3
V
m
Bài Ging Môn Hc Vt Liu Đin
Chæång7
TÄN HAO ÂIÃN MÄI
I Khai ï niãûm chung
1.1 Mäüt säú âënh nghéa:
1.1.1 Cäng suáút tän ø hao âiãn û mäi laì phán ö nàng læåüng toaí ra bãn trong âiãûn mäi trong 1
âån vë thåi ì gian lam ì cho âiãûn mäi nonïg lãn khi coï âiãn û aïp âàût vaìo âiãn û mäi.
Kê hiãu û
P[W]
1.1.2 Suáút täøn hao âiãn û mäi: laì phán ö cäng suát ú âiãûn mäi tênh cho 1 âån vë thãø têch âiãn û
mäi. Tæïc laì nàng læåüng toaí ra bãn trong âiãn û mäi
trong 1 âån vë thåìi gian trãn mäüt âån vë thãø têch khi coï
âiãn û aïp taïc dunûg vaoì.
U
Kê hiãûu p = P ( W )
1.1.3 Goc ï täøn hao âiãn û mäi: laì goc ï phuû cuía goc ï lãûch
pha giæîa doìng âiãn û chaûy trong âiãn û mäi vaì âiãûn ap ï taïc
dunûg lãn âiãûn mäi
Kê hiãûu: våïi = 90o
(âä) ü
I
1.2 âäö thay thãú tênh täøn tháút âiãn û mäi:
Âäi ú våi ï mäüt khäi ú âiãn û mäi bát ú kç, dæåïi tac ï dunûg cua í âiãûn træåìng âãu ö âæåüc âàûc træng båi î 2
âai û læåüng cå ban í : C( âiãûn dung âiãûn mäi) vaì âiãûn tråí R cuía âiãn û mäi
Âãø âån giaín trong tênh toaïn, 2 âai û læåüng âoï coï thãø gheïp näúi tiãp ú hoàûc song song nhau (giaï
trë 2 âai û læåüng trãn coï thãø khaïc nhau). Ta coï 2 danûg så âäö
Rp
Cs
rs
Cp
Så däö näúi näúi tiãúp
Så däö näi ú song song
Trong âo: ï Cs vaì Cp laì cac ï âaûi læåüng âàc û træng cho hiãûn tæånüg phán cæc û trong âiãn û mäi
rs vaì Rp laì âaûi læånüg thãø hiãûn tênh dáùn âiãûn cuía âiãûn mäi.
+ Trong âäö näi ú tiãúp rs =0 thç khäng coï tän ø tháút âiãûn mäi, khi rs canìg tàng lãn thç tän ø
thát ú canìg tàng
+ Trong âäö näi ú song song
thç tän ø thát ú caìng tàng lãn
Rp -> thç khäng coï tän ø thát ú âiãûn mäi, khi Rp canìg nhoí
I.r
s
U tg
2
U
U
R
UC .
R C .
2
2
U
p
2
R C
. .
R
p
tg
C
s
Bài Ging Môn Hc Vt Liu Đin
1.3 Caïch tênh täøn thát ú âiãn û mäi:
Cacïh tênh:
-Duì så âäö thay thãú åí danûg báút kç cuîng coï thãø âæa vãö 2 daûng chênh : så âäö näúi tiãp ú vaì så âäö
song song.
-Veî âäö thë vecto
-Xac ï âënh goïc lãûch pha => goc ï tän ø hao âiãn û mäi
-Xac ï âënh cäng suáút tän ø hao âiãûn mäi
1.3.1 Tênh tän ø hao âiãûn mäi âäö näúi tiãpú:
Theo âënh luát û kiffsof:
I.rs
I
U = I.rs j.I /(Cs . )
Theo âäö thë vectå ta coï
U
I/(Cp. )
tg
=cotg =
I /(Cs . ) =rsCs .
Cäng suát ú tän ø hao âiãnû mäi:
2
Ps = rs.I2 = rs. (r2s +C2s . 2 ) =rs (Cs)2.(rsCs. )2 +1 = Cs. 2.1+tg2
1.3.2 Trong âäö song song:
Theo âënh luáût kiffsof:
U.Cp.
U
I = U + j.U.Cp .
p
U/Rp
Theo âäö thë vectå ta coï
U
tg
=cotg = Rp = 1
p p p
Pp=Rp.I2R= Rp . U p = Rp = Cp . .U 2. = Cp. .U 2.tg
Váûy trong 2 så âäö täøn hao âiãûn mäi âãu ö phuû thuäc ü vao ì tg
1.3.3 Mäi ú quan hãû cuía 2 âäö:
Do 2 så âäö âãöu thay thãú cho cunìg mät ü khäi ú âiãn û mäi cho nãn täøn hao âiãn û mäi trong hai
så âäö vaì goïc täøn hao phai í bànòg nhau
+ Täøn hao trong 2 så âäö bànòg nhau: Ps = Pp
=>
Cp. .U 2.tg =
Cs.U 2.1+tg2
=>
Cp =1+tg2
=>
=
=
r .
r .
1
1
S
1
S
1
1
P
1
,
=
tg
Bài Ging Môn Hc Vt Liu Đin
+ Goc ï tän ø hao âiãn û mäi bàòng nhau:
tg =
1
RpCp.
= rsCs.
Thãú Cp vao ì
1+tg2
RpCs .
= rsCs.
=> Rp
(1+tg2) (1+tg2)
s (rs.Cs . )2 s (tg)2
Do âäúi våi ï âiãûn mäi, macûh coï tênh dung låïn nãn tg <<1
Cp Cs vaì Rp = rs .(1+ (tg)2 )>> rs
1.3.4 Suáút täøn hao âiãûn mäi
P= Cp. .U 2.tg =C. .U 2.tg
Våïi: C=.C0
0 = 4. .9.109
(F/m);
C0 = 0 d
våi ï d(m) laì khoaíng caïch giæa î 2 ban í cæcû; S(m2) laì diãûn têch bãö màût ban í cæcû.
U=E.d våïi E(V/m) laì cæånìg âäü âiãûn træåìng trong khe håí
= 2. .f
f laì tán ö säú âiãûn ap ï âàût vao ì
=> P=C. .U 2.tg =. 4..9.109 . d .2. .f .E2.d2.tg
=. 18.109 . f .E2.S.d.tg
p = V =. 18.109 . f .E2.tg =kE2
våi ï : k= . 18.109 . f .tg (W/V2m)
1.4 Cac ï nguyãn nhán gáy tän ø hao âiãn û mäi:
1.4.1 Tän ø hao âiãûn mäi do phán cæûc:
- Tän ø hao nay ì do hiãûn tæåüng phán cæûc chám û gáy ra, thæånìg tháúy åí cac ï cháút coï cáúu taûo
læånîg cæûc vaì cáu ú tao û ion raìng buäc ü khäng chàûc cheî.
- Täøn tháút nay ì gáy ra do sæû phaï huyí chuyãøn âäüng nhiãût cuía cac ï ion hoàûc phán tæí læånîg
cæûc dæåïi taïc dunûg cua í âiãûn træåìng, sæû phaï huyí traûng thaïi naìy laìm mát ú mat ï nàng læåüng vaì
lam ì cho âiãn û mäi bë nonïg lãn
- Tän ø hao do phán cæc û tàng theo táön säú âiãûn ap ï âàût vao ì âiãûn mäi
- Täøn hao do phán cæc û phuû thuäüc vao ì nhiãût âä, ü tän ø hao âat û cæc û âaûi tai û 1 nhiãt û âäü nháút âënh
âàûc træng cho mäùi chát ú âiãn û mäi.
1.4.2 Tän ø hao do âiãn û dán ù ro: ì
Trong bát ú kç cháút âiãn û mäi nao ì luän täön tai û caïc âiãûn tæí tæû do, dæåïi taïc dunûg cua í âiãûn
træåìng cac ï âiãûn tæí tæû do naìy seî dëch chuyãøn theo chiãu ö tac ï dunûg cuía âiãûn træåìng, tao û nãn
donìg âiãûn ro. ì Doìng roì naìy, kãt ú håüp våïi âiãûn tråí âiãn û mäi gáy nãn täøn tháút nhiãût.
Tän ø hao do donìg roì âæåüc xac ï âënh
18.1012.
.f.