c
Chæång 12
THÆC HIÃN CACH ÂIÃN CHO ÂÆÅNG DÁY TAI ÂIÃN TRÃN KHÄNG
I Khai ï niãûm chung
1.1 Yãu cáöu chung cua í cacïh âiãn û cua í âæåìng dáy trãn khäng:
-Phai í chëu âæåüc tac ï dunûg cua í âa säú caïc loaûi quaï âiãn û aïp näi ü bäü
- Âäi ú våïi quaï âiãûn aïp khê quyãn ø , phaíi giai í quyãút sao cho håüp lyï vãö màût kinh tãú ké thuát û
+ Âäúi våïi cáúp âiãn û ap ï >110kV: chon ü theo âiãöu kiãûn quaï âiãn û aïp näüi bäü, kãút håüp våi ï
treo dáy chänúg seït trãn toan ì tuyãún âãø tàng khaí nàng chëu quaï ap ï khê quyãøn cuía âæånìg dáy
+ Âäi ú våi ï cáp ú âiãûn ap ï <110kV: nãúu choün theo quaï ap ï khê quyãøn thç rát ú täún kem ï vãö kinh
tãú . Nãn chè choün âãún mæc ï håp ü lyï kãút håp ü våïi caïc biãûn phap ï giaím suáút càõt âæånìg dáy: caíi
thiãn û näúi âát ú vaì cuän ü dáûp häö quang
1.2 Caïch âiãn û cua í âæåìng dáy trãn khäng
Cacïh âiãûn cua í âæåìng dáy trãn khäng gäm ö coï 2 pháön: caïch âiãn û trong vaì cacïh âiãn û ngoaìi
Cacïh âiãûn ngoaìi: bao gäöm mäüt loaût cac ï khoaníg cacïh khäng khê thuán ö tuyï giæîa dáy dáùn
våïi nhau, giæîa dáy dán ù våïi âátú, cätü, khoaníg cacïh khäng khê men theo bãö màt û caïch âiãûn
ràõn dunìg âãø treo hoàûc âåî dáy dánù. Cacïh âiãn û anyì coìn tuyì thuäc ü vaìo kãt ú cáúu cua í cät ü xaì.
Caïch âiãûn trong: laì caïch âiãûn bãn trong cuía caï thiãt ú bë
Thæûc hiãn û cacïh âiãûn âæåìng dáy trãn khäng laì xaïc âënh cac ï khoaníg caïch khäng khê vaì váût
liãûu lam ì cacïh âiãûn lam ì cacïh âiãn û âå, î treo dáy.
II. Caïch âiãûn ngoaiì:
S4
S2
S1
S6
S7
S5
S9
Cät ü thep ï hoàc û täng cäút theïp:
Caïch âiãn û bao gäöm: chuäùi sæï, khoaíng ccah ï khäng khê giæîa cac ï pha, giæîa dáy dáùn vaì cäüt.
Phoïng âiãûn xuyãn thuníg coï thãø xaíy ra åí: khoaíng caïch khäng khê giæîa dáy dáùn vaì thán cät ü
(S1), men theo bãö màût chuäi ù sæ, ï phonïg âiãn û giæîa caïc pha våi ï nhau.. Nãu ú coï dáy chänúg set ï
thç coï khaí nàng phonïg âiãn û giæa î dáy dán ù vaì dáy chänúg seït qua khoaníg caïch khäng khê.
Å cäüt xaì gäù:
Caïch âiãûn gäm ö chuäùi caïch âiãûn, baín thán xaì vaì cät ü cuîng lam ì nhiãûm vuû cacïh âiãnû.
ï
Nãu ú âæåìng dáy coï treo dáy chäúng seït: âæåìng phonïg âiãn û coï thãø xaíy ra theo âæåìng a-a'
hoàc û a-b
Nãúu âæåìng dáy khäng coï treo dáy chänúg seït: Phoïng âiãn û coï thãø xaíy ra men theo bãö màût
chuäi ù sæï cuía 2 pha vaì âoan û xaì giæîa 2 chuäi ù sæï hoàc û phonïg xuyãn thuíng khoaíng caïch
khäng khê tæì chuäi ù sæï âãn ú thán cäüt vaì men theo thán cäüt xuäúng âáút.
a'
a'
S8
S7
c
b
a
b
a
S7
III. Caïc loai û caïch âiãn û âæåìng dáy:
-Váût liãu û cacïh âiãûn sæí dunûg chuí yãúu hiãûn nay: Sæï ké thuáût âiãûn, thuyí tinh êt kiãmö , vát û liãûu
compsit ( nhæa û epoxy coï triãn ø vonüg nhátú) chuïng coï âäü bãn ö âiãûn cao, âäü bãn ö neïn cao,
khäng giaì coîi, chëu âæåc ü tac duûng cua í mäi træåìng khê quyãøn.
-Caïc phuû kiãn û kim loaûi laìm bànòg sàõt thepï, gang.
-Váût liãûu gàn õ kãt ú phuû kiãûn kim loaûi våi ï âiãûn mäi: xi màng, caïc chát ú kãt ú dênh khacï...coï âäü
bãön cå cao.
Vãö màt û cáu ú taûo, cacïh âiãûn âæånìg dáy trãn khäng chia lam ì 2 loaûi: Caïch âiãûn âåî vaì caïch
âiãûn treo
3.1 Cacïh âiãn û âå: î
H
H
D
D
n
Dáy dán ù âæåc ü buäc ü chàt û vaìo âáu ö hoàc û nacïh cacïh âiãnû. Chán sàt õ âæåc ü cáu ú tao û sao cho truûc
dáy dáùn vaì truûc chán nàòm trãn cuìng 1 màt û phàóng âãø tranïh mämen xoàõn. Ranîh trän äc ú âãø
vàn û vaìo chán sàt õ phai í laìm sáu vaìo thán cacïh âiãûn âãø cho mämen uäún taïc dunûg vao ì thán
caïch âiãn û beï nháút.
Khi mæa, màt û trãn cuía vát û liãu û caïch âiãn û bë æåt ï chè con ì laûi màt û dæåïi cua í laï vaì raînh caïch
âiãûn khä vaì chëu taïc duûng cuía toaìn bäü âiãûn aïp. Do âoï âæånìg kênh D cuía thán cacïh âiãûn
thiãút kãú phai í âuí låïn D1,3H.
3.3.2 Caïch âiãûn treo:
Caïch âiãn û treo âæåüc duìng chuí yãúu cho âæånìg dáy coï âiãûn aïp 35kV tråí lãn.
Æu âiãøm: cacïh âiãûn luän chëu taïc duûng cuía læûc doüc truûc maì khäng chëu tac ï dunûg læûc uäún.
Theo cáúu taûo vaì hçnh daïng âæåüc chia laìm 2 loaiû: Kiãøu âéa vaì kiãøu thanh.
3.3.2.1 Caïch âiãûn kiãu ø âéa: Vát û liãu û chãú taûo bànòg sæï hoàc û thuyí tinh vaì coï danûg nhæ hçnh
ve. î
Æu âiãøm: Å traûng thai ï lam ì viãûc, muî vaì chäút chè chëu tac ï duûng cua í læûc keoï. Læûc nay ì
truyãn ö qua låïp xi màng taûo thaình læc û nen ï
taïc duûng lãn âáu ö váût caïch âiãûn, do âoï sæï vaì
thuyí tinh chëu âæûng ráút tätú.
Nhæåüc âiãøm: Do goc ï tæång âäúi låïn nãn kêch thæåïc âáu ö váût liãûu vaì muî gang lån ï aính
hæåníg khäng täút âãn ú âàc û tênh âiãnû.
-Våi ï loaûi coï âáu ö hçnh truû: Coï kêch thæåïc beï hån nhæng qui trçnh chãú tao û phæc ï taûp do phaíi
traïn men trãn bãö màt û tai û nhænîg vë trê nháút âënh.
-Caïch âiãûn treo kiãøu âéa: dunìg åí daûng bui û bán ø coï hçnh danûg phæc ï tap û hån, coï chiãöu daìi roì
âiãn û låïn hån.
-Våïi váût liãu û cacïh âiãûn lam ì bàòng thuyí tinh cho kêch thæåïc vaì tronüg læånüg beï hån, âàc û tênh
âiãûn tät hån.Ngoai ì ra, bát ú kç raûn næït nao ì cunîg âãöu lam ì våî thuyí tinh dãù phat ï hiãn û ra pháön
tæí bë hæ honíg.
Æu âiãøm chung cuía cacïh âiãûn treo kiãøu âéa: Khi coï 1 pháö tæí bë phonïg âiãn û do raûn næït
hoàûc do âäü bãn ö cå, do âoï caí chuäi ù khäng bë phaï huyí êt dáùn âãn ú råi dáy cham û âátú. Màc û
khaïc chè cáön thay thãú 1 pháön tæí hæ honíg. Tuy nhiãn, cuîng cáön phat ï hiãn û këp thåi ì vç nãúu coï