Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Hệ tuần tự (Slide)

Đăng ngày 10/17/2019 3:53:25 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 59 | FileSize: 0.65 M | File type: PDF
Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Hệ tuần tự (Slide). Chương 5 của bài giảng Kỹ thuật số sẽ cung cấp cho người học kiến thức về hệ tuần tự. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các loại Flip flop, bộ đếm, thanh ghi dịch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
Chương
5:
H
tun
t
Gii
thiu
Các
loi
Flip
flop
B
đếm
Thanh
ghi
dch
Tóm
tt
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
110
5.1
Gii
thiu
Sơ đồ htun t
Ngoõ vaøo
MAÏCH
TOÅ HÔÏP
(Cng logic)
Ngoõ ra
PHAÀN TÖÛ NHÔÙ
(Flip Flop)
Phân loi:
- Đồng b(Synchronous) : ngõ ra chthay đổi khi có tác động ca
xung clock (đồng bvi xung clock)
- Bt đồng b(Asynchronous): ngõ ra thay đổi khi có sthay đổi
ngõ vào
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
111
5.2
Các
loi
Flip
flop
D
-
Fiplop
Phân
loi
Kích
cnh
lên
D
Q
CK
Q
Kích
cnh
xung
D
Q
CK
Q
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
112
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
5 lần xem

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Hệ tuần tự (Slide). Chương 5 của bài giảng Kỹ thuật số sẽ cung cấp cho người học kiến thức về hệ tuần tự. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các loại Flip flop, bộ đếm, thanh ghi dịch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết..

Nội dung

Chương 5: Hệ tuần tự • Giới thiệu • Các loại Flip flop • Bộ đếm • Thanh ghi dịch • Tóm tắt Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 110 5.1 Giới thiệu Sơ đồ hệ tuần tự Ngoõ vaøo MAÏCH Ngoõ ra TOÅ HÔÏP (Cổng logic) PHAÀN TÖÛ NHÔÙ (Flip Flop) Phân loại: - Đồng bộ (Synchronous) : ngõ ra chỉ thay đổi khi có tác động của xung clock (đồng bộ với xung clock) - Bất đồng bộ (Asynchronous): ngõ ra thay đổi khi có sự thay đổi ngõ vào Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 111 5.2 Các loại Flip flop D - Fiplop • Phân loại – Kích cạnh lên D Q CK Q – Kích cạnh xuống D Q CK Q Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 112 5.2 Các loại Flip lop D - Fiplop • Kích cạnh lên Ký hiệu D Q CK Q – Một ngõ vào D (data) và ngõ vào xung clock – Ngõ ra Q có giá trị bằng ngõ vào D khi có tác động xung clock (CK) – Khi không có xung CK thì ngõ ra Q không thay đổi Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 113 5.2 Các loại Flip lop • Giản đồ xung D - Fiplop CK D Q (Cho Q ban ñaàu laø 0) Bảng hoạt động Phương trình Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 114 5.2 Các loại Flip flop D - Fipflop • Bảng kích thích Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 115 5.2 Các loại Flip flop T - Flipflop • Phân loại – Kích cạnh lên T Q CK Q – Kích cạnh xuống T Q CK Q Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 116 5.2 Các loại Flipflop T - Flipflop • Hoạt động T-Fliplop kích cạnh xuống Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 117 5.2 Các loại Flip flop T - Flipflop • Bảng kích thích Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 118 5.2 Các loại Flip flop JK-Flip flop • Kích cạnh lên J Q CK K Q • Kích cạnh xuống