Tài liệu Chính trị học

Download tài liệu Chính trị học

Quan điểm của Đảng về xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam là những giá trị lý tưởng, chính thống, là phẩm chất tốt đẹp thể hiện tính cách dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển văn hóa mà còn với tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bởi vậy, ngay từ Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta đã nêu lên các phẩm chất cần có của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

5/4/2020 4:53:56 PM +00:00

Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức thông qua môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên cơ sở điều tra, khảo sát thực trạng giáo dục tư tưởng nhân văn cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức và những nhận thức, hành động mang tính nhân văn của sinh viên trong cuộc sống; tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức hiện nay như: Kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, phát huy vai trò tự giáo dục, lồng ghép vào nội dung các môn học...

5/4/2020 4:53:36 PM +00:00

Quán triệt quan điểm Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường cho sinh viên thông qua giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển kinh tế, môi trường tự nhiên đang bị ô nhiễm nặng, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt gây tác động xấu đến sản xuất và đời sống.

5/4/2020 4:52:32 PM +00:00

Bốn con bài của Mỹ trong việc chống lại chính quyền của ông Maduro đều thất bại

Venezuela đang là tâm điểm của những bất ổn xã hội khi cùng lúc đất nước này đang tồn tại hai vị Tổng thống, một được bầu, một tự xưng. Các nước lớn cũng chia rẽ sâu sắc trong việc giải quyết xung đột, trong đó Mỹ là nước tỏ ra hết sức cay cú và đang tìm mọi cách hạ bệ chính phủ của Tổng thống Maduro để kiểm soát sân sau của mình. Song, xem ra sự việc không đơn giản như mong muốn.

5/4/2020 3:46:30 PM +00:00

Đấu tranh chính trị đầu thế kỷ XX và tư tưởng “tự do” dân quyền của Trần Hữu Độ

Trần Hữu Độ là tác giả có nhiều tác phẩm chính trị được xuất bản tại Sài Gòn vào khoảng cuối thập niên 20 đầu thập niên 30 thế kỷ XX. Bài viết trình bày sơ lược giới thiệu về ông và quan điểm “tự do” của ông trong cuộc đấu tranh dân quyền đương thời.

5/4/2020 3:29:50 PM +00:00

Khế ước trong pháp luật phong kiến Việt Nam – một số giá trị và hạn chế

Các giao dịch dân sự đã được các nhà làm luật thời phong kiến quan tâm và thể chế hóa thành các quy định pháp luật thông qua khế ước. Tuy không chiếm số lượng lớn về điều khoản nhưng các quy định về giao dịch dân sự trong hai bộ luật Quốc triều hình luật (thời Lê) và Hoàng Việt luật lệ (thời Nguyễn) đã làm rõ các vấn đề, mối quan hệ trong trao đổi mua bán, thuê mướn ruộng đất và các tài sản khác giữa các cá nhân thời phong kiến.

5/4/2020 3:29:25 PM +00:00

Một số vấn đề cơ bản thời đương đại

Bài viết nhận diện các đặc điểm tư tưởng của thời đương đại và đề cập đến một số vấn đề nổi bật mà nhân loại đang phải đối mặt từ nửa sau thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI như toàn cầu hóa kinh tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khủng hoảng môi trường ở cấp độ toàn cầu và sự phân tán quyền lực như một thách đố cho nền chính trị đương đại.

5/4/2020 3:28:41 PM +00:00

Kỳ Nhân Sư trong ngư tiều vấn đáp y thuật của Nguyễn Đình Chiểu – một kiểu mẫu nhân cách ẩn sĩ

Ẩn sĩ là một kiểu trí thức đặc biệt của xã hội Á Đông thời cổ - trung đại. Lịch sử ẩn sĩ ở cả Trung Hoa lẫn Việt Nam đã cung cấp những kiểu mẫu nhân cách và mô hình ứng xử cho các nhà nho noi theo khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi để hành đạo.

5/4/2020 3:28:29 PM +00:00

Xây dựng tư duy phản biện thông qua học tập trải nghiệm và phân loại học: Mô hình du học Trường Đào tạo Quốc tế (SIT) tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này làm sáng tỏ hiệu suất học tập bằng cách chứng minh rằng học tập qua trải nghiệm trong chương trình du học đem lại kết quả nghiên cứu đại học và kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên du học SIT tại Việt Nam.

5/4/2020 3:28:16 PM +00:00

Tổng đốc Đặng Văn Thiêm với vấn đề xây dựng, quản lý đê điều và khắc phục hậu quả sau thiên tai (qua Đại Nam thực lục)

Bài viết dựa trên những ghi chép trong Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn, phác họa phần nào góc chân dung của ông cùng những dấu ấn trong cách thức xây dựng, quản lý đê điều cũng như những đóng góp của ông cho các quyết sách nuôi dân.

5/4/2020 3:27:52 PM +00:00

Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ trong Hội nghị Paris (1968-1973)

Bài viết đề cập về mối quan hệ giữa Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ (1968 - 1973), làm rõ những mâu thuẫn, bất đồng giữa hai chính quyền này xuất phát từ góc độ lợi ích của mỗi bên khi tham gia Hội nghị.

5/4/2020 3:27:20 PM +00:00

Công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tổ quốc năm 1979

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc Việt Nam đã lùi xa 40 năm kể từ khi quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc nước ta, song hậu quả tàn khốc của cuộc chiến vẫn còn đó. Đến nay, hàng nghìn liệt sĩ hy sinh dọc biên giới phía Bắc của Tổ quốc Việt Nam vẫn chưa thể tìm thấy và quy tập.

5/4/2020 3:24:55 PM +00:00

Nghệ thuật ngoại giao Ngô Thì Nhậm - nội dung và bài học lịch sử

Tác phẩm Bang giao hảo thoại của Ngô Thì Nhậm, được hình thành trong quá trình nước ta thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao với nhà Thanh (Trung Quốc). Tác phẩm đã cho người đọc thấy được nghệ thuật ngoại giao tài tình nhưng cũng đầy khí phách của một người yêu nước chân chính.

5/4/2020 3:24:42 PM +00:00

Tư tưởng Lý Công Uẩn về quyền con người

Tư tưởng về quyền con người ở Việt Nam có cội rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn, đồng thời phản ánh nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt Nam về nền độc lập, tự do của dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

5/4/2020 3:24:36 PM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và ý nghĩa đối với việc giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay

Bài viết đi sâu phân tích vai trò và mục đích, nội dung và phương pháp bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Những quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

5/4/2020 2:30:57 PM +00:00

Tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Bài viết trình bày khái quát điều kiện lịch sử - xã hội cũng như những nội dung cơ bản của tư tưởng canh tân như kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục, quân sự và ngoại giao giai đoạn này.

5/4/2020 2:30:51 PM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng dân quân du kích và vận dụng của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động của mình đã để lại cho Đảng, nhân dân và quân đội ta những tư tưởng cách mạng và tư tưởng quân sự vô giá. Trong đó, tư tưởng về xây dựng lực lượng dân quân du kích là một trong những tư tưởng đã thâm nhập sâu sắc trong quần chúng, trở thành sức mạnh vật chất to lớn, đưa nhân dân ta đi đến chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

5/4/2020 10:40:59 AM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Hải Dương hiện nay

Bài viết đã nêu ra các cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, thực trạng và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương.

5/4/2020 10:34:11 AM +00:00

Trung Quốc và vấn đề đảm bảo an ninh trong vận chuyển năng lượng trên biển

Hiện nay, Trung Quốc chủ yếu dựa vào các nước khu vực Trung Đông trong đảm bảo an ninh năng lượng. An ninh năng lượng của Trung Quốc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu tuyến đường vận chuyển huyết mạch này bị tắc nghẽn trong bối cảnh việc xây dựng đường ống vận chuyển trên bộ từ Trung Đông sang Trung Quốc là bất khả thi. Nghiên cứu này phân tích những thách thức đang đặt ra trong đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển năng lượng chiến lược trên biển cùng những giải pháp Trung Quốc thực hiện để nâng cao khả năng đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển năng lượng này.

3/30/2020 4:22:29 PM +00:00

Một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ Đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề lí luận và thực tiễn về đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên, TP. Hà Nội hiện nay.

3/30/2020 4:02:12 PM +00:00

Những tư tưởng lớn trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung bài báo tác giả phân tích những tư tưởng lớn của Hồ Chí minh thể hiện trong di chúc nhấn mạnh vào bốn điểm cốt yếu, quan trọng nhất đó là: Tư tưởng về Đảng cầm quyền và sự lãnh đạo; Tư tưởng về chăm lo tới con người; Tư tưởng về quản lý xã hội; chính sách xã hội, an sinh xã hội sau chiến tranh và tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và đổi mới.

3/30/2020 11:02:16 AM +00:00

Triển khai áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020” do Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì xây dựng bắt đầu triển khai vận dụng chính thức từ tháng 9/2017 giải quyết được vấn đề tính toán, tổng hợp số liệu và tỷ lệ % đoàn viên, hội viên từng đoàn thể và 8 tổ chức đoàn thể, hội quần chúng 2 trên địa từng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố và tỉnh.

3/30/2020 10:57:39 AM +00:00

Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới cách nhìn của người Mỹ

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954) đã đặt dấu chấm hết cho ách thống trị của Pháp, làm thất bại âm mưu can thiệp của Mỹ vào Đông Dương. Chiến thắng vĩ đại đó gắn liền với sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Do đó, Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp đã tạo nên một sự kính trọng của toàn thể nhân loại. Người Mỹ cũng đã dành một sự trân trọng và khâm phục đáng kể đối với vị tướng tài ba và chiến thắng oanh liệt này.

3/30/2020 9:31:19 AM +00:00

Ổn định chính trị - xã hội - nguồn lực đặc biệt để phát triển đất nước

Bài viết tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa của việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội đối với sự phát triển đất nước. Đây là một nguồn lực đặc biệt quan trọng, là tiền đề, điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững.

3/30/2020 9:13:15 AM +00:00

Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới

Để khái quát một cách có hệ thống quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển trong thời kì đổi mới, bài viết đã phân tích: Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển qua một số nghị quyết trong thời kì đổi mới. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đề cập đến một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

3/30/2020 9:13:01 AM +00:00

Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2017) đã xác lập Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, với mục tiêu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành hiện đại hóa, trở thành cường quốc hiện đại hóa vào giữa thế kỷ XXI. Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc phải hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, chuyển đổi thành công phương thức tăng trưởng và phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.

3/30/2020 6:51:33 AM +00:00

Chính sách hướng Đông của các quốc gia Trung Đông: Nhìn từ trường hợp Israel

Cục diện chính trị khu vực Trung Đông thay đổi cùng với sự cạnh tranh ảnh hưởng quyết liệt của các nước lớn xuất hiện tại đây đã khiến cho nhiều nước Trung Đông, nhất là những nước đồng minh và thân cận của Mỹ, chẳng hạn như Israel, tích cực triển khai chính sách đối ngoại hướng sang châu Á (hay còn gọi là hướng Đông). Bản chất và các mục tiêu của chính sách hướng Đông là gì, Việt Nam nên có thái độ và hướng tiếp cận với chính sách hướng Đông của Israel như thế nào là những nội dung cơ bản được đề cập đến trong bài viết.

3/30/2020 6:18:19 AM +00:00

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

Bài viết trình bày và phân tích các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà Mỹ nhằm vào Trung Quốc; đồng thời làm rõ những giải pháp ứng phó của Trung Quốc; qua đó rút ra một số nhận xét bước đầu.

3/30/2020 6:17:37 AM +00:00

Về vấn đề người Rohingya theo Islam giáo ở Myanmar

Với 135 tộc người khác nhau về nguồn gốc và sự tồn tại của các tôn giáo lớn như Phật giáo, Kito giáo, Islam giáo, lịch sử phát triển của Myanmar một phần rất lớn bị chi phối bởi các cuộc đấu tranh tộc người, tôn giáo. Trong đó, cuộc xung đột giữa các phật tử Miến Điện đa số và cộng đồng người Islam giáo thiểu số Rohingya vẫn đang diễn ra rất gay gắt, có nguy cơ dẫn tới một cuộc khủng hoảng di cư trong lịch sử quốc gia này. Chủ nghĩa dân tộc mang màu sắc cực đoan cộng với tư tưởng bài trừ Islam giáo khiến tình hình trở nên khó lường hơn. Chính bởi vậy, vấn đề người Rohingya có được giải quyết hay không chủ yếu phụ thuộc vào nỗ lực nhân đạo của Chính phủ Myanmar, cộng đồng khu vực và quốc tế.

3/30/2020 6:16:25 AM +00:00

Những thay đổi trong tương quan lực lượng giữa các nước lớn từ năm 2001 đến nay

Bài viết làm rõ sự thay đổi trong tương quan sức mạnh tổng hợp giữa các nước lớn từ năm 2001 đến 2017, xét trên các phương diện: kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ, sức mạnh tinh thần.

3/30/2020 6:16:00 AM +00:00