số đo tọa độ góc, làm cơ sở để tính toán, thiết kế hệ thống anten của các đài rađa đa chức năng.

5/5/2020 12:20:38 AM +00:00

Xây dựng hệ thống điều khiển vị trí động cơ xoay chiều với cấu trúc biến đổi sử dụng card dSPACE 1104

Bài viết này trình bày một phương pháp xây dựng bộ điều khiển vị trí động cơ xoay chiều với cấu trúc biến đổi sử dụng card dSPACE 1104. Để giải quyết bài toán này, việc sử dụng phần mềm mô phỏng, lập trình thực nghiệm với máy vi tính, thu thập dữ liệu và điều khiển là các công cụ trợ giúp đắc lực và có hiệu quả.

5/5/2020 12:20:26 AM +00:00

Điều khiển thiết bị bay có chứa các thành phần tham số bất định trên cơ sở phương pháp thích nghi theo tín hiệu đầu ra

Bài viết trình bày nội dung thiết kế hệ thống điều khiển cho kênh chuyển động dọc của thiết bị bay (TBB) có chứa các thành phần tham số bất định bằng phương pháp thích nghi theo tín hiệu đầu ra.

5/5/2020 12:20:20 AM +00:00

Phương pháp giải bài toán xác định tọa độ góc mục tiêu tại thời điểm kích hoạt phần chiến đấu định hướng của tên lửa phòng không

Bài viết nghiên cứu về phương pháp ngoại suy quỹ đạo mục tiêu cho đối tượng là tên lửa phòng không tự dẫn giai đoạn cuối, hoạt động trong vùng mù của đầu tự dẫn. Mục tiêu được giả thiết cơ động ở các dạng khác nhau.

5/5/2020 12:19:54 AM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 32

As in English language any sentence can be expressed by parse tree, so any word generated by the given CFG can also be expressed by the parse tree. This chapter provides knowledge of trees.

5/4/2020 5:27:10 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 31

The main contents of this chapter include all of the following: Context Free Grammar, Terminals, nonterminals, productions, CFG, context Free language, examples.

5/4/2020 5:27:05 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 30

Lecture Theory of automata - Lecture 30 includes contents: Deciding whether two languages are equivalent or not, example, deciding whether an FA accept any string or not, method 3, examples, finiteness of a language.

5/4/2020 5:26:59 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 29

This chapter includes contents: Example of prefixes of a language, Theorem: pref(Q in R) is regular, proof, example, Decidablity, deciding whether two languages are regular or not?, method 1, example, method 2, example.

5/4/2020 5:26:53 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 28

The following will be discussed in this chapter: Examples of Myhill Nerode theorem, Quotient of a language, examples, Pseudo theorem: Quotient of a language is regular, prefixes of a language, example.

5/4/2020 5:26:47 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 27

The following will be discussed in this chapter: Pumping lemma version II, example of pumping lemma version II, Myhill Nerode theorem, example of Myhill Nerode theorem, Instruction for saad.

5/4/2020 5:26:41 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 26

Lecture Theory of automata - Lecture 26 includes contents: Example of nonregular language, pumping lemma version I, proof, examples.

5/4/2020 5:26:35 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 25

The main contents of this chapter include all of the following: Intersection of two regular languages is regular, examples, non regular language, example.

5/4/2020 5:26:29 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 24

Lecture Theory of automata - Lecture 24 includes the following content: Regular languages, complement of a language, theorem, proof, example, intersection of two regular languages.

5/4/2020 5:26:23 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 23

The main contents of this chapter include all of the following: Mealy machines in terms of sequential circuit, equivalent machines, moore equivalent to mealy, proof, example, mealy equivalent to moore, proof, example.

5/4/2020 5:26:17 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 22

The following will be discussed in this chapter: Applications of complementing and incrementing machines, equivalent machines, moore equivalent to mealy, proof, example, mealy equivalent to moore, proof, example.

5/4/2020 5:26:11 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 21

Lecture Theory of automata - Lecture 21 includes the following content: Example of moore machine, mealy machine, examples, complementing machine, incrementing machine.

5/4/2020 5:26:05 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 20

Lecture Theory of automata - Lecture 20 includes the following content: recap theorem, example, finite automaton with output, moore machine, examples.

5/4/2020 5:25:59 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 19

The following will be discussed in this chapter: NFA corresponding to closure of FA, examples, memory required to recognize a language, example, distinguishing one string from another, example, theorem, proof.

5/4/2020 5:25:53 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 18

The main contents of this chapter include all of the following: NFA corresponding to union of FAs, example, NFA corresponding to concatenation of FAs, examples, NFA corresponding to closure of an FA, example.

5/4/2020 5:25:47 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 17

Lecture Theory of automata - Lecture 17 includes the following content: Converting NFA to FA (method 3), example, NFA and Kleene’s theorem method 1, examples, NFA and Kleene’s theorem method 2 , NFA corresponding to union of FAs, example.

5/4/2020 5:25:41 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 16

This chapter presents the following content: Examples of Kleene’s theorem part III (method 3), NFA, examples, avoiding loop using NFA, example, converting FA to NFA, examples, applying an NFA on an example of maze, NFA with null string, examples, RE corresponding to NFA with null string (task), converting NFA to FA (method 1,2,3) examples, NFA and Kleene’s theorem method 1, examples, NFA and Kleene’s theorem method 2, examples.

5/4/2020 5:25:35 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 15

After studying this chapter you will be able to understand: Examples of Kleene’s theorem part III (method 3), NFA, examples, avoiding loop using NFA, example, converting FA to NFA, examples, applying an NFA on an example of maze.

5/4/2020 5:25:29 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 14

This chapter presents the following content: Examples of Kleene’s theorem part III (method 1) continued, Kleene’s theorem part III (method 2: Concatenation of FAs), examples of Kleene’s theorem part III (method 2: concatenation FAs) continued, Kleene’s theorem part III (method 3: closure of an FA), examples of Kleene’s theorem part III (method 3: Closure of an FA) continued.

5/4/2020 5:25:23 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 13

The main contents of this chapter include all of the following: Examples of Kleene’s theorem part III (method 1) continued, Kleene’s theorem part III (method 2: Concatenation of FAs), example of Kleene’s theorem part III (method 2: Concatenation of FAs).

5/4/2020 5:25:17 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 12

In this chapter, you will learn to: Examples of writing REs to the corresponding TGs, RE corresponding to TG accepting EVEN-EVEN language, Kleene’s theorem part III (method 1:union of FAs), examples of FAs corresponding to simple REs, example of Kleene’s theorem part III (method 1) continued.

5/4/2020 5:25:11 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 11

Lecture Theory of automata - Lecture 8 presents the following content: Proof of Kleene’s theorem part II (method with different steps), particular examples of TGs to determine corresponding Res.

5/4/2020 5:25:05 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 10

This chapter presents the following content: Definition of GTG, examples of GTG accepting the languages of strings:containing aa or bb, beginning with and ending in same letters, beginning with and ending in different letters, containing aaa or bbb, nondeterminism, Kleene’s theorem (part I, part II, part III), proof of Kleene’s theorem part I.

5/4/2020 5:24:59 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 9

In this chapter, you will learn to: TGs accepting the languages: Containing aaa or bbb, beginning and ending in different letters, beginning and ending in same letters, EVEN-EVEN, a’s occur in even clumps and ends in three or more b’s, example showing different paths traced by one string, definition of GTG.

5/4/2020 5:24:53 PM +00:00