Tài liệu Giáo dục học

Download tài liệu Giáo dục học

Nghiên cứu các giải pháp chứng thực tài khoản tập trung cho cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đề cập đến nghiên cứu giải pháp chứng thực tập trung, qua đó xây dựng hệ thống chứng thực tập trung thông qua Web API (Application Programming Interface) để xác thực tài khoản người dùng về một cơ sở dữ liệu nhất quán.

5/5/2020 12:28:29 AM +00:00

Challenges of higher education in India - Issues, role and recommendations

India especially the state of Bihar was a place of learning where about 20000-50000 students from all over the world were coming to gain knowledge in various world famous Universities of Nalanda and Vikaramshilla where about 10,000 teachers were residing day & night in search of new thoughts and theories of life. The value of and 0 were invented by none other than an Indian astrologer. Then in medieval history due to some socio economical factors it was diminished somehow and the spread of literacy and education got affected.

5/5/2020 12:12:27 AM +00:00

Correlation between aspects of academic motivation among adolescents in rural areas

The present study was carried out on 300 adolescents from Panipat district of Haryana state. Academic motivation Scale by Areepattamannil (2006) was used to assess the relationship between aspects of academic motivation of adolescents. The scale included four dimensions namely; extrinsic motivation –identified, extrinsic motivation- introjected, extrinsic motivation –external regulation and amotivation.

5/5/2020 12:08:15 AM +00:00

Factors affecting teachers’ behavioral intention of using information technology in lecturingeconomic universities

The research aims to find out the factors influencing teachers’ behavioral intention and usage behavior of information technology (IT) in lectures based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) with structural equation modeling (SEM) supported by AMOS 20 software.

5/4/2020 11:27:55 PM +00:00

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm khoa học

Bài giảng trình bày khái niệm phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; đặc điểm phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; phân loại thực nghiệm; các loại thực nghiệm; nguyên tắc và yêu cầu. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

5/4/2020 11:04:36 PM +00:00

Những thách thức và một số giải pháp đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong những năm gần đây và hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp thuộc khu vực này. Bài viết đi sâu vào tổng hợp, phân tích những khó khăn, thách thức trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân nói chung, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và đưa ra một số gợi ý về giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

5/4/2020 10:58:08 PM +00:00

Các chính sách trao đổi và đổi mới công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Trong bài viết này, bên cạnh đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ trao đổi và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp theo khung pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp UNCTAD, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp cải thiện chính sách hỗ trợ trao đổi và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới.

5/4/2020 10:57:30 PM +00:00

Chính sách hỗ trợ cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: Thực trạng và giải pháp

Bài viết thông qua phân tích thực trạng chính sách hỗ hợ cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam, đồng thời kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở một số quốc gia. Từ đó, đưa ra một số gợi ý chính sách hỗ trợ cho Việt Nam để có được một hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh.

5/4/2020 10:57:21 PM +00:00

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Chính phủ ta đã đề ra chủ trương khuyến khích và đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp sáng tạo cũng như hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Bài viết này nhằm phân tích các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

5/4/2020 10:57:12 PM +00:00

Thực trạng phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay

Bài viết đi vào phân tích thực trạng phát triển nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hiện nay với những đặc điểm cơ bản: Số lượng ít nhưng đang có xu hướng tăng trưởng mạnh; Được quyết định sống còn bởi công nghệ nhưng chưa quan tâm tương xứng đến phát triển, mở rộng công nghệ; Khả năng tiếp cận vốn còn nhiều hạn chế. Từ đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế nói trên.

5/4/2020 10:56:39 PM +00:00

Chất lượng đào tạo khởi nghiệp trong trường đại học

Để đánh giá về chất lượng đào tạo khởi nghiệp tại trường đại học, chúng tôi thực hiện một khảo sát nhỏ trên mẫu là 205 sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sử dụng thống kê mô tả, chúng tôi phân tích và đánh giá chất lượng đào tạo khởi nghiệp tại trường đại học trên năm khía cạnh: giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tương tác giữa nhà trường - doanh nghiệp và các hoạt động ngoại khóa.

5/4/2020 10:56:18 PM +00:00

Vai trò của chương trình học và giảng viên đối với ý định khởi nghiệp của sinh viên đại học

Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu khảo sát 180 sinh viên năm cuối tại các trường đại học tỉnh Đồng Nai đã chứng minh mối quan hệ chặt chẽ giữa vai trò của giảng viên và chương trình học có ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

5/4/2020 10:55:31 PM +00:00

Hình thành và phát triển đô thị đại học tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam đã tiến hành một số bước để hình thành các khu đô thị đại học, tuy nhiên con đường đi đến xây dựng thành công một khu đô thị đại học còn xa. Do vậy, việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trì trệ đó để có thể sớm hoàn thiện xây dựng các khu đô thị đại học ở nước ta là một yêu cầu mang tính cấp thiết.

5/4/2020 10:53:00 PM +00:00

Xu hướng tiếp cận quản trị tri thức hệ thống hành chính đô thị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Trong quá trình phát triển, yếu tố tri thức không ngừng đan xen vào mọi lĩnh vực của đời sống và hệ thống hành chính đô thị cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sự phát triển của đô thị Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn phát triển bền vững chú trọng cả bề rộng và bề sâu đòi hỏi hệ thống hành chính đô thị phải thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức với công cụ hữu hiệu là quản trị tri thức. Bài viết tập trung phân tích vào bối cảnh cụ thể hệ thống hành chính đô thị ở Việt nam và đưa ra một số gợi ý cho cách tiếp cận này nhằm tăng tính thu hút và cạnh tranh của khu vực đô thị.

5/4/2020 10:50:18 PM +00:00

Theater in education at Ho Chi Minh city open university in Vietnam: Students’ awareness of benefits and challenges in English and American literature classes

This study examined whether the students participating in the drama program “THEATER IN EDUCATION: English and American Literature Classes’ Performances, 2017” at Ho Chi Minh City Open University in Vietnam perceived the benefits and challenges of the Theater in Education method as demonstrated in previous research in the field of foreign language learning. The data needed was collected by means of a questionnaire that consisted of seven questions. Similarities and differences between the findings of the study and what had been reported in previous research studies were then discussed. Hopefully, this study is informative for those interested in the adoption of the Theater in Education method in foreign literature classes at the faculty of foreign languages of a university.

5/4/2020 10:38:15 PM +00:00

The revolution in online learning and implication in Vietnamese universities

In this paper, we present the advantages and disadvantages of online learning. In particular, we will show the advantages and disadvantages of taking online courses of Vietnamese students. We will also share our experience as a tutor of Funix University which is the first online university in Vietnam. In addition, we will give feasible suggestions to improve the quality of online learning in Vietnamese universities, especially the quality of assessment in online learning. These suggestions could be applied in building new online courses in the universities.

5/4/2020 10:38:09 PM +00:00

The effect of integrating teaching cross-cultural knowledge and teaching listening skill in tertiary education on improving EFL students' intercultural communication competence

Teaching cross-cultural knowledge in language teaching is drawing more and more attention nowadays. This study investigated the effect of integrating teaching cross-cultural issues and teaching listening skill on students’ intercultural competence. The participants were 30 Vietnamese students of English as a foreign language (EFL) who participated in the course on Listening 2 in the second year of their MBA program in Kien Giang University, Vietnam. The study consisted of an experimental study based on a pretest-posttest research design on integration of cross-cultural issues and teaching listening. The intercultural sensitivity self-assessment questionnaire (ISSAQ) that serves as a pre-test at the beginning of the semester is based on the theoretical framework put forth by Bennett and Bennett (2004). It is to elicit a self-assessment of their intercultural knowledge, behaviors and attitudes.

5/4/2020 10:37:57 PM +00:00

Students and young university staff development in the context of e-learning and the fourth industrial revolution

This article aims at presenting the current state of students’ capacity for learning and competencies of young staff members in Vietnamese universities. Then, we imply some orientations to improve students’ capacity for learning and young lecturers’ capacity for teaching in the 4th industrial revolution such as: Application of technology in teaching - education management and international affair.

5/4/2020 10:37:51 PM +00:00

Perspectives of lecturers’ beliefs on integrating information communication technology into e-learning system

This study aims to explore how lecturers’ perceptions about technology integration into online teaching and learning differ depending on their differences in age, gender, teaching experience and IT level in the context of the e-learning system of Hochiminh City Open University. An online questionnaire was delivered to individual emails of 101 lecturers operating at least one online subject. The results showed all the university online lecturers strongly consent that computers outweigh traditional face-to-face teaching methods. Nevertheless, insufficient guidance on how to properly and productively combine IT into lectures is their greatest of concern. Next, teaching seniority and gender – two personal attributes – are so useful indicators for selecting most appropriate online instructors, however IT certificates.

5/4/2020 10:37:27 PM +00:00

Lecturers and e-lecturers in cross-border education in the context of the fourth industrial revolution

Nowadays, globalization has given birth to various forms of non-traditional education. These forms of education are transcending borders and traversing boundaries of space and time. The evolution of information technology in the context of Industry 4.0 has transformed education rapidly and, at the same time, resulted in new problems. This paper discusses the role, the importance and the relationship between lecturers (in universities) and e-lecturers (in the virtual reality environment) when implementing cross-border education. In addition, the article also mentions the changes of universities, lecturers, curriculums and teaching methods when deploying distance e-learning programs in Industry 4.0. The article uses conceptual model, diagrams and interdisciplinary methods such as education, culture, science and technology to investigate e-lecturers’ concept and provide solutions for improving the capacity of lecturers and the quality of teaching cross-border training programs in universities.

5/4/2020 10:37:21 PM +00:00

Impacts of online formative assessment on efl students’ writing achievement

There have been a number of studies on the effects of formative assessment on Learning Management System on EFL writing achievement. Nevertheless, in the context of Vietnam, little research has been done on education technology that enhances online formative assessment in teaching writing. In an attempt to further the previous research nationwide and worldwide, this study examined the impacts of formative assessment on students’ writing achievement in a writing course of Learning Management System Schoology. A quasi-experimental design was carried out among two groups of fifty undergraduate Vietnamese students over a fifteen-week writing course using the main activity named online discussion board. The data analysis from the writing test scores suggested that there was statistically significant difference between treatment group and control group of participants.

5/4/2020 10:37:14 PM +00:00

Combined learning, a good solution for Vietnamese universities

In this paper, we will introduce the advantages and disadvantages of online learning and the combined learning. We also share our experience on teaching at Flinders University, South Australia through Flinders learning online system. From this knowledge, we will suggest some solutions about building a combined learning system which is suitable for Vietnamese universities.

5/4/2020 10:37:02 PM +00:00

Modul THPT 01: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay; quy định về đạo đức nhà giáo. (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); tự bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

5/4/2020 10:35:17 PM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong TDTT lựa chọn và xây dựng nội dung 05 giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đồng thời tiến hành kiểm nghiệm lý thuyết các giải pháp trong thực tế bằng phương pháp chuyên gia. Kết quả cho thấy, các giải pháp đã lựa chọn và xây dựng có tính khả thi và có thể ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Nhà trường. Từ khóa: Giải pháp, định hướng nghề nghiệp, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

5/4/2020 9:42:51 PM +00:00

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng luận án trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Thông qua phỏng vấn đã xác định được 10 yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng luận án tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy: Ngoài các ưu điểm trong đào tạo như đạt hơn 80% tổng chỉ tiêu tuyển sinh; chương trình đào tạo xây dựng đúng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đội ngũ giảng viên và cán bộ hướng dẫn khoa học đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng; Hệ thống học liệu và trang thiết bị khoa học đầy đủ, hiện đại; học viên có thái độ học tập tốt… vẫn còn một số vấn đề hạn chế cần được tập trung khắc phục: Các hướng nghiên cứu đề tài luận án chưa đa dạng; mức độ khai thác các nguồn tài liệu, thiết bị nghiên cứu của học viên chưa cao; việc thực hiện luận án của NCS chưa được tiến hành theo quy trình ISO; chưa có bộ tiêu chí và thang đánh giá chất lượng luận án...

5/4/2020 9:41:52 PM +00:00

Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, vận động viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh trong giai đoạn mới

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên ở Trường đại học TDTT Bắc Ninh hiện nay đã đạt được nhiều mặt tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, những biểu hiện tích cực là chủ yếu bởi vì sinh viên của Nhà trường là lứa tuổi dễ thích nghi và nhanh nhạy trong việc tiếp thu cái mới phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường.

5/4/2020 9:41:45 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ giáo dục từ xa trong đào tạo cán bộ thể dục thể thao

Công nghệ đào tạo từ xa còn được hiểu là toàn bộ công nghệ đảm bảo cung cấp khối lượng chính của tài liệu học tập cho người học, cũng như sự tương tác giữa người học với giáo viên trong quá trình học tập với những cơ hội thuận lợi nhất để tổ chức và thực hiện công việc một cách độc lập về phát triển tài liệu đã nghiên cứu.

5/4/2020 9:41:39 PM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng luận án trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng chất lượng luận án tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đề tài lựa chọn và xây dựng nội dung 05 giải pháp nâng cao chất lượng luận án của nghiên cứu sinh trong đào tạo tiến sỹ. Kiểm nghiệm lý thuyết nội dung các giải pháp đã cho thấy hiệu quả thiết thực.

5/4/2020 9:41:14 PM +00:00

Định hướng hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2020

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một trong những trường Đại học TDTT trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có bề dày trên 60 năm phát triển, trong những năm qua Nhà trường đã không ngừng đổi mới hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, cũng như xu thế hội nhập quốc tế. Định hướng hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của Nhà trường được xác lập thông qua công tác tuyển sinh và đào tạo các hệ đại học, sau đại học, vừa làm vừa học, đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh, cũng như các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học.

5/4/2020 9:40:59 PM +00:00

Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2020

Hoạt động KH&CN đã và đang là một trong những nội dung quan trọng của mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với các cơ sở giáo dục đại học. Sự gắn kết chặt chẽ giữa KH&CN với Đào tạo chính là phương thức để đẩy mạnh phát triển và nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của các cơ sở đào tạo ở trong nước và nước ngoài. Năm 2019 là một mốc son lịch sử đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sau 60 năm xây dựng, phát triển và hội nhập. Hoạt động KH&CN của trường năm 2019 đã được triển khai mạnh mẽ và mang lại nhiều kết quả ấn tượng. Trên cơ sở chiến lược phát triển chung, cũng như những kết quả đã đạt được, những định hướng trong hoạt động KH&CN năm 2020 của Trường đã được xác lập.

5/4/2020 9:40:32 PM +00:00