TRƯỜNG
ĐẠI
HC
GIAO
THÔNG
VN
TI
Khoa
Điện
Điện
T
B
Môn
K
Thut
Máy
Tính
Slide
Bài
Ging
K
THUT
S
Ging Viên: NGUYN TH TÁM
Email: tamnguyenvtcntt@gmail.com
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
1
Phân
b
thi
gian
Thi gian hc: 45 tiết
Lý thuyết: 30 tiết, ging trên lp
Bài tp: 7 tiết, trên lp
Thc hành: 8 tiết, ti phòng thí nghim
Đánh Giá
Thi cui k: 60% (thi vn đáp, không sdng tài liu)
Điểm quá trình: 40%
Kim tra gia k: 20% (thi viết, không dùng tài liu)
Thc hành : 10%
Chuyên cn, bài tp: 10%
Tài liu chính
Slide Bài Ging
Sách “Kthut s” – Trn Hoài An, Phm Hng Sơn
Tài liu tham kho
Kthut s1 – Nguyn Như Anh
Digital Systems – RONALD J. TOCCI
Các sách vKthut s
Phn mm mô phng: Circuimaker
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
2
Ni
dung
môn
hc
thuyết
C1: Các hthng số đếm – Bài tp
C2: Các cng logic bn và đại sboole – Bài tp
C3: Các hvi mch s- Thc hành
C4: Mch thp – Bài tp
C5: Mch tun t- Bài tp
C6: Mch shc – Bài tp
C7: Bnh-Thc hành
Thc
hành
Mô phng phn mm Circuimaker
Các kit thí nghim vcác mch số cơ bn
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
3