Chương
III:
Các
quá
trình
vt
trong
in
môi

S
phân cc
ca in môi
 Tính dn
in ca in môi
 Tn
hao
trong in môi
TS. Nguyn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liu bn quyn. Không được phép sao chép hay công brng rãi dưới bt khình thc nào.
1.
S
phân
cc
ca
in
môi
a.
Hng
s
in
môi

Mi cht in môi
in môi er (er>1)
(cách in) c
 c trưng b i h ng
s

H ng
s
in môi
o
lưng mc

phn ng
ca vt liu khi
chu tác ng ca in trưng ngoài
Vt
liu
er
Không
khí
1,00059
Giy
3,7
Thy
tinh
4-6
Nưc
80
TS. Nguyn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liu bn quyn. Không được phép sao chép hay công brng rãi dưới bt khình thc nào.
* Thí
nghim
1: T
in c n
i
k t v i in áp
không i
Chân không
Bt đầu chèn khi
Khi đin môi được
đin môi
chèn hoàn toàn
in
tích trên b m t
in cc
tăng lên khi in môi
lp y
khe
h
gia các bn cc
TS. Nguyn Văn Dũng. 8/3/2015. Tài liu bn quyn. Không được phép sao chép hay công brng rãi dưới bt khình thc nào.