Áp
Hoc
phn
K
Thut
Cao

Ging
Viên:
Nguyn
Văn
Dũng

Tín
ch:
02
(26
tiết lý
thuyết
+ 04
tiết
bài
tp)

04
bài
tp
vnhà

Cu
trúc
đim
hc
phn
o
Hot đng nhóm: 25%
o
Gia k: 25%
(Trc nghim)
o
Kim tra cui k(Tlun: 50%)

Điu
kin
d
thi
cui
k:
np
04
bài
tp
+
tham
gia
kim
tra
gia
k
+
hoàn
thành
hot
đng
nhóm
Ni
dung
hc
phn
Chương I: Gii thiu chung vKthut cao áp
Chương II: Tng quan vhthng cách đin
Chương III: ng sut đin trường
Chương IV. Phóng đin trong đin trường không đu
Chương V. Phóng đin vng quang
Chương VI Sphóng đin trong chân không
Chương VII: Hthng cách đin khí­rn
Chương VIII: Hthng cách đin giy­du
Chương IX: Tinh tan man cua sư phong điên
Chương X: Quá đin áp
Tài
liu
tham
kho
1. File bài ging PPT
2. Giáo trình kthut đin cao áp ­ Nguyn Hoàng Vit
3. High Voltage Engineering ­ M.A. Salam
4. High voltage insulating materials ­ E. Ildstad
https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nvdung/giang-day