).
PHÁN II
Chæång 3
VÁT LIÃU BAN DÁN
I Khaïi niãûm chung:
Theo lyï thuyãút phán vunìg nàng læåüng, vunìg cáúm nàòm trong phaûm vi 0,02eV<E
<1,5eV => nàng læåüng cua í âiãn û tæí nàòm åí vunìg hoaï trë thoaí man î âiãu ö kiãûn trãn thç
âiãn û tæí seî væåüt qua vuìng làp õ âáöy vaì lãn vunìg dáùn vaì taûo tênh dán ù âiãûn cuía vát û liãuû.
Nàng læåüng cuía âiãn û tæí coìn tuyì thuäüc vao ì cac ï yãúu täú tac ï âänüg vao ì ( nhiãt û âäü , âiãûn
træåìng..) maì nàng læånüg cuía âiãn û tæí seî khaïc nhau
Nhæ váûy: åí âiãöu kiãn û nay ì vát û liãu û laì chát ú dán ù âiãn û nhæng åí âiãu ö kiãûn khac ï noï lai û laì
chát ú cacïh âiãn û
II Tênh dán ù âiãûn cuía vát û liãûu baïn dán ù
- Cac ï nguyãn täú hoaï hoüc trong nhoïm 4 ( Si, Ge,...coï cáu ú truc ï tinh thãø
- Åí nhiãût âäü 0oK khäng täön taûi caïc âiãûn tæí tæû do=> khäng dán ù âiãnû. Nãu ú ta âem âäút
nonïg hoàc û chiãúu chuìm tia phoïng xaû vaìo manûg tinh thãø => phaï våî liãn kãt ú vaì tråí
Si
Nhán
nguyãn
tæí Si
Âiãûn tæí hoaï trë
4 liãn kãt ú âänög hoaï trë trong cháút baïn dán ù
thanìh âiãûn tæí tæû do vaì läù träúng . Läù tränúg naìy seî bë âiãûn tæí khac ï nhaíy vaìo vaì xuáút
hiãûn läù tränúg måïi=> tênh dáùn âiãûn bàòng âiãn û tæí vaì läù träúng.
III Vát û liãûu ban ï dán ù tinh khuyãút vaì khäng tinh khuyãút :
3.1 Váût liãûu ban ï dán ù tinh khuyãtú:
- Muäún tråí thanìh dán ù âiãnû, nhænîg electron hoaï trë phai í coï nàng læånüg låïn hån nàng
læåüng vunìg cámú :
laìm
tàng
nhiãût âäü cuía
tinh
thãø lãn
- Khi coï mäüt âiãn û tæí åí vuìng
dán ù thç seî coï 1 läù tränúg mang
âiãn û têch dæång åí vunìg hoaï
trë . Sæû láp ú âáöy läù träúng hçnh
thaình
donìg
chaíy
läù tränúg
cunìg chiãöu våïi E âänög thåìi
våïi quaï trçnh chuyãøn âäüng
ngæåc ü chiãöu cuía âiãn û tæí tæû
do åí vunìg dánù. Nhæ váûy sæû
Âiãn û tæí
tæû do
Läù träúng
xuát ú hiãn û 2 doìng chuyãøn âäüng trãn laìm cho váût liãûu tæì khäng coï khaí nàng dáùn âiãûn
báy giåì tråí thaình dán ù âiãûn
3.2 Vát û liãûu baïn dán ù coï tap û cháút :
3.2.1 Váût liãu û baïn âáùn loaûi n
-
Dáùn
âiãûn
chuí yãu ú
bànòg
âiãn û tæí.
-Pha thãm tap û chát ú hoaï trë
V vao ì Si , Ge.
Si
Si
- Âiãûn tæí hoaï trë chæa tham
As
gia liãn kãtú,
xung quanh
chuyãøn âänüg
haût nhán coï
Si
Si
ban ï
kênh
ráút låïn
1,33nm
nãn chëu læûc hut ï hat û nhán
beï. Chè mät ü tac ï âäüng nhoí
cua í nhiãût âäü hoàc û âiãn û
træånìg thç âiãûn tæí naìy seî
nhay í lãn vuìng dáùn âãø tham
Âiãn û tæí thæìa
cuía As
Qué âao û cua í âiãn û tæí thæìa
gia vao ì dáùn âiãnû. Do âoï vát û liãûu naìy tråí thanìh dán ù âiãûn bàòng âiãn û tæí chêm âa säú
3.2.2 Vát û liãu û ban ï dáùn loai û p
- Dán ù âiãûn bànòg läù tränúg chêm âai û âa säú
- Pha vaìo taûp chát ú coï hoaï trë III nhæ Bo, Al, Ad,...
- Trong 4 mäi ú liãn kãút coï mäüt liãn kãút bë thiãu ú mät ü âiãn û tæí hay hçnh thaình läù tränúg
mang âiãûn têch dæång. => láúp âáöy läù tränúg =>sæû dëch chuyãn ø tæì vë trê nay ì sang vë
trê khacï. Nhæ váûy, trong cháút ban ï dáùn loaûi naìy chuí yãúulaì läù träúng tham gia dán ù âiãûn
nãn goi ü laì chát ú baïn dán ù loai û p
Al
Si
Si
Al
Si
Si