HỆ
THỐNG CÁCH
KHÍ-RẮN
ĐIỆN
NỘI
DUNG
I.
Điện
trường
trên
bề
mặt
tiếp
xúc
giữa
chất
rắn
chất
khí
II.
Phân
bố
điện
áp
trên
chuỗi
sứ
cách
điện
III.
Phóng
điện
bề
mặt
sứ
cách
điện
I. ĐiỆN TRƯỜNG
RẮN KHÍ
TRÊN
MẶT
TiẾP
XÚC
GiỮA
CHẤT
Điều
kiện
biên
tại
bề
mặt
tiếp
xúc
EN1
E1
Et1
Et2
EN2
E2