h
Chæång 9
ÂÀC TÊNH LY HOA NHIÃT CUA ÂIÃN MÄI
I Tênh hut ï ám ø cuía âiãûn mäi:
1.1 Mäüt säú khaïi niãûm
1.1.1 Âäü áøm cua í khäng khê:
* Âäü áøm tuyãût âäiú: læåüng håi næåïc tênh trãn 1 âån vë thãø têch %
* Âäü ám ø tæång âäúi: % = x100%
max
1.1.2
Âäü ám ø cua í vát û liãûu:
* Âäü áøm tæång âäi ú
* Âäü ám ø cán bànòg:
1.2 Tênh huït ám ø cua í vát û liãu û
1.2.1 Hut ï ámø :
huït håi áøm tæì mäi træånìg xung quanh
- Máùu vát û liãu û âãø trong mäi træånìg, sau 1
thåi ì gian, váût liãu û âat ûcb
- Cáúu tao û cuía váût cháút aính hæåníg låïn âãún
tênh hut ï áøm
=> Thæc û hiãûn sån phuí trãn bãö màt û âiãûn
cb
mäi. Nhæng chè han û chãú båït aính hæåíng
cuía âäü áøm mäi træåìng.
- Tac ï haûi: tàng doìng âiãn û roì, tän ø hao âiãûn
mäi vaì giaím âiãûn aïp phonïg âiãûn
t
1.2.2 Tênh thám ú áøm
Tháúm áøm : cho håi næåïc xuyãn qua váût liãu û
- Khäúi læåüng håi næåïc xuyãn qua diãn û têch S
m = (p1 p2).S.t
våi ï p1-p2 laì hiãu û ap ï suáút trong vaì ngoaìi âiãûn mäi
:hãû säú thám ú ám ø [s]
- Taïc haûi tæång tæû nhæ tênh huït áøm
=> thæûc hiãûn táøm cac ï váût liãûu coï tênh hut ï áøm cao.
1.2.3 Tênh dênh æåït:
Khaí nàng hçnh thaình maìng ám ø trãn bãö màt û váût liãûu khi vát û liãu û âàût trong mäi træånìg
coï âäü áøm cao.
u
max
=
A
o
V=
.
90
90
Bãö màt û dênh æåtï
Bãö màt û khäng dênh æåtï
Taïc haiû: khi bãö màt û váût lieu û bë dênh æåtï, taûo ra säú læåüng lån ï âiãûn têch trãn bãö màt û vát û
liãu û lam ì cho tàng doìng roì màût vaì giaím âanïg kãø âiãn û ap ï phonïg âiãn û màt û cua í âiãûn
mäi. Âãø han û chãú tênh dênh æåït cua í váût liãuû, ta thæc û hiãn û sån phuí bãö màt û váût liãûu bànòg
nhænîg váût liãûu coï tênh dênh æåt ï kemï .
II. Tênh chát ú hoüc cuía âiãûn mäi
2.1 Âäü bãön keo ï daîn,ü nen ï vaì uäún:
- Âäü bãn ö laì khaí nàng chänúg lai û tac ï duûng cua í læc û bãn ngoai ì maì khäng bë phaï hoíng.
Khi coï læûc tac ï dunûg læc û keïo lãn váût liãû:
âætï =
Pmax
Ao
(kG/cm2)
Pmax laì læc û keïo låïn nháút maì khäng âæt ï
Ao: laì tiãút diãn û
- Âäü bãön neïn: laì khaí nàng chänúg lai û taïc duûng cuía læûc neïn bãn ngoaiì.
[P ]nen
nen Ao
- Âäü bãön uänú: chänúg laûi taïc duûng cuía læc û uän ú
uon = [Pmax]
2.2 Tênh gioìn:
laì vát û liãûu coï âäü bãn ö cao våïi taíi ténh nhæng ráút dãù bë phaï huyí båîi tai í
âäüng bát ú ngåì âàt û vaìo. vd[kGcm/cm2]
2.3 Âäü cænïg: låïp bãö màût cua í váût liãu û chäúng lai û biãn ú daûng gáy båîi læûc neïn truyãn ö tæì
váût coï kêch thæåïc nhoí
2.4 Âäü nhåït : laì hãû säú ma sat ï bãn trong cua í cháút loíng
Mäüt læånüg thãø têch V cuía cháút loníg coï âäü nhåt ï chay í trong thåi ì gian
dæåi ï taïc
dunûg cua í aïp læc û P qua änúg mao dán ù dai ì l ban ï kênh r theo âënh luát û passen
1 .P.r4.
8.l
Trong âoï: P[N/m2] , r(m),(s),l(m),V(m3),(N.s/m2)
â
T
T
III Tênh cháút nhiãt û cua í âiãûn mäi:
3.1 Âäü bãön chëu nonïg: khaí nàng chëu âænûg khäng bë hæ trong thåìi gian ngàõn cunîg
nhæ daìi dæåïi tac ï duûng cua í nhiãt û âäü cao vaì sæû thay âäøi âät ü ngäüt nhiãût âäü
Nhiãt û âäü giåi ï han û chëu noïng phuû thuäüc vaìo loai û váût liãuû:
- Âiãn û mäi vä cå:
nhiãt û âäü gáy biãún âäøi tênh cháút âiãûn
- Âiãûn mäi hæîu cå: nhiãût âäü bàõt âáöu biãn ú daûng cå hoc ü
Âäi ú våïi dáöu may ï biãún ap ï ngæåìi ta âæa ra 2 khaïi niãûm: nhiãût âäü chåp ï chaïy vaì
nhiãt û âäü chayï:
Nhiãût âäü chåp ï chayï: laì nhiãt û âäü maì nãúu nung noïng dáöu âãún nhiãût âäü oï thç hän ù håp ü
håi cuía dáu ö vaì khäng seî bäc ú chaïy khi âæa ngoün læía vaìo gáön.
Nhiãt û âäü chayï: laì nhiãt û âäü cao hån nhiãût âäü chåp ï chay ï maì khi âæa ngoün læa í laûi gán ö
ban í thán chát ú loníg thæí nghiãm û bàõt âáu ö chaïy.
Loai û caïch âiãn û
Tmax
Y(vai í såüi, xenlulä,len,giáúy gäù nhæng khäng táøm hoàc û ngám trong cháút loíng)
90
A( laì caïch âiãn û cáp ú Y nhæng âæåc ü tám ø hoàûc ngám trong dáu ö caïch âiãnû)
105
E(nhæa û hæîu cå+phuû gia nhæ: fenolformandehic, Hetinac,
120
testolit,epoxi,Polieste)
B(chæa ï thanìh phán ö vä cå:amian,thuyí tinh vaì váût liãu û âæåüc táøm bànòg thuyí
130
tinh)
F(mica vaì saín phàmò t såi ü thuyí tinh, váût liãûu hæu î cå táøm våi ï vl chëu hiãt û cao)
155
H(nhæûa silic hæîu cå coï tênh chëu nhiãt û âàc û biãt û cao)
180
C( váût liãûu vä cå khäng chæa ï thanìh pháön tám ø hoàc û kãút dênh gäöm: mica, thuyí
>180
tinh, amian, politetraftoretilen)
3.2 Tênh chëu lanûh cuía âiãn û mäi:
Âáy laì khaí nàng chëu âænûg cua í cacïh âiãûn åí nhiãût âäü tháp ú ( -60->-70oC).
3.3 Âäü dáùn nhiãtû: mæïc âäü chuyãøn nhiãût xuyãn qua bãö daìy låp ï caïch âiãn û ra mäi
træåìng xung quanh.
Phæång trçnh Furier: PN
= N . l .S
PN : cäng suát ú doìng nhiãût qua diãn û têch S ;
l : gradient nhiãût âäü