Tài liệu Tài chính - Ngân hàng

Download tài liệu Tài chính - Ngân hàng

Luận văn: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long

Nội dung của luận văn nhằm tìm hiểu đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu; thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại; một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 Thăng Long.

5/4/2020 9:52:12 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH in bao bì TM – DV Tân Thái Phương

Khóa luận tốt nghiệp đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty; đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của công ty Tân Thái Phương.

5/4/2020 9:51:47 AM +00:00

Tiểu luận môn Quản trị tài chính: Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Tiểu luận nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng thông qua phân tích thông số khả năng sinh lợi; các thông số thị trường; đánh giá công ty; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực quản lý và tăng doanh thu cho công ty. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

5/4/2020 8:53:40 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars

Mục đích nghiên cứu của đề tài trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars.

3/30/2020 8:23:17 AM +00:00

Báo cáo đánh giá tác động 10 năm đầu tư của Intel tại Việt Nam 2006-2016

Mười năm đã trôi qua và có nhiều thành tựu được tạo nên kể từ khi tập đoàn công nghệ Intel triển khai đầu tư dự án xây dựng nhà máy Intel Products Vietnam (IPV) tại Việt Nam. Tác động của Intel đối với nền kinh tế Việt Nam bao gồm cả trực tiếp và lan tỏa có thể được thể hiện ở năm vấn đề chính.

3/30/2020 3:01:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiễn sĩ Kinh tế: Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực đông Nam Bộ

Mục tiêu của luận án kiểm định giả thuyết tác động của TDVM đến thu nhập cho các hộ nghèo và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận TDVM của các hộ nghèo nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao thu nhập thông qua việc tăng cường tiếp cận TDVM cho họ.

1/13/2020 2:17:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiễn sỹ: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại

Nghiên cứu Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại cho phép chỉ ra và lượng hóa mức độ tác động của các yếu tố đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đó cùng với những nghiên cứu định tính chuyên sâu sẽ làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng hệ thống các giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu cho ngành chế biến gỗ Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 6:51:22 PM +00:00

Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động

Tiểu luận trình bày tầm quan trọng trong công tác thanh toán và xử lý các vấn đề sai phạm trong thanh toán công tác phí, công tác phí lưu động cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/12/2020 2:05:14 PM +00:00

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh. Mời các bạn tham khảo!

1/11/2020 8:48:54 PM +00:00

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

1/11/2020 8:44:32 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam

Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của đề tài là ứng dụng khung lý thuyết về tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và sử dụng dữ liệu về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; phân tích, đánh giá hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam hiện hành. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 2:37:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng kiểm toán BCTC của DNNY trên TTCK ở Việt Nam hiện nay, làm cơ sở đề xuất các giải pháp cần tập trung.

11/29/2019 2:36:50 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

Đề tài hướng đến các mục đích chủ yếu sau: Làm rõ và hệ thống hoá cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Phân tích đặc điểm Ngành May mặc có ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Nghiên cứu rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may ở một số nước trên thế giới

11/29/2019 2:33:57 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Tổng kết và phát triển các vấn đề lí luận về hệ thống thông tin kế toán trong các tổ chức. Đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán nhằm tăng cường tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 2:33:45 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận về KTNB nói chung và KTNB tại các CTTC nói riêng, Luận án phân tích đánh giá thực trạng tổ chức KTNB và các nguyên nhân cơ bản hạn chế hiệu quả hoạt động của KTNB tại các CTTC Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác KTNB tại các CTTC, nhằm nâng cao vai trò của KTNB với tư cách là một công cụ quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, kiểm soát hoạt động của các CTTC.

11/29/2019 2:32:33 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất thép do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại các DNSX thép do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện và xác định các yếu tố tác động tới kiểm toán HTK tại các DN này để làm cơ sở đưa ra các giải pháp hoàn thiện cho công tác kiểm toán.

11/29/2019 7:17:26 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thương mại và thiết kế Đông Á

Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận về sản phẩm và hoạt động marketing trong tiêu thụ sản phẩm. Chương 2 - Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động Marketing tại công ty cổ phần thương mại và thiết kế Đông Á. Chương 3:Một số giải pháp Marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại và thiết kế Đông Á.

11/28/2019 11:39:06 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty CP thép Vạn Lợi

Nội dung khóa luận bao gồm các phần sau: Chương 1 - Lý luận chung về phân tích hoạt động tài chính. Chương 2 - Phân tích thực trạng hoạt động tài chính của công ty CP thép Vạn Lợi. Chương 3 - Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần bao bì. Mời các bạn tham khảo!

11/28/2019 11:38:37 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty cổ phần chè Kim Anh

Đề tài gồm 3 phần: Phần 1 - Cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phần 2 - Thực trạng hoạt động marketing tại công ty cổ phần chè Kim Anh. Phần 3 - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty cổ phần chè Kim Anh. Mời các bạn tham khảo!

11/28/2019 11:38:16 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Tàu Thủy

Bài viết được chia làm 3 chương: Chương I - Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. Chương II - Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Tàu Thủy. Chương III - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XNK Vật Tư Tàu Thủy. Mời các bạn tham khảo!

11/28/2019 11:37:57 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Phân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Hải

Nội dung đồ án gồm 3 chương : Chương 1 - Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương 2 - Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Hải trong năm gần đây. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Hải. Mời các bạn tham khảo!

11/28/2019 11:37:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Phân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Kết cấu khóa luận gồm 3 chương: Chương I - Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh. Chương II - Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công Ty TNHH tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Chương III - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Mời các bạn tham khảo!

11/28/2019 11:37:13 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 3

Nội dung khóa luận bao gồm các phần sau: Chương 1 - Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương 2 - Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Lisemco 3. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Lisemco 3. Mời các bạn tham khảo!

11/28/2019 11:36:54 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương như sau: Chương I - Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Chương II - Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá. Chương III - Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

11/28/2019 11:36:35 PM +00:00

Bài tập lớn môn Kế toán doanh nghiệp

Nội dung của tài liệu bao gồm: đăng kí tên báo cáo tài chính của một công ty niêm yết; đặt 10 nghiệp vụ cho công ty niêm yết liên; làm các bước trong chu trình kế toán để lập được báo cáo tài chính với số dư đầu kì, cuối kì đã cho trên báo cáo tài chính; giả định doanh nghiệp áp dụng hình thức ghi sổ Nhật kí chung.

11/28/2019 3:46:05 PM +00:00

Tiểu luận Quản trị tài chính: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk

Tiểu luận nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tình hình quản trị tài chính của công ty cổ phần ược – Vật tư y tế Đắk Lắk 2018 và nội dung trong khuôn khổ của chương trình học trên lớp.

10/17/2019 8:54:49 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và giao nhận Minh Trung

khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3 chương chính như sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH thương mại và giao nhận Minh Trung. Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH thương mại và giao nhận Minh Trung.

10/17/2019 7:56:57 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Lisemco 2

Khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Lisemco 2. Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phầnLisemco 2. Mời các bạn tham khảo!

10/17/2019 7:56:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần ISEA

Khóa luận được chia làm 3 chương như sau: Chương 1 - Lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương 2 - Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần ISEA. Chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần ISEA.

10/17/2019 7:56:12 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng

Khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3 chương như sau: Chương 1 - Lý luận chung về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp. Chương 2: Thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng. Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Chung Hằng.

10/17/2019 7:55:48 PM +00:00