Hat û nhán
ï
Chæång 1
CÁU TAO VÁT CHÁT
I . Cáúu tao û nguyãn tæí
Táút caí cac ï chát ú âãöu täön taûi åí 3 tranûg thai ï ràn õ , loíng , khê ,âãu ö âæåüc cáu ú tao û bànòg 3 haût cå
ban í : proton , notron vaì electron
- Nguyãn tæí : laì pháön nhoí nhát ú cuía 1 phán tæícoï thãø tham gia phaín
æïng hoaï hoüc .Nguyãn tæí gäöm coï hat û nhán vaì låp ï voí âiãûn tæí
nhæ hçnh veî
+ Haût nhán gäöm coï cac ï hat û : Proton vaì
Notron
Voí âiãn û tæí
+ Voí nguyãn tæí gäöm coï cac ï hat û electron chuyãn ø
âänüg xung quanh hat û nhán theo nhæîng qué âao û xac ï âënh , tuyì theo mæïc nàng læåüng caïc âiãn û tæí
maì âæåüc xàõp xãúp thaình låp ï
Vãö âiãnû:
Proton vaì electron mang cunîg trë säú âiãn û têch q = 1,6 . 10-19 C nhæng ngæåc ü dáu ú nhau . Ngæåi ì ta
kê hiãûu âiãûn têch Proton laì +q , vaì cua í Notron laì -q.Hat û notron trung hoaì vãö âiãûn . Váy û âiãûn têch
cuía haût nhán chênh laì âiãûn têch Proton con ì låïp voí laì âiãûn têch cuía electron.
Vãö khäi ú læåüng:
Proton vaì Notron mang khäúi læånüg xáp ú xè nhau mP = mN = 1,67 . 10-27 kg = 1 âvc ,coìn electron
coï khäúi læånüg ráút beï so våïi khäi ú læånüg cua í proton hoàc û notron ráút nhiãöu (me=9,1.10-31kg)=>
khäi ú læåüng nguyãn tæí xem nhæ laì khäúi læåüng hat û nhán vaì tênh bàòng täøng khäúi læånüg Proton vaì
Notron.
Vãö säú læåüng:
Säú hat û Proton bàòng säú hat û electron, do âoï åí tranûg thai ï bçnh thæånìg nguyãn tæí trung hoaì vãö âiãûn
Tänøg säú hat û Proton vaì Notron goi ü laì säú khäúi kê hiãûu laì A ,säú Proton goi ü laì säú hiãûu nguyãn tæíkê
hiãûu laì Z , säú hiãûu nguyãn tæílaì âàc û træng tênh chát ú váût lyï cua í nguyãn tä, ú säú electron låïp ngoaìi
cuìng âàc û træng tênh chát ú hoaï hoc ü cua í nguyãn täú
II. Phán tæí :
Laì pháön nhoí nhát ú cua í 1 cháút åí traûng thaïi tæû do maì coï thãø mang âáöy âuí tênh cháút cuía cháút âoï
Trong phán tæí cac nguyãn tæí liãn kãt ú våïi nhau bàòng liãn kãt ú hoaï hoc ü
2.1 Liãn kãt ú cänüg hoaï trë : laì mäúi liãn kãút giæa î cac ï nguyãn tæí trong cac ï phán tæí håüp cháút hoàûc
âån chát ú bànòg nhænîg càûp electron dunìg chung .
vê duû : Phán tæíclo
Moîi nguyãn tæíclo coï 7 electron låp ï ngoaìi , khi 2 nguyãn tæí clo lai û gáön nhau , moi î nguyãn tæí
gop ï 1 electron âãø tao û thaình càûp âiãn û tæí dunìg chung
Cl
+
Cl
-->
Cl
Cl
c
- Mäi ú liãn kãt ú cäüng hoaï trê xay í ra giæîa cac ï nguyãn tæí caïc nguyãn täú hoaï hoc ü coï tênh chát ú
gán ö giäúng nhau ,vê duû ( Ar,He, O2,Cl2,H2,H2O,CO2,NH3 . . .)
- Tuyì theo cáúu truc ï cac ï phán tæí âäi ú xæïng hay khäng âäúi xænïg maì ta chia caïc phán tæí ra lam ì 2
loai û
+ Phán tæí khäng phán cæûc laì phán tæí maì tronüg tám âiãûn têch ám trunìg våïi tronüg tám âiãn û têch
dæång
+ Phán tæí phán cæûc laì phán tæí maì troüng tám âiãn û têch ám vaì troüng tám âiãn û têch dæång caïch
nhau 1 khoaíng l
Âãø âàûc træng cho sæû phán cæûc ngæåi ì ta dunìg momen læånîg cæûc
Pe =q . l
Trong âoï :
q : âiãn û têch
l
: coï chiãu ö tæì-q âãún +q vaì coï âäü lån ï laì chiãöu dai ì l (khoaníg cacïh giæa î troüng tám âiãn û têch ám
vaì troüng tám âiãûn têch dæång )
2.2 Liãn kãút ion :
-
Laì mäúi liãn kãt ú âæåüc taûo nãn båîi læc û hut ï giæîa ion ám vaì ion dæång . Liãn kãt ú nay ì chè xaíy ra
giæîa cac ï nguyãn tæí cua í cac ï nguyãn täú hoaï hoc ü coï tênh cháút khaïc nhau
-
Âàûc træng cho daûng liãn kãút kim loaûi laì liãn kãt ú giæîa kim loaûi vaì phi kim âãø tao û thaình muäi ú .
Cuû thãø laì halogen vaì kim loaûi kiãm ö
goi ü laì muäi ú halogen cuía kim loaûi kiãöm
-
Nhænîg chát ú ràn õ coï cáu ú tao û liãn kãt ú ion thæåìng ráút bãön vænîg vãö nhiãt û vaì âæåüc taûo ra daûng tinh
thãø khaï nhau
Vê duû : liãn kãút giæa î Na vaì Cl trong muäúi NaCl laì liãn kãút ion (vç Na coï 1electron låïp
ngoai ì cunìg
-> dãù nhæåìng 1 electron tao û thaình Na+ , Clo coï 7electron låïp ngoai ì cunìg -> dãù
nháûn 1 e vaì taûo thanìh Cl- . Hai ion traïi dáúu nay ì seî hut ï láùn nhau vaì taûo thanìh phán tæí NaCl ) ,
muäúi NaCl coï tênh chát ú huït ám ø
2.3 Liãn kãút kim loaûi :
, tnc = 800 oC , tsäi <1450oC
- Kim loaiûchè coï thãø täön tai û dæåïi daûng nguyãn tæí riãng biãût khi åí danûg khê . Khi åí danûg
thãø ràõn hoàc û loíng
, kim loaûi tråí thaình ion dæång vaì âiãûn tæí tæû do chuyãøn âäøi häùn loan û
.Caïc âiãn û tæí naìy gàn õ caïc ion kim loai û lai û våi ï nhau taûo thanìh liãn kãt ú kim loaûi . Danûg liãn
kãút naìy giaíi thêch âæåc ü nhænîg tênh cháút âàc û træng cuía kim loaûi :
- Tênh nguyãn khäi ú (ràõn ) : Læûc hut ï giæîa cac ï ion ám vaì cac ï âiãûn tæí tao û nãn tênh nguyãn khäi ú ,
kim loaûi thæåìng åí daûng tinh thãø ( maûng luûc giac ï )
- Tênh deo í : do sæû dëch chuyãøn vaì træåt ü lãn nhau cuía cac ï ion
- Do täön taûi caïc âiãn û tæí tæû do nãn kim loaûi thæåìng coï anïh kim , dáùn âiãûn vaì dán ù nhiãût cao
2.4 Liãn kãút Vandecvan:
Laì mäúi liãn kãút yãúu nhát ú trong caïc liãn kãt ú thæåìng tao û nãn nhæîng cháút khäng bãön
vãö nhiãût vaì cå ( dãù nonïg chaíy vaì mãmö )
t
II. Khuyãt ú tát û trong váût ràõn
Trong thæc û tãú caïc maûng tinh thãø coï cáúu truc ï âänög âãu ö hoàc û khäng âäöng âãöu .Tuy nhiãn trong ké
thuát û ta sæí dung nhænîg vát û liãu û coï cáúu truc ï âänög âãu ö vaì caí khäng âänög âãu ö
Maûng tinh thãø coï træånìg ténh âiãûn biãún âäøi coï chu kç goüi laì manûg tinh thãø âäöng âãu ö ngæåüc laûi
goi ü laì khäng âäöng âãöu hay goüi laì khuyãút táût trong vát û liãu û
Khuyãút tát û trong váût ràõn : Laì bát ú kç 1 hiãn û tæåüng nao ì lam ì cho træånìg ténh âiãûn cuía manûg tinh
thãø máút tênh chu kç
Caïc danûg khuyãút táût trong vát û ràn õ thæånìg laì : tap û cháút , âoan û táöng , khe raînh . . .
-Khuyãt ú tát û trong váût ràõn taûo ra nhæîng tênh chát ú váût lyï âàc û biãû , âæåüc æïng dung trong ké thuát û
caïc vát û liãûu vaì caïc dung cuû ráút khac ï nhau
vê duû: chát ú ban ï dán ù n-p , cac ï håp ü kim âiãn û tæí . . .
Taûp cháút
Läù träúng
Tinh thãø lyï
tæåníg
Chæïa taûp chátú
Chæïa läù träúng
Cheìn nguyãn
tæí vao ì giæa î
Dëch chuyãøn
III. Lyï thuyãt ú phán vuìng nàng læånüg
Tát ú caí cac ï vát û liãu û âãöu thuäc ü 1 trong 3 nhoïm : Ban ï dáùn , dán ù âiãn û , cacïh âiãn û ( âiãn û mäi) .Sæû
khac ï nhau cua í cac ï cháút âæåc ü giaíi thêch nhåì vaìo lyï thuyãút phán vunìg nàng læåüng
Näüi dung lyï thuyãt ú phán vunìg nàng læånüg :
-
Caïc nguyãn tæí coï mæc ï nàng læånüg khaïc xaïc âënh
-
Cac ï nguyãn tæí åí tranûg thaïi bçnh thæånìg (khäng bë kêch thêch ) 1 säú mæïc nàng læåüng âæåüc
cac ï âiãn û tæí láp ú âáöy coìn cac ï mæïc nàng læånüg khac ï âiãûn tæí chè coï thãø coï màt û khi nguyãn tæí bë
kêch thêch, caïc nguyãn tæí bë kêch thêch coï xu hæånïg tråí vãö tranûg thaïi bçnh thæånìg, khi tråí vãö
traûng thaïi bçnh thæåìng seî phaït ra nàng læåüng dæåi ï danûg foton anïh saïng.
- Trong caïc váût ràn õ do cac ï nguyãn tæí åí gán ö nhau cac ï mæïc nàng læånüg bë xã dëch taûo thanìh caïc
vunìg nàng læånüg.