CHƯƠNG
IX:
VẬT
LIỆU
TỪ
TS. Nguyễn Văn Dũng. 2/11/2015.Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức o.
NỘI
DUNG
I.
TÍNH
CHẤT
TỪ
CỦA
VẬT
LiỆU
II.
PHÂN
LOẠI
VẬT
LIỆU
TỪ
III.
TỪ
HÓA
NHIỆT
ĐỘ
IV.
VÙNG
TỪ
TÍNH
V.
VẬT
LiỆU
SẮT
TỪ
MỀM
CỨNG
VI.
TỔN
HAO
SẮT
TỪ
TS. Nguyễn Văn Dũng. 2/11/2015.Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức o.
I.
TÍNH
CHẤT
TỪ
CỦA
VẬT
LiỆU
men
lưỡng
cực
từ
thuyết
từ
phân
tử
Lý thuyết từ
nguyên tử
nguyên
tử
-
men
từ
Vectơ
từ
hóa
M
Trường
từ
hóa
(Cường
độ
từ
trường
H)
Độ
từ
thẩm
độ
cảm
từ
TS. Nguyễn Văn Dũng. 2/11/2015.Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức o.