CHƯƠNG
VI:
PHÓNG
ĐIỆN
TRONG
CHẤT
RẮN
1.
Giới thiệu
2.
Phóng điện
riêng
(phóng
điện
điện tử,
phóng điện thác hoặc
dòng điện
tử)
3.
Phóng điện
điện cơ
4.
Phóng điện
nhiệt
TS. Nguyễn Văn Dũng. 26/10/2015.Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
1.
Giới
thiệu
Yêu
cầu
của
chất
rắn
cách
điện:
độ
bền
điện
cao,
tổn
hao
điện
môi
thấp,
độ
bền
lớn,
không
tạp
chất
(đặc
biệt
bọt
khí),
khả
năng chịu
nhiệt
và kháng thoái
hóa hóa học
Ưu: độ
bền điện
của
chất rắn
cao hơn
so
với
chất
khí
lỏng
Nhược:
chất
rắn
cách
điện
không
khả
năng
phục
hồi
sau
phóng
điện
Đối với chất rắn tinh khiết, độ bền điện thể
MV/cm theo nguyên lý phóng điện riêng
đạt
đến
giá
trị
5-10
Thực tế, đối với chất rắn tạp chất (“chất rắn kỹ thuật”): độ bền
điện chỉ đạt khoảng 200-300 kV/cm theo các nguyên lý phóng
điện khác
TS. Nguyễn Văn Dũng. 26/10/2015.Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.