Tài liệu Kế toán - Kiểm toán

Download tài liệu Kế toán - Kiểm toán

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động quản lý rác thải vì sự phát triển bền vững, thực trạng và giải pháp tăng cường kiểm toán môi trường của Kiểm toán nhà nước, ảnh hưởng của các nhân tố tài chính tới ý kiến kiểm toán phát hành của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/4/2020 11:46:01 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 142/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 142/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với công tác giám sát của Quốc hội, ứng dụng một số kỹ thuật phân tích dữ liệu vào các thủ tục đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính, một số vấn đề trong công tác kiểm toán xác định giá trị phần vốn nhà nước theo phương pháp dòng tiền chiết khấu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/4/2020 11:45:54 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 141/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 141/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chính sách giá điện và biểu giá điện sinh hoạt bậc thang: Cần có góc nhìn thấu đáo về mặt hàng đặc biệt, các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán giá điện, giá điện cần công khai, minh bạch các yếu tố đầu vào của chi phí sản xuất kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/4/2020 11:45:45 PM +00:00

Tăng cường năng lực của các cơ quan kiểm toán tối cao trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

Bài viết nhằm mục đích tăng cường nhận thức về vai trò của SAI trong ngăn ngừa và đấu tranh chống tham nhũng và xây dựng năng lực cho các bên liên quan vì mục tiêu chung. Với tầm quan trọng đó, tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đều đồng ý đưa vấn đề này vào Chương trình nghị sự phát triển đến năm 2015.

5/4/2020 11:45:39 PM +00:00

Cần có góc nhìn thấu đáo về mặt hàng đặc biệt

Bài viết hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách giá điện và biểu giá điện sinh hoạt bậc thang. Trên cơ sở đó cùng với các dữ liệu định lượng phân tích luận giải một cách khách quan về quá trình quản lý điều hành hệ thống giá bán lẻ điện hiện hành.

5/4/2020 11:45:33 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán giá điện

Bài viết sử dụng nghiên cứu tài liệu về kinh nghiệm thực hiện kiểm toán điện tại các quốc gia phát triển từ đó chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến chuyên đề kiểm toán điện.

5/4/2020 11:45:27 PM +00:00

Bàn về giá điện

Rất nhiều lập luận, đề xuất được đưa ra và thậm chí nhiều ý kiến như từ trên trời rơi xuống, chẳng hạn như về bảng giá điện lũy tiến, về “bù chéo” giá điện tiêu dùng và sản xuất, về chi phí hợp lý hợp lệ hình thành giá điện, về kiểm toán chi phí giá điện, về cạnh tranh và độc quyền trên thị trường điện... mà nguyên nhân cơ bản là thiếu thông tin về giá điện, cả thông tin quy định pháp lý, quy trình thủ tục cũng như thực tế vận hành và thậm chí cả so sánh quốc tế. Do đó, bài viết sẽ góp phần phân tích, luận giải làm rõ những vấn đề nêu trên.

5/4/2020 11:45:09 PM +00:00

Các nguyên tắc của kế toán phát triển bền vững

Bài viết nêu lên các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính được hiểu như thế nào trong kế toán phát triển bền vững, từ đó là cơ sở vận dụng các nguyên tắc kế toán khi thực hành kế toán phát triển bền vững trong các doanh nghiệp.

5/4/2020 11:45:03 PM +00:00

Đánh giá các mô hình phòng kế toán ảo trong các trường đại học

Việc xây dựng mô hình thực hành kế toán như thế nào cũng như làm sao để sử dụng có hiệu quả phòng thực hành kế toán là những vấn đề hàng đầu đặt ra đối với các trường Đại học, cao đẳng đang và sẽ triển khai mô hình này. Bài viết sẽ khái quát các mô hình phòng kế toán ảo hiện nay tại một số trường đại học và nêu một số thành tựu cũng như khó khăn khi áp dụng các mô hình này.

5/4/2020 11:44:57 PM +00:00

Xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thương mại

Nhận thức được sự cần thiết phải có những nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn nhằm xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thương mại tác giả mong muốn bằng nghiên cứu của của mình sẽ góp phần đưa ra một số đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong trong việc thực hiện cuộc kiểm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thương mại.

5/4/2020 11:44:51 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khoa học của kiểm toán nhà nước - thực trạng và giải pháp

Yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý khoa học (QLKH) của KTNN hiện nay là phải xây dựng được hệ thống quản lý các hoạt động khoa học trên nền tảng số hoá dữ liệu hoạt động khoa học và các công cụ quản lý trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Bài viết này phân tích thực trạng và gợi mở một số giải pháp ứng dụng CNTT trong QLKH của KTNN.

5/4/2020 11:44:45 PM +00:00

Vai trò của kiểm toán nhà nước đối với công tác giám sát của Quốc hội

Công cuộc đổi mới và tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị - xã hội ở nước ta trong thời gian qua đã đem lại những thành tựu rất đáng khích lệ. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử trước hết là hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội ngày càng được triển khai mạnh mẽ nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Nhà nước và công dân theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó chú trọng tính công khai minh bạch của nền tài chính công và tài sản công.

5/4/2020 11:44:38 PM +00:00

Ứng dụng một số kỹ thuật phân tích dữ liệu vào các thủ tục đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính

Việc sử dụng một cách thông minh các công nghệ mới nhất, cùng với kiến thức và kinh nghiệm có sẵn, các kiểm toán viên có thể đạt được một cái nhìn sâu sắc hơn về toàn cảnh tình hình tài chính của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định tốt hơn, nâng cao chất lượng kiểm toán và cuối cùng tạo ra giá trị cho khách hàng của họ.

5/4/2020 11:44:32 PM +00:00

Một số vấn đề trong công tác kiểm toán xác định giá trị vốn nhà nước theo phương pháp dòng tiền chiết khấu

Kiểm toán nhà nước khi kiểm toán lại kết quả định giá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu cần am hiểu đặc điểm của phương pháp, nguồn dữ liệu, cách dự báo cũng như các tiêu chuẩn thẩm định giá hiện hành để kết hợp, vận dụng phù hợp các chuẩn mực, hướng dẫn kiểm toán để đảm bảo hiệu quả và chất lượng kiểm toán.

5/4/2020 11:44:26 PM +00:00

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV

Bài viết làm rõ hơn các kết quả của KTNN Chuyên ngành IV khi kiểm toán các dự án đầu tư Giao thông vận tải theo hình thức hợp đồng BOT, BT để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng này.

5/4/2020 11:44:20 PM +00:00

Các đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông di động ảnh hưởng tới kế toán doanh thu

Bài viết đi sâu phân tích đặc điểm riêng biệt của lĩnh vực viễn thông di động, từ đó đánh giá sự ảnh hưởng của đặc điểm đó tới công tác kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp viễn thông di động

5/4/2020 11:44:14 PM +00:00

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra các dự án đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thông qua bài viết, tác giả trình bày thực trạng, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong triển khai thực hiện để từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra các dự án đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

5/4/2020 11:44:02 PM +00:00

Kinh nghiệm áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động tại doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam

Bài viết này nhằm mục tiêu phân tích một tình huống thực tiễn áp dụng thành công phương pháp ABC tại doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp khác.

5/4/2020 11:43:56 PM +00:00

Ảnh hưởng của các nhân tố tài chính tới ý kiến kiểm toán phát hành của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết phân tích tổng quan nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về các nhân tố tài chính ảnh hưởng tới ý kiến kiểm toán trên báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng.

5/4/2020 11:43:44 PM +00:00

Kiểm toán hiệu quả của Nhật Bản: Bài học kinh nghiệm cho kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Việt Nam

Bài viết xem xét quá trình thực hiện kiểm toán hiệu quả các chương trình, dự án thông qua một số trường hợp điển hình của Kiểm toán nhà nước Nhật Bản, để thấy được cách thức thực hiện một cuộc kiểm toán hiệu quả, cũng như những tiêu chí cần được xem xét để đạt được mục tiêu kiểm toán.

5/4/2020 11:43:38 PM +00:00

An analysis of underlying constructs affecting the quality of accounting human resources

This paper is conducted to investigate the impact levels of inside determinants on the quality of accounting human resources in accounting service firms in Hanoi. Data are collected using 120 questionnaires from accounting service firms. Based on the data collected, we use Cronbach’s Alpha, EFA and regression model for learning the effect of different variables on the quality of accounting human resources.

5/4/2020 11:22:01 PM +00:00

Accounting record keeping practices and tax compliance of small and medium scale enterprises in the sekondi takoradi metropolis of Ghana

The purpose of the study was to investigate accounting record-keeping practices and tax compliance of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in the Sekondi-Takoradi Metropolis (STM) of Ghana. The study adopted the concurrent triangulation mixed methods design. The study population was 895 owners/managers of SMEs and the two zonal heads of the Domestic Tax Revenue Division (DTRD).

5/4/2020 11:00:33 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước dưới góc nhìn thể chế, dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp chuyển giá và một số giải pháp trong cuộc đấu tranh chống chuyển giá, hoàn thiện thủ tục kiểm toán và nâng cao chất lượng kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

5/4/2020 7:25:24 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 145/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện biên bản và việc lập biên bản kiểm toán ngân sách cấp huyện trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng kiểm toán các cơ sở y tế công lập thông qua việc xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm toán chi tiết, nâng cao chất lượng kiểm toán Ngân hàng Chính sách xã hội của Kiểm toán nhà nước Việt Nam,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

5/4/2020 7:25:16 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng “đất ở không hình thành đơn vị ở”, hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban Quản lý dự án cấp huyện, hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

5/4/2020 7:25:07 PM +00:00

Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở

Thông qua công tác kiểm toán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Nhóm Tác giả nhận thấy việc quản lý đất ở không hình thành đơn vị ở chưa được quy định trong luật và còn nhiều vấn đề bất cập. Bài viết nhằm đánh giá tổng quan và đề ra giải pháp hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng loại hình đất ở đặc biệt này

5/4/2020 7:24:54 PM +00:00

Hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban Quản lý dự án cấp huyện

Bài viết nhằm nghiên cứu đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán tuân thủ lĩnh vực đầu tư xây dựng, từ đó có những kiến nghị xác đáng đối với công tác quản lý dự án của các Ban Quản lý dự án cấp huyện.

5/4/2020 7:24:48 PM +00:00

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương

Việc xem xét, nghiên cứu các nội dung lý luận về hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm toán hoàn thuế giá trị gia tăng; đánh giá thực tiễn công tác kiểm toán thuế giá trị gia tăng thông qua việc nghiên cứu công tác tổ chức kiểm toán hoàn thuế của Kiểm toán nhà nước khu vực là sự cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

5/4/2020 7:24:42 PM +00:00

Đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các công ty chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các công ty chứng khoán hiện nay thông qua phân tích kết quả khảo sát từ 160 kế toán viên và 65 kiểm toán viên về các nội dung: Xác định nhu cầu thông tin và yêu cầu quản lý; tổ chức dữ liệu đầu vào, hệ thống xử lý, hệ thống lưu trữ, hệ thống kiểm soát và hệ thống báo cáo.

5/4/2020 7:24:36 PM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Bài viết nhằm mục đích phân tích các nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

5/4/2020 7:24:22 PM +00:00