Chương
VIII:
Tuổi
thọ
cách
điện
1)
Giới
thiệu
2)
Ảnh
hưởng
của điện
trường
3)
Ảnh
hưởng
của nhiệt
độ
TS. Nguyễn Văn Dũng. 26/10/2015.Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
1.
Giới
thiệu
Trong quá trình vận hành, phẩm chất của vật liệu cách điện suy thoái
theo thời
gian: độ
bền điện
giảm,
tổn
hao
điện
môi
điện
dẫn
tăng
Thoái hóa cách điện một cách từ từ lão hóa
Sự lão hóa chỉ xảy ra rõ rệt đối với vật liệu cách điện hữu cơ
Sự lão hóa làm giảm
điện giảm thể
thời
xảy
gian làm việc của cách điện bởi
ra phóng điện đánh thủng ở điện
độ
áp
bền
vận
hành của thiết bị
Tuổi thọ” mong muốn của cách điện cao áp là 30 năm
Các quá trình gây lão hóa cách điện:
o
Quá
trình
làm
thay
đổi
thành
phần
hoặc
cấu
trúc
của
bản
thân
vật
liệu
(do
ứng
suất
điện
trường,
phóng
điện
cục
bộ,
do
nhiệt,
do
ứng
suất
…)
o
Quá trình thấm ẩm của vật liệu
TS. Nguyễn Văn Dũng. 26/10/2015.Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
2.
Ảnh
hưởng
của
điện
trường
Ứng
suất
điện
trường
bên
trong
vật
liệu
càng
cao
thì
tuổi
thọ
cách điện
càng giảm
tL
=
A.E
n
(1)
tL: tuổi thọ cách điện tính bằng thời gian phóng điện
A:
hệ
số
phụ
thuộc
vào
tính
chất
hóa
tình
trạng
của
vật
liệu
cách
điện
(có tạp chất hay khiếm khuyết không…)
n: số mũ phụ thuộc vào vật liệu (có giá trị 8-14 đối với PE)
ln tL = ln(A.E n )= ln A + ln(E n
)
=
ln
A
n
ln
E
Quan
hệ tuyến
tính giữa
lntL
lnE
TS. Nguyễn Văn Dũng. 26/10/2015.Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.