CHƯƠNG
VI:
PHÓNG
ĐIỆN
CỤC
BỘ
1.
Giới thiệu
2.
Điện
trường trong bọc khí
3.
Tác hại
của phóng
điện cục bộ
4.
Mạch tương
đương
abc
5.
Thông
số
của phóng
điện cục bộ
6.
Đo
lường
phóng
điện cục bộ
TS. Nguyễn Văn Dũng. 10/10/2015. Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
TS. Nguyễn Văn Dũng. 10/10/2015. Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.