Chương
5:
H
tun
t
Gii
thiu
Các
loi
Flip
flop
B
đếm
Thanh
ghi
dch
Tóm
tt
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
110
5.1
Gii
thiu
Sơ đồ htun t
Ngoõ vaøo
MAÏCH
TOÅ HÔÏP
(Cng logic)
Ngoõ ra
PHAÀN TÖÛ NHÔÙ
(Flip Flop)
Phân loi:
- Đồng b(Synchronous) : ngõ ra chthay đổi khi có tác động ca
xung clock (đồng bvi xung clock)
- Bt đồng b(Asynchronous): ngõ ra thay đổi khi có sthay đổi
ngõ vào
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
111
5.2
Các
loi
Flip
flop
D
-
Fiplop
Phân
loi
Kích
cnh
lên
D
Q
CK
Q
Kích
cnh
xung
D
Q
CK
Q
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
112