1. Học phần Thiết bị điện cao áp (KC213)  Giảng Viên: - TS. Nguyễn Văn Dũng (LT) - Tín chỉ: 02 (27 tiết lý thuyết + 03 tiết bài tập)  Nội dung học phần: LT + Bài tập + Bài tập nhóm  Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình + Thảo luận nhóm + Luyện tập…  Cấu trúc điểm học phần: o Hoạt động nhóm: 20% o Kiểm tra giữa kỳ: 30% o Kiểm tra cuối kỳ: 50% (Tự luận)  Điều kiện dự thi cuối kỳ: nộp 04 bài tập + hoàn thành hoạt động nhóm + kiểm tra giữa kỳ.
  2. Nội dung lý thuyết của học phần Phần 1: Máy biến áp lực Phần 2: Cáp cao áp Phần 3: Máy cắt cao áp
  3. Tài liệu tham khảo 1. Bài giảng Thiết bị điện cao áp (PPT) 2. Power transformer 3. High voltage cable 5. High voltage circuit breaker https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nvdung/giang-day
  4. Phương pháp kiến tạo kiến thức thông qua trải nghiệm Concrete experience (trải nghiệm mới) Active Reflective experimentation observation (áp dụng) (tìm hiểu, tự suy nghĩ) Abstract conceptualization (khái quát hóa, hình thành lý thuyết)
  5. Hoạt động nhóm 1. Mỗi buổi học 2. Brainstorming-thảo luận nhóm-thảo luận lớp-tổng hợp kết quả 3. Hồ sơ nhóm 4. Thu phiếu chuẩn bị bài vào đầu giờ và phiếu phản hồi vào cuối giờ 5. …
  6. Vai trò các thành viên trong nhóm 1. Leader: keeps the group on task 2. Note taker: takes notes 3. Speaker/reporter: presents group ideas 4. Time keeper: makes sure the group finishes on time 5. Writer: completes group record
  7. Hồ sơ nhóm 1. Ngày, tháng, năm 2. Danh sách có mặt/vắng mặt 3. Chủ đề thảo luận 4. Ý kiến của các thành viên - Kết quả thảo luận 5. Các ý kiến hay 6. Thực hiện mỗi buổi, lưu trữ và nộp cho giảng viên vào cuối khóa học