GIỚI
THIỆU
1.
Tên
Môn
Học:
Kỹ
Thuật
Điện
2.
Ngành
Học:
Không
Chuyên
Điện
3.
Số
Tiết:
42
4.
Đánh
Giá:
Kiểm
Tra
giữa
Học
Kỳ:
20%
Thi
cuối
Học
Kỳ:
80%
5.
Giáo
Trình:
[1]
Nguyễn
Kim
Đính
Kỹ
Thuật
Điện
Nhà
2007
Xuất
Bản
Đại
Học
Quốc
Gia
TPHCM
-
[2]
Nguyễn
Kim
Đính
Bài
Tập
Kỹ
Thuật
Điện
Nhà
2007
Xuất
Bản
Đại
Học
Quốc
Gia
TPHCM
-
NỘI
DUNG
MÔN
HỌC
1.
Khái
niệm
chung
về
Mạch
Điện
2.
Mạch
Điện
hình
sin
3.
Các
phƣơng
pháp
giải
Mạch
Sin
4.
Mạch
Điện
ba
pha
5.
Khái
niệm
chung
về
Máy
Điện
6.
Máy
Biến
Áp
7.
Động
Không
Đồng
Bộ
Ba
Pha
8.
Máy
Phát
Đồng
Bộ
Ba
Pha
9.
Máy
Điện
Một
Chiều.