Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

Đăng ngày 10/17/2019 3:53:33 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 21 | FileSize: 0.34 M | File type: PDF
Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học. Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6 cung cấp cho người học kiến thức về mạch số học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phép toán số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, cộng trừ BCD, bộ cộng trừ, các vi mạch số.
Chương
6:
MCH
S
HC
Phép
toán
s
nh
phân
không
du
Biu
din
s
nh
phân
du
Cng
tr
BCD
B
cng
tr,
Các
vi
mch
s
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
169
Chương
6:
MCH
S
HC
6.1
Phép
toán
s
nh
phân
không
du
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
170
Chương
6:
MCH
S
HC
6.1
Phép
toán
s
nh
phân
không
du
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
171
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
5 lần xem

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học. Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6 cung cấp cho người học kiến thức về mạch số học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phép toán số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, cộng trừ BCD, bộ cộng trừ, các vi mạch số..

Nội dung

Chương 6: MẠCH SỐ HỌC • Phép toán số nhị phân không dấu • Biểu diễn số nhị phân có dấu • Cộng trừ BCD • Bộ cộng trừ, Các vi mạch số Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 169 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.1 Phép toán số nhị phân không dấu Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 170 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.1 Phép toán số nhị phân không dấu Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 171 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.1 Phép toán số nhị phân không dấu d. Phép chia: là phép so sánh và trừ Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 172 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu • Biểu diễn số nhị phân có dấu – Theo biên độ – Bù 1 – Bù 2 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 173 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu Biểu diễn số nhị phân có dấu theo biên độ: - Bit đầu tiên là bit dấu, các bit còn lại là độ lớn: • 0: số dương • 1: số âm - Số nhị phân n bit biểu diễn tầm - (2n-1 – 1) ÷ + (2n-1 – 1) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 174 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu Biểu diễn số nhị phân theo bù 1 • Bit đầu tiên là bit dấu – 0: dương, phần còn lại độ lớn – 1: số âm, phần còn lại biểu diễn giá trị bù 1 • Bù 1 của 1 số nhị phân lấy đảo các bit Ví dụ: 17 010001 - 17 101110 • Phép toán tương tự như số nhị phân không dấu, cộng số nhớ của bit lớn nhất vào bit nhỏ nhất Ví dụ: (-13) + (-11) • Tầm biểu diễn bù 1 của số n bit: - (2n-1 – 1) ÷ + (2n-1 – 1) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 175 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu Biểu diễn số nhị phân theo bù 2 • Bit đầu tiên là bit dấu – 0: dương, phần còn lại độ lớn – 1: số âm, phần còn lại biểu diễn giá trị bù 2 • Bù 2 của 1 số nhị phân lấy bù 1 cộng thêm 1 • Tầm biểu diễn bù 1 của số n bit: - 2n-1 ÷ + (2n-1 – 1) • Số nhị phân 3 bit biểu diễn 4 số dương và 4 số âm Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 176 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu Biểu diễn số nhị phân theo bù 2 • Để mở rộng chiều dài số có dấu thêm các bit 0 vào số dương và các bit 1 vào số âm Vd: Soá 4 bit 1011 laø soá aâm, coù theå bieàu dieãn 8 bit laø 11111011 Số 4 bit 0100 laø soá döông, coù theå bieåu dieãn soá 8 bit laø: 00000100 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 177 Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.1 Số nhị phân có dấu phép cộng số bù 2 • Thöïc hieän nhö coäng soá khoâng daáu, caàn chuù yù: • - Keát quaû sau khi coäng, boû bit nhôù (carry) coù troïng soá lôùn nhaát. • - Neáu keát quaû vöôït quaù phaïm vi bieãu dieãn soá coù daáu, phaûi môû roäng chieàu daøi bit cuûa soá caàn coäng. Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số

Tài liệu liên quan