,
Chæång 14
CACH ÂIÃN CUA MAY ÂIÃN QUAY
I. Khaïi niãûm chung:
Âãø thæûc hiãn û caïch âiãn û cho cuän ü dáy may ï âiãn û âiãn û aïp cao, thæånìg duìng räüng raîi caïc täø
håüp caïc cacïh âiãn û rànõ, täø håüp caïch âiãn û ràõn bao gäm ö cac ï thaình pháön:
-
Låp ï chàn õ cacïh âiãûn
-
Låp ï nãn ö
-
Keo kãt ú dênh
II. Cáu ú truc ï caïch âiãn û cuía maïy âiãn û quay:
2.1 Kãt ú cáu ú cacïh âiãûn:
Cacïh âiãn û cuía cuäün dáy stator gäm ö coï 2 phánö:
Cacïh âiãûn chuí yãuú: Cacïh âiãûn giæîa dáy dán ù vaì voí mayï.
Âäi ú våi ï maïy phaït âiãûn ap ï cao, do nhænîg yãu cáöu khàc õ khe vãö âäü bãön âiãûn, cå vaì nhiãût...
nãn cacïh âiãn û âæåc ü thæc û hiãn û trãn cå såí váût liãûu gäc ú Mica, ngoaìi vát û liãu û kãt ú dênh vaì cäng
nghãû chãú tao û âam í bao í âæåüc tênh âänög nháút cua í caïch âiãûn.
Caïch âiãûn doüc: Cacïh âiãûn giæîa caïc voìng dáy cua í cuìng mät ü bäúi dáy, caïch âiãûn giæîa caïc
vonìg dáy, cacïh âiãn û cua í cac ï bäi ú dáy âàt û cunìg mäüt raînh.
Cacïh âiãn û gæa î caïc vonìg dáy, giæa î cac ï dáy vaì cac ï phán ö tæí dáy dáùn thæånìg laì låp ï cacïh âiãn û
âæåüc taûo trãn bãö màt û dáy dáùn ( gäm ö 3 låïp: låp ï man ì moíng lapï-xan, boc ü ngoaìi båi î mäüt låp ï
vai í såüi bäng, hoàc û hai låïp bàng såi ü thuyí tinh, tám ø sån chëu nhiãtû) âãø ngàn can í sæû hçnh
thanìh doìng âiãûn xoay ï trong âänög.
2.2 Âàc û âiãøm quaï trçnh soïng trong cuän ü dáy may ï âiãn û
Phán ö låïn caïc maïy phaït âiãûn laìm viãc û håp ü bäü våïi maïy biãún ap ï hoàûc âáúu træûc tiãp ú våi ï caïc
læåïi caïp. Vç váyû, khäng chëu tac ï træûc tiãp ú cuía quaï âiãûn ap ï khê quyãøn. Viãc û tênh toan ï læûa
choün caïch âiãûn do âoï khäng dæûa trãn cå såí quaï âiãn û ap ï khê quyãnø. Viãûc tênh toan ï læûa chon ü
caïch âiãn û dæûa trãn cå såí cua í quaï âiãûn aïp khê quyãøn vaì cuîng khäng cán ö aïp duûng cac ï biãn û
phap ï âãø cán bànòg phán bäú xung.
Tuy nhiãn, våïi maïy âiãn û cäng suát ú væìa vaì be, ï vç lyï do kinh tãú coï thãø cung cáúp træc û tiãp ú
cho læåi ï trãn khäng. Ngoai ì ra, may ï phaït con ì näúi bäü våïi may ï biãn ú aïp nãn coï thãø chëu taïc
duûng cuía quaï âiãn û ap ï khê quyãøn truyãn ö qua cuäün dáy cuía maïy biãn ú apï. Do âoï, phaíi tàng
cæåìng baío vãû chänúg sonïg truyãön.
v
o
l
v
l
Så âäö thay thãú:
L
C
Så âäö thay thãú âãø tênh toaïn quaï trçnh soïng trong cuän ü dáy maïy biãún aïp
Do liãn hãû vãö âiãn û vaì tæì giæîa cac ï vonìg dáy trong cuìng mäüt pha khäng chàûc che, î nãn khi
sonïg truyãn ö doüc theo chiãöu daìi cuäün dáy khäng bë biãún danûg nhiãu ö nhæ åí may ï biãn ú apï. Vç
váûy coï thãø. Nhæ váûy coï thãø cho pheïp khaío saït quaï trçnh truyãn ö soïng giäúng nhæ âæåìng dáy
daìi coï chiãu ö dai ì tåïi hanû.
Tänøg tråí sonïg Z tàng theo cáp ú âiãn û âiãn û aïp vaì giam í khi cäng suáút maïy âiãûn tàng.
Täúc âäü truyãön soïng v =
. . Täc ú âäü truyãön sonïg trong raînh beï hån nhiãu ö so våïi täc ú âäü
aïnh saïng, coìn phán ö ngoaìi ranîh gán ö bàòng täc ú âäü anïh sanïg. Cäng suáút canìg cao thç täc ú âäü
truyãn ö soïng caìng giamí .
Hiãu û æïng bãö màt û trong thep ï stator coï tán ö säú cao coï taïc dunûg ep ï doìng xung ra bãö màût raînh.
Hiãûn tæåüng nay ì gáy ra sæû tàõt dáön maûnh biãn âäü soïng vaì laìm cho âáöu soïng båt ï däcú.
Do täc ú âäü truyãön soïng trong cuän ü dáy beï nãn cacïh âiãn û giæîa cac ï voìng dáy coï thãø chëu
mät ü âiãûn aïp giaïng lån ï vaì soïng däúc. Giaí thiãút, soïng coï âäü däc ú a[kV/s] våi ï ván û täúc
v[m/s ], vonìg dáy coï chiãöu dai ì lv[m] thç âiãûn ap ï gianïg trãn vonìg dáy seî bàòng:
Uv = a.tv = a. v
Cäng suáút caìng låïn thç Uv canìg tàng. Do âoï âãø baío vãû cho cacïh âiãn û giæîa caïc voìng dáy
phai í coï biãn û phaïp bao í vãû thêch håüp âãø giam í âäü däc ú cua í soïng truyãön vao ì khäng væåüt quaï
trë säú giåïi haûn cho phepï. Täúc âäü giåi ï han û cho pheïp âæåüc xaïc âënh nhæ sau:
acp = Utnv.
2.1,25. v
v
Trong âoï Utnv laì âiãn û ap ï thæí nghiãm û âäúi våïi caïch âiãn û giæîa caïc vonìg dáy.
Khi soïng truyãn ö vaìo 3 pha thç âiãn û aïp tai û âiãøm trung tênh cacïh âiãûn coï thãø tàng gáp ú âäi do
sæû phaín xaû dæång toaìn phán ö cuía sonïg aïp.