Chæång 10
MÄT VÁT LIÃU CACH ÂIÃN
I Mäüt säú yãu cáöu vát û liãûu caïch âiãûn:
- Coï âäü bãön âiãn û cao, âãø giaím båt ï kêch thæåïc cuía thiãt ú bë.
- Coï khaí nàng dáùn nhiãût tät ú
- Coï nhiãût âäü hoïa loníg tháúp
- Trå vãö màût hoa ï hoc ü
- Reí tiãön vaì dãù kiãúm
II.Vát û liãu û cacïh âiãn û thãø khê:
2.1. Khäng khê:
- Cacïh âiãn û chênh cua í âæåìng dáy trãn khäng
- Kãt ú håüp våïi caïch âiãn û ràõn taûo ra caïch âiãûn häùn håüp
- Gáy báút låüi khi xuáút hiãûn trong caïch âiãn û ràõn, loíng.
- Trong cac ï âiãöu kiãûn laìm viãc û giänúg nhau nhæng váût
E=28kV/cm, 1,
2.2. Nitå: coï âäü bãn ö âiãûn tæång tæû nhæ khäng khê, âæåc ü sæí duûng âãø laìm caïch âiãûn
cho tuû khê.
2.3. SF6(elegas): coï âäü bãn ö âiãûn cao gáúp 2,5 lán ö khäng khê, khäi ú læånüg riãng cao
gáúp 5,1 láön khäng khê, nhiãt û âäü säi tháúp -64oC, coï thãø neïn åí nhiãût âäü thæåìng tåi ï
2MPa maì khäng bë hoaï loníg. Elegas khäng âäüc, âäü bãn ö vænîg hoaï hoüc cao, khäng
bë phán huyí åí nhiãt û âäü 800oC.
2.4. CCl2F2(Freon -12): coï âäü bãön âiãûn xáp ú xè Elegas, nhiãût âäü säi 247,7oK(-
30,5oC), khê Freon-12 gáy àn mon ì mäüt säú âiãûn mäi hæu î cå.
2.5. CF2, C2F6,C3F8. . . coï âäü bãön âiãn û rát ú cao 8->10 lán ö so våïi khäng khê, âäü bãn ö
âiãûn tæång âæång våïi chát ú loníg nhæng coï khäúi læånüg riãng nhoí hån
chát ú loníg, tênh
chëu nhiãût cao, bãön vænîg chänúg giaì coîi
2.6. Khê H2:
- Nhe,ûtênh dán ù nhiãût vaì nhiãt û dung cao
- Laìm cacïh âiãn û cho maïy âiãn û cäng suáút låïn( giam í ma satï, tranïh oxi hoaï, hoaí hoaûn
khi cham û cháp û cuän ü dáy...)
2.7. Khê trå: âæåüc duìng lam ì caïch âiãn û cho caïc bäü phoïng âiãn û khê. Caïc khê trå coï
nhiãût dáùn thápú, âäü bãön âiãn û keïm, Kc,Kr vaì Xe âæåüc dunìg trong cäng nghiãûp chãú
taûo âeìn huynìh quang.
III. Váût liãûu loníg:
3.1 Dáu ö biãn ú thãú:
ì
- Lam ì maït vaì cacïh âiãn û cuía may ï biãún aïp
- Lam ì caïch âiãn û vaì dáp û tàt õ häö quang trong may ï càõt dáuö.
- Dáöu maïy biãún aïp con ì âäø vao ì âáu ö ra cua í caïp, biãún tråí, vaì rát ú nhiãöu thiãt ú bë khacï.
*Æu âiãmø :
-Coï âäü bãön caïch âiãûn cao, trong træånìg håp ü dáu ö chát ú læåüng cao coï thãø âat û tåi ï
160kV/cm, = 2,2 2.3
- Dáu ö coï tênh phuûc häi ö cacïh âiãûn
-Coï thãø xám nháp û vaìo cac ï khe ranîh hepû.
*Nhæåc ü âiãmø :
- Dáöu nhaûy caím cao våïi taûp cháút vaì âäü áøm
- Åí nhiãût âäü cao dáöu taûo nhæîng boüt khê => âäü nhåït, tênh nàng caïch âiãn û vaì lam ì maït
âãöu giam í sut ï
-Dãù chaïy vaì khi chay ï seî phaït sinh ra khoïi âen, håi dáöu bäúc lãn hoaì láùn cunìg våi ï
khäng khê laìm thanìh hän ù håüp näø
Dáöu biãn ú thãú coï cac ï tênh cháút sau:
-Tap û cháút trong dáu ö laìm giam í suït ráút låïn âäü bãön cacïh âiãn û cua í dáöu. Vç váûy træåïc
khi cho dáöu vaìo may ï , phaíi lam saûch ráút ké vaì khuáy ú trong chán khäng
-Âiãn û tråí suát ú cua í dáöu khoaníg 1014 1016(.cm)
-Laìm viãûc dai ì han û åí nhiãt û âäü 90 95oC
- Âänög xuc ï tac ï nhanh quaï trçnh oxy hoaï trong dáu ö .
3.2. Dáu ö tuû âiãûn:
- Tám ø cho tuû giáy ú laìm tàng
thanìh cuía tu. û
vaì Ect => tàng âiãûn dung, giam í kêch thæåc ï vaì giaï
3.3. Dáöu duìng cho caïp:
- Tám ø trong cap ï giáúy=>laìm mat ï vaì tàng âäü bãn ö âiãûn.
- Âãø táøm cho caïp dæåi ï 35kV coï voí nhäm hoàc û chç duìng loai û dáu ö coï âäü nhåït cao,
khäng nhoí hån 23mm2/s åí nhiãt û âä1ü00oC. Âãø tàng âäü nhåt ï ngæåìi ta coìn thãm nhæa û
thäng vao ì dáuö.
Âãø tám ø cho caïp tæì 110kV-220kV dunìg dáu ö coï âäü nhåt ï tháp ú hån 3,5mm2 / s åí
nhiãt û âäü 100oC,
10mm2 / s åí nhiãût âäü 50oC,
40mm2 / s åí nhiãt û âäü 20oC
3.4. Mäüt säú chát ú loníg hæu î
3.4.1 Dáöu Sovol(C12H5Cl5):
(f=50Hz, t=20oC = 5; khi t=90oC = 4,1)
-Khäng chaïy nhæng rát ú âäcü.
-Do coï cæûc nãn tênh cacïh âiãûn cuía noï bë aính hæåníg rát ú nhiãu ö båi î taûp cháút
-Khi nhiãût âäü giaím hànòg säú âiãûn mäi giaím nãn âiãûn dung cuía tuû giamí .
3.4.2 Cháút loníg Silic hæu î cå:
Coï tg
tháúp, huït næåïc vaì tênh chëu nhiãût cao, giaï thaình cao, hànòg säú âiãn û mäi
biãn ú âäi ø lånï, nhiãt û âäü lam ì viãc û láu dai ì 250oC
c. Chát ú loíng Flor hæîu cå:
-Coï tênh chëu nhiãt û cao, tg
tháúp, âäü bãön âiãn û cao, håi cua í chát ú loníg Flor bãön
vænîg åí thãø khê
-Âäü nhåt ï tháp ú nãn ráút dãù táøm cho váût liãu û xäpú, coï âäü nåí nhiãût cao vaì häc ú håi
maûnh nãn thiãt ú bë chæïa cháút loíng Flor phaíi ráút kên.
-Taín nhiãt û cao hån dáöu biãn ú aïp vaì chát ú loníg Silic hæîu cå
-Khäng chay ï vaì chëu âæåc ü häö quang
-Giaï thaình cao
IV. Váût liãûu caïch âiãûn rànõ:
4.1. Nhæa û tänøg håüp:
4.1.1. Nhæûa PE:
- Æng dunûg trong ké thát û âiãn û cao tánög.
4.1.2. Nhæa û Poliizobutilen: (-CH2-C(CH3)2-)n
-Coï tênh chát ú giänúg cao su, coï tênh keïo danî, âan ì häi ö
-Coï tênh chëu laûnh cao vaì âäü bãön væîng giänúg PE
-Coï tênh huït áøm tháúp
4.1.3 Nhæûa Polistirol: (-CH2-CH(C6H5)-)n
-Gion ì åí nhiãût âäü tháp ú vaì tao û vãút næt ï trãn bãö màt û
-Chëu nhiãût tháúp
-Cunîg nhæ PE,Poliizobutilen, Polistirol laì nhæûa khäng cæc û coï tênh cacïh âiãûn
cao vaì tênh huït næåc ï tháúp =>Æng dunûg trong ké thát û âiãûn cao táöng.
4.1.4 Nhæûa PVC (-CH2-CH(Cl)-)n:
- Âiãn û mäi coï cæûc
-Tênh caïch âiãn û tháp ú hån âiãûn mäi khäng cæc û
-Êt chëu taïc âäüng cua í âäü áøm, bãön væîng våi ï tac ï âänüg cua í næåïc, kiãöm, axit, ræåüu,
noï dunìg lam ì cacïh âiãûn haû aïp, låp ï voí bao í vãû
4.1.5 Nhæa û Poliacrilat(H2C=CH-COOH):
- Chëu laûnh, chëu dáu ö måî vaì kiãmö .
- Âai û diãûn cho poliacrilat noï laì Metimetylacrilat (CH2=C(CH3)-COO-CH3): goüi
laì thuyí tinh hæu î cå, coï tênh trong suätú. Dæåïi taïc dunûg cuía häöì quang thç noï sinh khê
CO, H2, H2O vaì CO2 coï tac ï duûng dáp û tàõt häö quang => chãú taûo cac ï thiãút bë chänúg
setï.