Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số đếm

Đăng ngày 10/17/2019 3:52:59 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 20 | FileSize: 0.74 M | File type: PDF
Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số đếm. Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số đếm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm hệ thống số đếm, cách chuyển đổi các hệ thống số đếm, mã số học. Mời các bạn cùng tham khảo.
TRƯỜNG
ĐẠI
HC
GIAO
THÔNG
VN
TI
Khoa
Điện
Điện
T
B
Môn
K
Thut
Máy
Tính
Slide
Bài
Ging
K
THUT
S
Ging Viên: NGUYN TH TÁM
Email: tamnguyenvtcntt@gmail.com
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
1
Phân
b
thi
gian
Thi gian hc: 45 tiết
Lý thuyết: 30 tiết, ging trên lp
Bài tp: 7 tiết, trên lp
Thc hành: 8 tiết, ti phòng thí nghim
Đánh Giá
Thi cui k: 60% (thi vn đáp, không sdng tài liu)
Điểm quá trình: 40%
Kim tra gia k: 20% (thi viết, không dùng tài liu)
Thc hành : 10%
Chuyên cn, bài tp: 10%
Tài liu chính
Slide Bài Ging
Sách “Kthut s” – Trn Hoài An, Phm Hng Sơn
Tài liu tham kho
Kthut s1 – Nguyn Như Anh
Digital Systems – RONALD J. TOCCI
Các sách vKthut s
Phn mm mô phng: Circuimaker
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
2
Ni
dung
môn
hc
thuyết
C1: Các hthng số đếm – Bài tp
C2: Các cng logic bn và đại sboole – Bài tp
C3: Các hvi mch s- Thc hành
C4: Mch thp – Bài tp
C5: Mch tun t- Bài tp
C6: Mch shc – Bài tp
C7: Bnh-Thc hành
Thc
hành
Mô phng phn mm Circuimaker
Các kit thí nghim vcác mch số cơ bn
Trường Đại Hc Giao Thông Vn Ti - Khoa Điện Điện T - B môn: K Thut Máy Tính
Bài Ging: K Thut S
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
5 lần xem

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số đếm. Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số đếm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm hệ thống số đếm, cách chuyển đổi các hệ thống số đếm, mã số học. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Khoa Điện Điện Tử Bộ Môn Kỹ Thuật Máy Tính Slide Bài Giảng KỸ THUẬT SỐ Giảng Viên: NGUYỄN THỊ BÉ TÁM Email: tamnguyenvtcntt@gmail.com Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 1 Phân bố thời gian • Thời gian học: 45 tiết – Lý thuyết: 30 tiết, giảng trên lớp – Bài tập: 7 tiết, trên lớp – Thực hành: 8 tiết, tại phòng thí nghiệm • Đánh Giá – Thi cuối kỳ: 60% (thi vấn đáp, không sử dụng tài liệu) – Điểm quá trình: 40% • Kiểm tra giữa kỳ: 20% (thi viết, không dùng tài liệu) • Thực hành : 10% • Chuyên cần, bài tập: 10% • Tài liệu chính – Slide Bài Giảng – Sách “Kỹ thuật số” – Trần Hoài An, Phạm Hồng Sơn • Tài liệu tham khảo – Kỹ thuật số 1 – Nguyễn Như Anh – Digital Systems – RONALD J. TOCCI – Các sách về Kỹ thuật số – Phần mềm mô phỏng: Circuimaker Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 2 Nội dung môn học • Lý thuyết – C1: Các hệ thống số đếm – Bài tập – C2: Các cổng logic cơ bản và đại số boole – Bài tập – C3: Các họ vi mạch số - Thực hành – C4: Mạch tổ hợp – Bài tập – C5: Mạch tuần tự - Bài tập – C6: Mạch số học – Bài tập – C7: Bộ nhớ -Thực hành • Thực hành – Mô phỏng phần mềm Circuimaker – Các kit thí nghiệm về các mạch số cơ bản Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 3 Chương 1: Các hệ thống số đếm • Khái niệm hệ thống số đếm • Cách chuyển đổi các hệ thống số đếm • Mã số học Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 4 Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Cơ số: Số ký tự dùng để biểu diễn trong hệ một thống số đếm, ký hiệu r. • Trọng số: biểu diễn cho vị trí của một con số trong chuỗi số Trọng số vị trí i = Cơ sốvị trí i • Giá trị một chuỗi số: Giá trị = Σ Ký số x trọng số Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 5 Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Số thập phân (Decimal), cơ số r = 10 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 6 Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Số nhị phân (binary) cơ số r = 2 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 7 Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Bát phân, cơ số r = 8 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 8 Chương 1: Các hệ thống số đếm 1.1 Khái niệm hệ thống số đếm • Thập lục phân (Hexa), cơ số r =16 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính

Tài liệu liên quan