Chương
4:
H
T
HP
Gii
thiu
Cách
thiết
kế
Các
loi
mch
thông
dng
đã
tích
hp
thành
IC:
Bdn kênh
(Multiplexer/Selecter – MUX)
Bphân kênh ( Demuxtiplexer)
Bmã hóa (encoder)
Bgii mã (decoder)
Bso sánh
Bkim tra chn l(parity checker)
Các
IC
thường
gp
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
79
Chương 4: Hthp
4.1
Gii
thiu
Định
nghĩa:
t
hp
các
cng
logic,
ngõ
ra
ph
thuc
ngõ
vào,
mi
s
thay
đổi
ngõ
vào
làm
ngõ
ra
thay
đổi
Ngoõ vaøo
(Input)
Coång
logic
Ngoõ ra
(Output)
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
80
Chương 4: Hthp
4.2
Các
bước
thiết
kế
Phát
biu
yêu
cu
bài
toán
Xác
định
bao
nhiêu
biến
vào
ra?
Thành
lp
bng
s
tht
Tìm
biu
thc
rút
gn
tng
ngõ
ra
ph
thuc
ngõ
vào
Thc
hin
đồ
logic
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
81