Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Hệ tổ hợp (Slide)

Đăng ngày 10/17/2019 3:53:17 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 31 | FileSize: 0.67 M | File type: PDF
Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Hệ tổ hợp (Slide). Chương này tập trung trình bày đến người học các loại mạch thông dụng đã tích hợp thành IC như: Bộ dồn kênh (Multiplexer/Selecter – MUX), bộ phân kênh (Demuxtiplexer), bộ mã hóa (encoder), bộ giải mã (decoder), bộ so sánh, bộ kiểm tra chẵn lẻ (parity checker),... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
Chương
4:
H
T
HP
Gii
thiu
Cách
thiết
kế
Các
loi
mch
thông
dng
đã
tích
hp
thành
IC:
Bdn kênh
(Multiplexer/Selecter – MUX)
Bphân kênh ( Demuxtiplexer)
Bmã hóa (encoder)
Bgii mã (decoder)
Bso sánh
Bkim tra chn l(parity checker)
Các
IC
thường
gp
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
79
Chương 4: Hthp
4.1
Gii
thiu
Định
nghĩa:
t
hp
các
cng
logic,
ngõ
ra
ph
thuc
ngõ
vào,
mi
s
thay
đổi
ngõ
vào
làm
ngõ
ra
thay
đổi
Ngoõ vaøo
(Input)
Coång
logic
Ngoõ ra
(Output)
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
80
Chương 4: Hthp
4.2
Các
bước
thiết
kế
Phát
biu
yêu
cu
bài
toán
Xác
định
bao
nhiêu
biến
vào
ra?
Thành
lp
bng
s
tht
Tìm
biu
thc
rút
gn
tng
ngõ
ra
ph
thuc
ngõ
vào
Thc
hin
đồ
logic
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
81
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Hệ tổ hợp (Slide). Chương này tập trung trình bày đến người học các loại mạch thông dụng đã tích hợp thành IC như: Bộ dồn kênh (Multiplexer/Selecter – MUX), bộ phân kênh (Demuxtiplexer), bộ mã hóa (encoder), bộ giải mã (decoder), bộ so sánh, bộ kiểm tra chẵn lẻ (parity checker),... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết..

Nội dung

Chương 4: HỆ TỔ HỢP • Giới thiệu • Cách thiết kế • Các loại mạch thông dụng đã tích hợp thành IC: – Bộ dồn kênh (Multiplexer/Selecter – MUX) – Bộ phân kênh ( Demuxtiplexer) – Bộ mã hóa (encoder) – Bộ giải mã (decoder) – Bộ so sánh – Bộ kiểm tra chẵn lẻ (parity checker) • Các IC thường gặp Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 79 Chương 4: Hệ tổ hợp 4.1 Giới thiệu • Định nghĩa: Là tổ hợp các cổng logic, ngõ ra phụ thuộc ngõ vào, mọi sự thay đổi ngõ vào làm ngõ ra thay đổi Ngoõ vaøo (Input) Coång logic Ngoõ ra (Output) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 80 Chương 4: Hệ tổ hợp 4.2 Các bước thiết kế • Phát biểu yêu cầu bài toán • Xác định bao nhiêu biến vào và ra? • Thành lập bảng sự thật • Tìm biểu thức rút gọn từng ngõ ra phụ thuộc ngõ vào • Thực hiện sơ đồ logic Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 81 Chương 4: Hệ tổ hợp 4.2 Cách thiết kế • Ví dụ: Hãy thiết kế một mạch logic có – Ba ngõ vào – Một ngõ ra – Ngõ ra ở mức cao chỉ khi đa số ngõ vào ở mức cao (số bits 1 nhiều hơn số bits 0) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 82 Chương 4: Hệ tổ hợp 4.2 Các bước thiết kế • Thành lập bảng sự thật Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 83 Chương 4: Hệ tổ hợp 4.2 Các bước thiết kế • Viết biểu thức ngõ ra Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 84 Chương 4: Hệ tổ hợp 4.2 Các bước thiết kế • Rút gọn biểu thức x (dùng phương pháp đại số hoặc dùng bìa karnaugh): – Dùng biến đổi đại số Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 85 Chương 4: Hệ tổ hợp 4.2 Các bước thiết kế • Vẽ mạch Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 86 Chương 4: Hệ tổ hợp .1 Bộ dồn kênh/ chọn kênh (Multiplexer/selector) • Giới thiệu: ứng mỗi trạng thái ở ngõ vào lựa chọn, ngõ ra chọn 1 ngõ vào của ngõ vào dữ liệu (data) – Bộ MUX: 2n ->1 D0 • Ngõ vào: – Ngõ vào dữ liệu: 2n – Ngõ vào lựa chọn: n • Ngõ ra: 1 Ngoõ vaøo döõ lieäu D1 (Data Input) Dm-1 Y S0 Ngoõ vaøo löïa choïn (Select Input) Sn-1 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 87 Chương 4: Hệ tổ hợp .1 Bộ dồn kênh/ chọn kênh Bộ MUX: 4->1 • Ngõ vào data: 4, ngõ vào chọn lựa: 2, ngõ ra Y D0 D1 D2 D3 Y S0 (LSB) S1