Tài liệu Quản lý Nhà nước

Download tài liệu Quản lý Nhà nước

Thực trạng hoát động khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay

Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Việt Nam qua một số nội dung: Thực trạng đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước; Thực trạng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học; Thực trạng công trình khoa học được công bố.

5/4/2020 7:24:10 PM +00:00

Ảnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan Tây Đô, thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng các thủ tục Hải quan điện tử tại chi Cục Hải quan Tây Đô, là cơ sở cho việc đưa ra các hàm ý về quản trị. Từ lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về dịch vụ, dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến và thủ tục Hải quan điện tử, nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính và định lượng để đề xuất 7 yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng các thủ tục Hải quan điện tử.

5/4/2020 5:08:22 PM +00:00

Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại cục hải quan thành phố Cần Thơ

Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã có nhiều bước phát triển về lực lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp tổ chức hoạt động. Tuy nhiên cũng gặp không ít hạn chế trong công tác quản lý nguồn nhân lực. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu góp phần xây dựng lực lượng công chức của đơn vị mang tính Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả cao. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm chuyên sâu, diễn dịch – qui nạp, thống kê mô tả. Sau đó, phân tích, thực trạng điểm mạnh – yếu, đánh giá về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, đạo đức, thể lực công chức và chế độ động viên người lao động trong quản trị nguồn nhân lực tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ hiện nay.

5/4/2020 5:04:29 PM +00:00

Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại cục hải quan thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng của việc áp dụng phương pháp quản lý rủi ro (QLRR) trong thủ tục Hải quan (TTHQ) đối với hàng gia công xuất khẩu (GCXK) tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ; Phân tích, so sánh sự khác biệt trong công tác QLRR đối với nhóm doanh nghiệp tuân thủ và nhóm doanh nghiệp không tuân thủ khi thực hiện TTHQ đối với hàng GCXK tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quy trình QLRR đối với hàng GCXK tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

5/4/2020 5:02:04 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong sử dụng dịch vụ hành chính công về đăng ký quyền sử dụng đất tại ủy ban nhân dân quận Bình Thủy

Chất lượng dịch vụ là một thước đo về kết quả hoạt động quan trọng đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong cải cách hành chính. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân, khi sử dụng dịch vụ hành chính công về đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thủy, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm làm rõ ý nghĩa, xác nhận, hiệu chỉnh, bổ sung các biến quan sát đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu lý thuyết.

5/4/2020 5:01:09 PM +00:00

Can thiệp của nhà nước vào các loại khoa học

Khoa học theo đạo vũ trụ, khoa học phục vụ nhà nước và khoa học phục vụ doanh nghiệp là những loại hình có đặc điểm khác nhau về động lực hoạt động. Động lực của khoa học theo đạo vũ trụ nặng về niềm tin, khát vọng, sự hy sinh. Động lực của khoa học phục nhà nước là hướng vào các giá trị quốc gia, dân tộc.

5/4/2020 4:43:45 PM +00:00

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với Belarus: Thực trạng và một số đề xuất

Bài viết sẽ phân tích sự cần thiết phải đẩy mạnh hợp tác về KH&CN giữa Việt Nam và Belarus trong bối cảnh mới hiện nay, phác họa bức tranh hợp tác giữa hai nước và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương về KH&CN.

5/4/2020 4:43:32 PM +00:00

Tái cấu trúc mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập của Việt Nam có số lượng rất lớn, tuy nhiên, cơ cấu mạng lưới, cơ chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới còn tồn tại nhiều bất cập, kết quả hoạt động còn hạn chế.

5/4/2020 4:43:20 PM +00:00

Quản lý tài trợ nghiên cứu cơ bản của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích các mô hình quản lý tài trợ của một số quốc gia thuộc danh sách 10 nước có công bố nhiều nhất thế giới, so sánh với mô hình tài trợ hiện hành của Việt Nam, nghiên cứu kỳ vọng tìm kiếm những ưu điểm từ các mô hình quản lý tài trợ này để khuyến cáo áp dụng nhằm nâng cao chất lượng tài trợ NCCB ở Việt Nam trong thời gian tới.

5/4/2020 4:43:14 PM +00:00

Vai trò cán bộ khoa học đầu ngành trong tổ chức nghiên cứu và phát triển

Những yếu kém trong các tổ chức nghiên cứu và phát triển (NC&PT) ở nước ta hiện nay là có một phần nguyên nhân từ tình trạng thừa lãnh đạo hành chính - thiếu lãnh đạo khoa học. Để khắc phục tình trạng này cần nâng cao vai trò của các nhà khoa học đầu ngành trong các đơn vị thông qua giải quyết các vấn đề như: Tạo điều kiện cạnh tranh để mọi cán bộ nghiên cứu thể hiện được năng lực và đảm nhiệm được vai trò;...

5/4/2020 4:42:43 PM +00:00

Tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến cơ sở vật chất - kỹ thuật trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Bài viết phân tích tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đối với việc trang cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất xã hội - yếu tố quan trọng cho sự thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

5/4/2020 3:24:12 PM +00:00

Kinh nghiệm của một số nước Châu Âu về quản lý và phát triển dịch vụ công khu vực đô thị - Những tham chiếu cho Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu kinh nghiệm cung ứng dịch vụ công đô thị tại một số quốc gia Châu Âu và đưa ra khuyến nghị việc hoàn thiện cung ứng dịch vụ công cho các đô thị tại Việt Nam.

5/4/2020 10:57:28 AM +00:00

Kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức thôi nhiễm các nguyên tố độc hại trong đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức thôi nhiễm các nguyên tố độc hại trong đồ chơi và đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các loại đồ chơi dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5/4/2020 10:57:09 AM +00:00

Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ Quảng Bình nỗ lực xây dựng thành đơn vị đầu mối về thông tin Khoa học và Công nghệ

Bài viết trình bày trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ Quảng Bình nỗ lực xây dựng thành đơn vị đầu mối về thông tin Khoa học và Công nghệ góp phần đưa khoa học và công nghệ đến với sản xuất và đời sống.

5/4/2020 10:56:36 AM +00:00

Vai trò của địa phương trong việc hướng tới chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình - điển hình tại thành phố Đà Nẵng

Bài viết trình bày một số thành công, hạn chế của thành phố Đà Nẵng trong việc hướng tới chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình. Đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương trong thời gian tới.

5/4/2020 10:44:46 AM +00:00

Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, theo dõi và quản lý chương trình công tác của các sở, ngành tại thành phố Đà Nẵng

Bài viết trình bày một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, xây dựng, theo dõi và quản lý chương trình công tác của các sở, ngành tại thành phố Đà Nẵng.

5/4/2020 10:43:51 AM +00:00

Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về vấn đề di dân của các dân tộc thiểu số

Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối, và chính sách, pháp luật về di dân các dân tộc thiểu số (DTTS). Những chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhìn chung là đúng đắn và có sự hoàn thiện theo thời gian. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 1990 về trước còn có những hạn chế nhất định. Các chính sách về nơi cư trú đến và quản lý hộ khẩu là những chính sách có ảnh hưởng tới việc cản trở di dân, bao hàm cả các DTTS. Tiếp cận về “quyền” của người dân do dó mà cũng chưa được nhìn nhận và giải quyết đúng đắn. Trên cơ sở của các kết quả nghiên cứu đề tài “Di dân các dân tộc thiểu số: Những vấn đề đặt ra và giải pháp”, tác giả bổ sung tiếp cận về “quyền” và một số nhận định về di dân nói chung, di dân của đồng bào DTTS nói riêng cũng như đề xuất một số chính sách về di dân các DTTS trong thời gian tới. Hy vọng những đề xuất, kiến nghị của tác giả sẽ được Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo.

5/4/2020 10:06:00 AM +00:00

Áp dụng khung “năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia” để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn

Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hướng đến giảm thiểu lãng phí tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu của con người và có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Bài viết phân tích năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia, phân tích những khó khăn để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, đồng thời đề xuất tiêu chí áp dụng khung năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Bắc Kạn.

5/4/2020 10:05:28 AM +00:00

Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

Bài viết nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ theo INTOSAI 2013 đồng thời đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị công lập ngành nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh.

3/30/2020 2:30:15 PM +00:00

Một số vấn đề về kiểm soát quyền lực của chủ tịch nước đối với lập pháp, hành pháp, tư pháp

Bài viết tìm hiểu hoạt động kiểm soát quyền lực của chủ tịch nước đối với hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

3/30/2020 12:22:26 PM +00:00

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đến giao dịch tại kho bạc nhà nước Kiên Giang

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đang giao dịch tại kho bạc Nhà nước Kiên Giang; đề xuất các hàm ý chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công tại kho bạc nhà nước Kiên Giang.

3/30/2020 12:17:02 PM +00:00

Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành thuế Thái Nguyên theo hướng điện tử hóa

Bài viết đánh giá về thực trạng điện tử hóa công tác quản lý thu của Cục thuế Thái Nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện điện tử hóa công tác quản lý thuế.

3/30/2020 9:16:01 AM +00:00

Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách qua kho bạc nhà nước Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu quả kiểm soát chi ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí trong chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3/30/2020 9:15:36 AM +00:00

Giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết nghiên cứu đã xác định được bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua, bao gồm chính sách, tài chính, quy hoạch và tổ chức thực hiện. Từ kết quả đánh giá thực trạng và xác định được các yếu tố ảnh hưởng, nghiên cứu đã đề xuất được năm nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất cho tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

3/30/2020 6:55:41 AM +00:00

Tiếp cận liên ngành (Interdisciplinary Approach)1 trong nghiên cứu về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái tại Việt Nam

Từ thập niên 30 đến giữa thế kỷ XX, một số lĩnh vực khoa học liên ngành (interdisciplinary)1 tập trung nghiên cứu về mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên và xã hội (Sinh thái học nhân văn; Xã hội học môi trường; Sinh thái học xã hội ) đã được hình thành. Đây là kết quả của quá trình tiếp cận và tích hợp đầu tiên của các ngành, bộ môn, xuất phát từ việc phân tích các tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu. Đến nay, các lĩnh vực khoa học liên bộ môn này đã cung cấp những tiền đề quan trọng để hình thành nên những quan điểm mới, trong đó có quan điểm về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái. Quan điểm này đã được thảo luận trong nhiều diễn đàn phát triển và nghiên cứu liên ngành trên thế giới với mục tiêu xây dựng những mô hình phát triển bền vững cho tương lai. Bài viết tập trung giới thiệu quan điểm về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái và trao đổi những vấn đề xoay quanh việc phát triển quan điểm nghiên cứu này tại Việt Nam hiện nay.

3/30/2020 6:55:29 AM +00:00

Vấn đề phát huy sự tham gia đóng góp của người dân cho chương trình xây dựng nông thôn mới – Bài học kinh nghiệm từ mô hình thí điểm Thụy Hương

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn từ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của xã thí điểm Thụy Hương, bài viết đóng góp một vài kinh nghiệm về phát huy sự tham gia đóng góp của người dân cho chương trình này.

3/30/2020 6:48:16 AM +00:00

Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trường hợp nghiên cứu điểm tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bài viết nghiên cứu thực tiễn từ kinh nghiệm về huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

3/30/2020 6:44:25 AM +00:00

Xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Đồng hành và triển khai ‘’Chính phủ kiến tạo’’ nhằm phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế, chính sách pháp luật, phát triển bền vững, chú trọng tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân; trong thời gian gần đây,...

3/30/2020 6:42:24 AM +00:00

Sự hài lòng và lòng trung thành của công chức tại ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, dẫn đến lòng trung thành của công chức tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa vào dữ liệu thu được từ 194 công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbacsh’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội.

3/30/2020 6:40:21 AM +00:00

Đổi mới tư duy lý luận, vì sự nghiệp phát triển khoa học xã hội

Bài phát biểu của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày 18/5/2016 bàn về đổi mới tư duy lý luận, vì sự nghiệp phát triển khoa học xã hội.

3/30/2020 6:19:36 AM +00:00