Tài liệu Lâm nghiệp

Download tài liệu Lâm nghiệp

Climate change vulnerability assessment of forests and forest-dependent people - A framework methodology

The vulnerability of a system is a function of its exposure to change, its sensitivity to such change, and its capacity to adapt to it. Vulnerability is a complex concept having many interacting dimensions (environmental, economic, social, political and geographic). A vulnerability assessment should answer the question “what (or who) is vulnerable to what”. In theory, assessment of vulnerability to climate change should take into account both the evolution of the system and the pressures and risks with which it will be confronted.

5/4/2020 11:47:53 PM +00:00

Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018

Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới phương thức quản lý nhà nước hoạt động thủy lợi, tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng, xu thế biến động nhiệt độ bề mặt nước biển vùng biển Tây Nam Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/4/2020 4:46:06 PM +00:00

Tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá hiện trạng công tác quản lý rừng ngập mặn tại Thành phố Hải Phòng dựa trên cơ sở lý luận về rừng ngập mặn và quản lý rừng ngập mặn.

5/4/2020 4:45:59 PM +00:00

Lượng hấp thu CO2 của rừng trồng phi lao (Casuarina equisetifolia Forst) tại khu vực rừng phòng hộ Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst) đã được nhập nội, trồng rừng ở Việt Nam từ năm 1896 và là loài cây sinh trưởng nhanh nên thường được sử dụng làm cây tiên phong trồng rừng ven biển để phòng hộ chống cát bay, cát nhảy. Để góp phần vào việc tính toán khả năng hấp thu CO2 của quần thể rừng trồng phi lao hấp thu CO2 trên mặt đất.

5/4/2020 4:45:13 PM +00:00

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phục hồi rừng trên đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp trồng cây công nghiệp tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu đã xác định được diện tích đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng là 10.214,52 ha thuộc 37 chủ rừng khác nhau. Một số mô hình trồng xen cây lâm nghiệp với cây công nghiệp phổ biến hiện nay là Cà phê xen Muồng đen; Hồ tiêu xen Muồng đen; Cà phê xen Mắc ca hoặc Cà phê xen hỗn hợp Sầu riêng, Mắc ca, Bơ. Trong đó, mô hình trồng xen cây lâm nghiệp trên đất đang trồng cây công nghiệp (Cà phê, Hồ tiêu) cho hiệu quả cao hơn so với trồng độc canh cây Cà phê.

5/4/2020 4:45:07 PM +00:00

Thực trạng và một số giải pháp khôi phục - phát triển rừng ngập mặn khu vực biển đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long thông qua điều tra rừng trồng, rừng tự nhiên đại diện tại các khu vực nghiên cứu. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có diện tích có rừng ngập mặn là 73.372,04 ha, chiếm 50,5% diện tích rừng ngập mặn cả nước.

5/4/2020 4:45:00 PM +00:00

Evaluation of kenaf (Hibiscus cannabinus) genotypes suitable for paper industry

Kenaf is 3-5 times more productive per unit area than pulpwood trees producing pulp with quality equal to or superior to that of many woody species. In this study 77 Hibiscus cannabinus germplasm including two checks was evaluate to identify the genotype suitable for paper pulp.

5/4/2020 1:20:18 PM +00:00

Ảnh hưởng của cạnh tranh cùng loài đến sinh trưởng của cây ở rừng trồng thông Hàn Quốc

Bài báo sử dụng số liệu thu thập từ 15 ô tiêu chuẩn định vị rừng trồng thuần loài thông Hàn Quốc (Pinus koraiensis) tại lâm trường Mộng Gia Cương, Đông Bắc Trung Quốc, thông qua một số phương pháp phân tích tương quan và mô hình hồi quy để làm rõ mối quan hệ giữa chỉ số cạnh tranh với sinh trưởng, tăng trưởng của cây riêng lẻ.

3/30/2020 2:42:54 PM +00:00

Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bài báo trình bày tóm tắt kết quả tình hình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam theo Nghị Định 99/2010/NĐ-CP. Sử dụng các nguồn tài liệu thứ cấp, bài báo đã tổng hợp được những kết quả nổi bật của việc thực thi chính sách từ năm 2011 đến 2016. Sau 6 năm triển khai, tổng nguồn thu DVMTR là 6.510,6 tỷ đến từ ba đối tượng sử dụng dịch vụ là cơ sở thủy điện, cung cấp nước sạch và kinh doanh du lịch, trong đó phần lớn nguồn thu là từ các cơ sở thủy điện (97,04%).

3/30/2020 11:39:26 AM +00:00

Đề xuất sửa đổi một số quy định về sở hữu rừng trong dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng (Sửa đổi)

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã có những sửa đổi nhất định liên quan đến quy định về sở hữu rừng. Tuy nhiên, về quyền sở hữu rừng trong Dự thảo vẫn còn có những điểm bất cập, chưa thực sự phù hợp với chế định về quyền sở hữu trong Hiến pháp cũng như trong các văn bản luật có liên quan.

3/30/2020 11:39:20 AM +00:00

Using net present value method in economic efficiency analysis for forest plantation: Problems and solutions

This paper discussed limitations in perception and application of Net present value method in economic and financial analysis for forest plantation.

3/30/2020 11:39:01 AM +00:00

Key factors influencing tree planting decisions of households: A case study in Hoa Binh province

In this paper analysed the key factors influencing tree planting decision from local people in the Nam Nuong commune, Kim Boi dictrict.

3/30/2020 11:38:55 AM +00:00

Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn canxi cacbonat tới một số tính chất của vật liệu composite gỗ nhựa

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn canxi cacbonat tới độ hút nước, độ bền kéo, độ bền uốn của vật liệu; các thông số tìm được sẽ là cơ sở để đề xuất chế độ gia công và ứng dụng vào trong thực tiễn sản xuất.

3/30/2020 11:38:37 AM +00:00

Water uptake, moisture absorption and wettabillity of beech veneer treated with N-methylol melamine compounds alkyl ketene dimer

This paper veneers treated with N-methylol melamine and AKD chemicals were investigated on water moisture related properties and their stability after cyclic tests.

3/30/2020 11:38:19 AM +00:00

The status of coniferous plants of Nam Nung nature reserve in Dak Nong province

In this study discovered additionally one species (Cephalotaxus mannii Hook.f.) and one family (Cephalotaxaceace) of coniferous plants for Nam Nung nature reserve in Dak Nong province.

3/30/2020 11:38:06 AM +00:00

Effects of rosin sizing agent on the fixation of boron in styrax tonkinensis wood

The aim of this study was to evaluate the effect of rosin sizing agent upon fixing boron in styrax tonkinensis wood treated with mixtures of 3% boric acid and 1% rosin sizing agent.

3/30/2020 11:37:59 AM +00:00

Ảnh hưởng của độ ẩm đến sự biến đổi nhiệt độ bên trong ván trong quá trình ép nhiệt cao tần và ván ép khối tre

Bài viết nghiên cứu sử dụng ván tre ép khối làm vật liệu, ván tre được ép nhiệt độ cao tần dưới các điều kiện độ ẩm nguyên liệu khác nhau, trong quá trình ép nhiệt cao tần ván ép khối tre tiến hành đo sự biến đổi nhiệt độ bên trong của ván.

3/30/2020 11:37:53 AM +00:00

Effect of moisture content and frequency variation on dielectric properties of bamboo

The paper examines the dielectric properties of bamboo, the humidity and the frequency value of bamboo and their relationship to the dielectric of bamboo. For details of the study content, please refer to the article.

3/30/2020 11:37:41 AM +00:00

Using multi-temporal remote sensing data to quantify forest cover change in Dien Bien Dong district, Dien Bien province during 1991-2017

Research paper on changes in forest cover and land use over time through the use of remote sensing data on different scales has been conducted in Vietnam in recent years.

3/30/2020 11:37:23 AM +00:00

Characteristics of fuels and fire risk among the main forest types in Hoang Lien national park

Hoang Lien National Park has 25,113.66 ha of forest under its management, including the main forest types as natural broadleaf evergreen forest (poor; average and rehabilitation forests), bamboo, bamboo and mixed forests, and plantation forest. There are small areas of natural rich forest left, mainly located in strictly protected zone, and 2,143.75 ha of uncovered land or area of regenerating woody plants.

3/30/2020 11:36:39 AM +00:00

Using spot 6 to estimate biomass and carbon stocks of pinus merkusii plantation in Dinh Hai commune, Thanh Hoa province

This study describes how the Inverse Distance Weighted Interpolation (IDW) in combination with the field -based survey and 2015 SPOT 6 data are applied to estimate biomass and carbon stocks of Pinus merkusii plantation in Dinh Hai commnue, Tinh Gia district, Thanh Hoa province.

3/30/2020 11:36:33 AM +00:00

Impacts of rubber plantation on diversity of understory vegetation and soil animals in Bao Lam rubber enterprise, Bao Lam district, Lam Dong province

This study was conducted in Bao Lam rubber enterprise, Bao Lam district, Lam Dong province and concentrated in impacts of rubber plantation on diversity of understory vegetation and soil animals.

3/30/2020 11:35:49 AM +00:00

Một số đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính của rừng lá rộng thường xanh tại vườn quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính của rừng lá rộng thường xanh tại vườn quốc gia Tam Đảo; đề xuất các giải pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi rừng.

3/30/2020 11:35:12 AM +00:00

Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch và phát triển rừng huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum

Bài viết nêu việc đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch và phát triển rừng ở huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum dựa trên 4 yếu tố: Độ cao địa hình, độ dốc, độ dày tầng đất và lượng mưa với sự hỗ trợ của phần mềm MapInfo 9.0 và Idrisi 3.2.

3/30/2020 9:32:32 AM +00:00

ISSR analysis of genetic diversity in Acrocarpus fraxinifolius from three landscape elements of transition forest belt of Kodagu district, Karnataka, India

Acrocarpus fraxinifolius is an important tropical timber species mainly found in Asia and is a fast growing tree species found naturally in India, Chaina, Burma and Sumatra. In Karnataka, the species is extensively cultivated in coffee plantations due to its desirability in the rainy season that favours coffee growth. The species is also to the smaller extent noticed in natural forests and sacred groves of Kodagu district, Karnataka, India. However there was no much studies were taken in assessing the genetic diversity of the species exists in natural forests, sacred groves and coffee plantations. Hence the study was undertaken to know the extent of genetic diversity in the species as comparing to natural forests, sacred groves and coffee plantations was analyzed using ISSR markers. The leaf samples were collected from each of landscape.

3/30/2020 8:12:32 AM +00:00

Mối quan hệ giữa nhóm ngành lâm nghiệp với nền kinh tế

Bài viết cho thấy vai trò của ngành lâm nghiệp và 4 tiểu ngành lâm nghiệp trong tổng thể các ngành kinh tế cũng như các điểm hiệu quả để xây dựng các chính sách can thiệp, từ đó cung cấp các cơ sở khoa học để huy động các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp bền vững ở Việt Nam.

3/30/2020 8:01:11 AM +00:00

Degradation of deproteinized natural rubber by Gordonia sp. isolated from enrichment consortia

Biodegradation is a potential way of decomposing deproteinized natural rubber (DPNR). The enrichment consortia were demonstrated from a rubber processing factory waste. Nine DPNR-degrading bacteria were isolated from those consortia. The highest DPNR film weight loss in a mineral salt medium (MSM) was 43.92 ± 2.30 % after 30 days incubation using strain 5A1. The formation of aldehyde group during rubber degradation of 5A1 was determined using Schiff staining and Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) analysis. The 16S rRNA gene sequence, of 5A1 showed the highest identity with that of Gordonia soli CC-AB07. This is the first report to demonstrate a strong ability to degrade DPNR by Gordonia sp. isolated from a rubber processing factory waste in Viet Nam.

3/30/2020 6:56:55 AM +00:00

Xử lý nước thải nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm bằng hệ thống hồ sinh học kết hợp thả cá, rong sụn và sò ở xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi chủ lực trong định hướng phát triển ngành tôm tại Quảng Trị. Hoạt động nuôi tôm thẻ chân trắng tại Quảng Trị bắt đầu từ năm 2005 và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, cùng với giá trị lợi nhuận mang lại, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động nuôi tôm trong khi khả năng quản lý tài nguyên nước sử dụng không được đảm bảo đã dẫn đến việc một lượng lớn nước thải không được xử lý thải ra môi trường. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về quy trình nuôi tôm tại xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và hiện trạng môi trường nước thải nuôi tôm qua ba thời điểm xả đáy định kỳ, xả cuối vụ thu hoạch và vệ sinh ao nuôi, từ đó đề xuất áp dụng hệ thống hồ sinh học kết hợp thả nuôi cá rô phi, cá đối, rong sụn để xử lý nước thải nuôi tôm với mục đích tuần hoàn tái sử dụng, mở ra hướng xử lý nước thải khả thi, áp dụng cho các khu vực nuôi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

3/30/2020 6:49:29 AM +00:00

Xác định một số thông số công nghệ hợp lý trong quá trình chưng cất tinh dầu Hồi

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ chưng cất tinh dầu hồi: kích thước nguyên liệu đưa vào chưng và nhiệt độ chưng cất ảnh hưởng đến hiệu suất và thời gian chưng cất tinh dầu hồi.

3/30/2020 6:48:22 AM +00:00

Tiềm năng côn trùng kinh tế và các giải pháp khai thác hiệu quả, bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Pú Luông, Thanh Hóa

Bài viết nghiên cứu dựa trên phương pháp điều tra thực địa, khảo sát thị trường tiêu thụ lâm đặc sản kết hợp với phỏng vấn người dân địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

3/30/2020 6:47:52 AM +00:00