CHƯƠNG
VIII:
XỬ
DỮ
LIỆU
ĐIỆN
ÁP
ĐÁNH
THỦNG
1.
Giới
thiệu
2.
Hàm
phân phối xác suất
3.
Ảnh
hưởng
của diện
tích bề
mặt
điện cực
và thể
tích của vật
liệu cách điện
4.
Cách sử
dụng
giấy Weibull
1.
Giới
thiệu
Nếu
tăng
điện
áp
tác
dụng
giữa
hai
điện
cực
một
cách
từ
từ
cuối cùng sẽ
dẫn đến phóng điện tại điện áp đánh thủng
Lặp lại thí nghiệm trong cùng điều kiện sẽ thu được giá trị điện áp
phóng điện khác so với giá trị ban đầu kết quả thí nghiệm
không
tái sản xuất được
Độ bền điện quan sát thay đổi
thay đổi một cách ngẫu nhiên
theo từng thí nghiệm nghĩa
các phương pháp thống được
sử
dụng
để
tả
dự
đoán
gần
đúng
giá
trị
độ
bền
điện
hoặc
điện áp phóng
điện
(
2.
Hàm
phân
phối
xác
suất
Từ
thí
nghiệm
thu
được
tập
hợp
số
liệu
điện
áp
phóng
điện,
theo
kinh
nghiệm,
thể
xác
định
được
hàm
phân
phối
tích
lũy
của
các
giá trị điện áp phóng
điện.
Hàm
phân
phối
này
tả
xác
suất
tích
lũy
xảy
ra
phóng
điện
tại
giá trị điện áp ngẫu
nhiên nhỏ
hơn
hoặc bằng U
Xác
suất xảy ra
phóng
điện được xác định
như sau:
P U)=lim
no
n
khin
Với: n là tổng số lần thử nghiệm và no là số
tại các giá trị điện áp nhỏ hơn hay bằng U
lần xảy ra
phóng
điện