Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số boole

Đăng ngày 10/17/2019 3:53:07 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 52 | FileSize: 1.46 M | File type: PDF
Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số boole. Chương 2 - Các cổng logic cơ bản và đại số boole. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Biến và hằng trong đại số boole, bảng chân trị, các tiên đề và định lý đại số Boole, các cổng logic cơ bản, các phương pháp biểu diễn hàm Boole, tối thiểu hóa hàm Boole. Mời các bạn cùng tham khảo.
Chương
2:Các
cng
logic
bn
đại
s
Boole
2.1
Biến
hng
trong
đại
s
boole
2.2
Bng
chân
tr
2.3
Các
tiên
đề
định
đại
s
Boole
2.4
Các
cng
logic
bn
2.5
Các
phương
pháp
biu
din
hàm
Boole
2.6
Ti
thiu
hóa
hàm
Boole
2.7
Bài
tp
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
21
Chương 2: Các cng logic bn và đại sBoole
2.1
Biến
hng
trong
đại
s
boole
Biến:
biu din đại lượng nào đó chnhn giá tr0 và 1
Hng: chnhn giá tr0 và 1
0: không có phn tca không gian
1: toàn bkhông gian
Ví d: Xét khu dân có 100 người
Gi x: n(60 người), nam:
? người
Gi y: già (20 người), tr:
? Ngừơi
Các phép toán bn
Cng logic: OR
Nhân logic: AND
Ly bù: NOT
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
22
Chương 2: Các cng logic bn và đại sBoole
2.1
Biến
hng
trong
đại
s
boole
Giá
tr
0
1
trong
đại
s
Boole
mang
ý
nghĩa
miêu
t
các
trng
thái
hay
mc
logic
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
23
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
7 lần xem

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số boole. Chương 2 - Các cổng logic cơ bản và đại số boole. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Biến và hằng trong đại số boole, bảng chân trị, các tiên đề và định lý đại số Boole, các cổng logic cơ bản, các phương pháp biểu diễn hàm Boole, tối thiểu hóa hàm Boole. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

Chương 2:Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.1 Biến và hằng trong đại số boole 2.2 Bảng chân trị 2.3 Các tiên đề và định lý đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản 2.5 Các phương pháp biểu diễn hàm Boole 2.6 Tối thiểu hóa hàm Boole 2.7 Bài tập Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 21 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.1 Biến và hằng trong đại số boole • Biến: – biểu diễn đại lượng nào đó chỉ nhận giá trị 0 và 1 • Hằng: chỉ nhận giá trị 0 và 1 – 0: không có phần tử của không gian – 1: toàn bộ không gian – Ví dụ: Xét khu dân cư có 100 người • Gọi x: nữ (60 người), nam: ? người • Gọi y: già (20 người), trẻ: ? Ngừơi • Các phép toán cơ bản – Cộng logic: OR – Nhân logic: AND – Lấy bù: NOT Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 22 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.1 Biến và hằng trong đại số boole • Giá trị 0 và 1 trong đại số Boole mang ý nghĩa miêu tả các trạng thái hay mức logic Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 23 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.2 Bảng chân trị (sự thật) • Miêu tả mối quan hệ giữa các giá trị ngõ vào và ngõ ra Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 24 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.3 Các tiên đề và định lý đại số Boole • Tiên đề – Tính kín: tất cả kết quả thuộc hệ nhị phân – Giao hoán: • x + y = y + x • x . y = y . x – Đồng nhất • x + 0 = 0 + x = x • x . 1 = 1 . x = x – Phân bố • x + ( y . z ) = ( x + y ) . ( x + z ) • x . ( y + z ) = x . y + x . Z – Bù: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 25 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.3 Các tiên đề và định lý đại số Boole • Đinh lý – Định lý 1: phủ định hai lân – Định lý 2: đồng nhất • x + x = x • x . x = x – Định lý 3: qui tắc giữa biến và hằng • x + 1 = 1 • x . 0 = 0 – Định lý 4: nuốt • x + x . y = x • x . (x + y) = x – Định lý 5: dán • x . ( x + y) = xy • x + ( x . y) = x + y – Định lý 6: De Morgan • L • l Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 26 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Cổng NOT Ký hiệu: Giản đồ thời gian x x x t x t • Chú ý: Cổng NOT chỉ có một ngõ vào Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 27 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • IC cổng NOT: 74LS04 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 28 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Cổng AND x t x z = x y y t y z t x y z 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Với AND có nhiều ngõ vào: -Ngõ ra sẽ là 1 nếu tất cả ngõ vào là 1 -Ngõ ra bằng 0 chỉ cần một ngõ vào bằng 0 ? AND 1 ngõ vào Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 29 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • IC cổng AND: 74LS08 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 30 Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản

Tài liệu liên quan