Học
phần
Vật
Liệu
Điện
(KC116)
Giảng Viên:
- TS. Nguyễn Văn Dũng (LT)
- Tín chỉ: 03 (26 tiết lý thuyết + 04 tiết bài tập + 30 TH)
Nội dung học phần: LT + Bài tập + Bài tập nhóm +TH
Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình + Thảo luận nhóm + Vấn đáp…
Cấu trúc điểm học phần:
o Hoạt động nhóm: 20%
o Điểm thực hành: 30%
o Kiểm tra cuối kỳ: 50% (Tự luận)
Điều kiện dự thi cuối kỳ: nộp 04 bài tập + hoàn thành hoạt động nhóm +
tham dự đầy đủ các buổi thực hành và nộp báo cáo tổng kết.
Nội
dung
thuyết
của
học
phần
Chương I: Cấu tạo vật chất
Chương II: Vật liệu dẫn điện
Chương III: Các quá trình vật ly trong điện môi
Chương IV: Chất cách điện
Chương V: Sự phóng điện trong chất khí
Chương VI: Sự phóng điện trong chất lỏng
Chương VII: Sự phóng điện trong chất rắn
Chương VIII: Tuổi tho của chất cách điện
Chương IX: Vật liệu tư
Tài
liệu
tham
khảo
1. Bài giảng Vật liệu điện (PPT)
2. Vật liệu kỹ thuật điện - Nguyễn Đình Thắng
3. High voltage insulating materials-Erling Ildstad
4. Principles of electrical engineering materials and devices
5. Hướng dẫn thực hành (thí nghiệm) Vật liệu điện
https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nvdung/giang-day