Tài liệu Luật học

Download tài liệu Luật học

Factors affecting motivation and performance of lawyers in Vietnam

The results show that all six factors positively impact Emotional Intelligence. Emotional Intelligence both positively and positively impact Lawyer’s Motivation and Lawyer’s Performance. At the same time Lawyer’s Motivation has a statistically significant positive impact on Lawyer’s Performance.

5/4/2020 11:25:16 PM +00:00

Những vấn đề pháp lý nhằm phòng ngừa tranh chấp quản trị nội bộ công ty để khởi nghiệp bền vững

Nội dung bài viết làm rõ hai vấn đề về tranh chấp trong quản trị nội bộ công ty: (i) nguyên nhân dẫn đến tranh chấp trong giai đoạn khởi nghiệp và (ii) biện pháp phòng ngừa tranh chấp đối với các công ty khởi nghiệp dưới góc độ pháp luật doanh nghiệp hiện hành. Từ đó giúp các nhà sáng lập nhận diện và thiết lập cơ chế quản trị nội bộ công ty phù hợp với giai đoạn “khởi nghiệp”, tạo nền tảng để phát triển công ty bền vững.

5/4/2020 10:54:36 PM +00:00

Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Bài viết dưới đây trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo. Để hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

5/4/2020 10:49:40 PM +00:00

Một số vấn đề chung về khung pháp lý điều chỉnh hoạt động khởi nghiệp và việc huy động tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam hiện nay

Bài viết đi vào phân tích một số vấn đề chung về khung pháp lý điều chỉnh hoạt động khởi nghiệp và việc huy động, tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:49:34 PM +00:00

Khung pháp lý về quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

Bài viết đề cập đến các quy định pháp luật về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, cơ cấu tổ chức của quỹ này, vấn đề tăng hoặc giảm vốn góp quỹ. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:49:28 PM +00:00

Những bất cập của pháp luật Việt Nam về thủ tục đầu tư và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện

Nội dung bài viết trình bày những bất cập của pháp luật Việt Nam về thủ tục đầu tư và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

5/4/2020 10:49:21 PM +00:00

Hoàn thiện hệ thống pháp lý trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Nội dung bài viết trình bày cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khỏi nghiệp tại Việt Nam và đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khu vực doanh nghiệp này phát triển. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:49:15 PM +00:00

Hỗ trợ về thủ tục thành lập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiêp vượt qua rào cản pháp lý bài viết sẽ tập trung làm rõ các vấn đề về điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:49:08 PM +00:00

Vai trò của các trường đại học trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp giai đoạn hiện nay

Bài viết sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như nghiên cứu lý thuyết, phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi.. để nêu lên vai trò của các trường đại học đối với đào tạo nguồn nhân lực.

5/4/2020 10:49:02 PM +00:00

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán của nền kinh tế ASEAN

Bài viết đánh giá mức độ phát triển thị trường chứng khoán của một nền kinh tế ASEAN nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng giai đoạn 2008-2017. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:48:56 PM +00:00

Tăng cường thu hút vốn đầu tư cho các starup ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu, đánh giá về việc thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là cần thiết, bài viết bước đầu đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:48:49 PM +00:00

Nâng cao vai trò của quỹ đầu tư đối với các starup Việt

Nội dung bài viết tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến starup và các quỹ đầu tư, bài viết tập trung làm rõ vai trò của quỹ đầu tư đối với các starup Việt, đưa ra kết luận và một số đề xuất.

5/4/2020 10:48:43 PM +00:00

Những vấn đề pháp lý liên quan đến vốn góp giữa starup và nhà đầu tư

Trong bài viết này sẽ phân tích các vấn đề góp vốn liên quan đến công ty khởi nghiệp và các nhà đầu tư, phân tích một số casestudy thực tế liên quan.

5/4/2020 10:48:37 PM +00:00

Những vấn đề pháp lý trong việc góp vốn khởi nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ

Bài viết phân tích những vướng mắc pháp lý trong việc góp vốn khởi nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và bí mật kinh doanh, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục chúng.

5/4/2020 10:48:30 PM +00:00

Tháo gỡ các rào cản pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả gọi vốn cho Starup ở Việt Nam

Bài viết đề cập đến các hình thức gọi vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp, thực trạng gọi vốn của các starup hiện nay ở Việt Nam và khung khổ pháp lý liên quan. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:48:21 PM +00:00

Ưu đãi đối với chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam

Bài viết phân tích dưới góc độ pháp lý về những ưu đãi đối với chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:48:15 PM +00:00

Vốn đầu tư nước ngoài đối với starup Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày báo cáo tinh thần khởi nghiệp toàn câu năm 2018 về thực trạng hiện nay của các starup Việt Nam, về vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài.

5/4/2020 10:48:09 PM +00:00

Starup: Tài trợ cho việc mua bán sáp nhập dưới góc nhìn của nhà đầu tư

Bài viết trình bày về việc tài trợ M&A cho starup theo phương thức Tài trợ cho việc mua bán sáp nhập dưới góc nhìn của nhà đầu tư. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

5/4/2020 10:48:02 PM +00:00

Rào cản pháp lý trong huy động vốn thông qua tổ chức tín dụng của doanh nghiệp khởi nghiệp

Nội dung chính của bài viết chỉ ra cách hiểu rõ về pháp luật trong lĩnh vực huy động, những điểm chủ yếu về doanh nghiệp khởi nghiệp và pháp luật điều chỉnh việc huy động vốn.

5/4/2020 10:47:56 PM +00:00

Một số bất cập về xác định giá trị tài sản trí tuệ của các starup ở Việt Nam hiện nay

Nội dung bài viết trình bày một số bất cập về xác định giá trị tài sản trí tuệ của các starup ở Việt Nam hiện nay. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

5/4/2020 10:47:49 PM +00:00

Một số ý kiến về bối cảnh quốc tế, trong nước và đổi mới tư duy phát triển kinh tế

Bài này tập trung vào nhận xét đánh giá khái quát về tình hình, dự báo những nét lớn về bối cảnh quốc tế, trong nước hiện nay và 5-10 năm tới, nêu ra một số suy nghĩ bước đầu về đổi mới tư duy phát triển kinh tế trong thời gian tới.

5/4/2020 10:47:37 PM +00:00

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư; nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

5/4/2020 8:33:38 PM +00:00

Kê biên quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Một số bất cập và hướng hoàn thiện

Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá là một trong những biện pháp cưỡng chế được pháp luật quy định để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong số các loại tài sản bị kê biên, quyền sử dụng đất là một loại tài sản có nhiều điểm đặc thù và được áp dụng phổ biến trong thực tế. Bài viết này phân tích một số hạn chế của pháp luật về biện pháp kê biên quyền sử dụng đất, đồng thời đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

5/4/2020 5:08:34 PM +00:00

Phân tích một số phán quyết của tòa án nhân quyền Châu Âu liên quan quyền sống và kiến nghị hoàn thiện cơ chế thực thi quyền này trong pháp luật Việt Nam

Quyền sống là quyền cơ bản nhất trong tất cả các quyền của con người, và cần được đảm bảo trong một xã hội dân chủ. Việt Nam đã và đang thể chế hóa cụ thể quyền sống trong luật. Việc tìm hiểu kinh nghiệm thực thi quyền này trên thế giới sẽ giúp những bài học hữu ích cho Việt Nam. Chúng tôi chọn phân tích Công ước Nhân quyền châu Âu và một số phán quyết của Tòa án Nhân quyền về quyền sống, vì Công ước này được xem là một công ước Nhân quyền có tính thực thi cao, ràng buộc các nước thành viên thi hành các phán quyết của Tòa án Nhân quyền.

5/4/2020 5:08:10 PM +00:00

Hoàn thiện các quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

Bài viết phân tích các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Đất đai năm 2013 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, đồng thời chỉ ra một số bất cập, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

5/4/2020 5:07:51 PM +00:00

Thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự

Bài viết phân tích những nguyên nhân, bất cập của biện pháp dân sự trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật.

5/4/2020 5:03:47 PM +00:00

Xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Trong điều kiện của nền kinh tế hiện nay khi mà các giao dịch dân sự, thương mại được xác lập ngày càng nhiều thì các tranh chấp, kiện tụng cũng theo đó ngày một gia tăng. Thế chấp tài sản được coi là một trong những công cụ pháp lý hữu hiệu để hạn chế những rủi ro có thể nảy sinh từ các giao dịch vay vốn, tín dụng. Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là yếu tố cốt lõi của quan hệ thế chấp, xuyên suốt toàn bộ quá trình xác lập và thực hiện hợp đồng thế chấp, đảm bảo quyền lợi cho các bên trong quan hệ. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích, bình luận về quá trình xử lý tài sản thế chấp theo pháp luật dân sự Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước.

5/4/2020 5:01:40 PM +00:00

Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống theo pháp luật Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các văn kiện liên quan chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 trong đó có yêu cầu các thành viên phải nỗ lực bảo hộ nhãn hiệu mùi hương và âm thanh. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Hoa Kỳ đối với việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, bài viết này phân tích, bình luận về điều kiện bảo hộ dấu hiệu đặc biệt và đưa ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình nội luật hóa việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống.

5/4/2020 5:01:15 PM +00:00

Khắc phục những bất cập của pháp luật Việt Nam về định giá tài sản trí tuệ

Hoạt động định giá tài sản trí tuệ (TSTT) ở Việt Nam diễn ra từ khá lâu trước khi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ra đời năm 2005, song cho đến hiện nay việc định giá TSTT này vẫn chưa tuân theo một chuẩn mực nào. Điều này xuất phát từ việc các văn bản pháp luật về lĩnh vực này còn khá sơ sài và chồng chéo.

5/4/2020 4:42:55 PM +00:00

Một số vấn đề về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền riêng tư, quyền của cá nhân đối với hình ảnh

Quyền về đời sống riêng tư và quyền của cá nhân đối với hình ảnh là quyền nhân thân của cá nhân được BLDS ghi nhận và bảo vệ. Chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền về đời sống riêng tư và quyền của cá nhân đối với hình ảnh có thể phải chịu nhiều loại trách nhiệm pháp lý khác nhau.

5/4/2020 3:42:55 PM +00:00