HỆ
THỐNG
GiẤY
CÁCH ĐIỆN
DẦU
NỘI
DUNG
I.
Nước
trong
giấy
dầu
cách
điện
II.
Khí
trong
dầu
cách
điện
I.
Nước
trong
giấy
dầu
cách
điện
Thùng
Không khí
ẩm
Nước
do:
tồn
tại
trong
giấy
dầu
giãn dầu
o
Dầu
tiếp
xúc
với
không
khí
ẩm
o
Không khí ẩm xâm nhập vào
máy biến áp qua các khe hở
trên vỏ máy
o
Lượng nước còn lại trên các
phận của MBA sau khi sấy
bộ
o
Không khí ẩm xâm
quá trình sửa chữa
nhập
trong
o
Lão
hóa
giấy
cách
điện