Chương
2:Các
cng
logic
bn
đại
s
Boole
2.1
Biến
hng
trong
đại
s
boole
2.2
Bng
chân
tr
2.3
Các
tiên
đề
định
đại
s
Boole
2.4
Các
cng
logic
bn
2.5
Các
phương
pháp
biu
din
hàm
Boole
2.6
Ti
thiu
hóa
hàm
Boole
2.7
Bài
tp
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
21
Chương 2: Các cng logic bn và đại sBoole
2.1
Biến
hng
trong
đại
s
boole
Biến:
biu din đại lượng nào đó chnhn giá tr0 và 1
Hng: chnhn giá tr0 và 1
0: không có phn tca không gian
1: toàn bkhông gian
Ví d: Xét khu dân có 100 người
Gi x: n(60 người), nam:
? người
Gi y: già (20 người), tr:
? Ngừơi
Các phép toán bn
Cng logic: OR
Nhân logic: AND
Ly bù: NOT
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
22
Chương 2: Các cng logic bn và đại sBoole
2.1
Biến
hng
trong
đại
s
boole
Giá
tr
0
1
trong
đại
s
Boole
mang
ý
nghĩa
miêu
t
các
trng
thái
hay
mc
logic
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
23