CHƯƠNG
III:
ÁP
LỰC
ĐIỆN
TRƯỜNG
Tổng quan
Các công
thức tính toán
điện trường
Tính toán
điện trường của
một
số
hệ
thống
bản
Độ
dẫn điện của vật liệu cách điện
Phân
bố
điện trường của một
số
hệ thống
thực tế
1.
Tổng
quan
Khi
thiết bị chịu
tác động
của
điện áp
hình dạng và
kết cấu của
các
điện cực
và cách
điện sẽ quyết
định ứng
suất
điện trường
bên
trong vật
liệu
Đặc
tính chất cách điện
(điện môi)
tưởng
o
Đồng nhất
o
Không dẫn điện (=0)
o
Hằng số điện môi không phụ thuộc tần số và nhiệt độ
o
Phân bố điện trường trong vật liệu không phụ thuộc vào dạng sóng điện áp
(AC, DC, Xung)
Khi kết hợp hai hay nhiều chất cách điện lý tưởng sự phân bố
điện áp phụ thuộc vào hằng số điện môi của các chất cách điện
phân
bố
điện áp điện
dung
(capacitive voltage distribution)
Khi kết hợp hai hay nhiều chất cách điện
0
o
Đối
với
điện
áp
DC
ổn
định:
phân
bố
điện
áp
điện
trở
(resistive voltage distribution) phụ thuộc vào điện trở suất của
vật liệu ( phụ thuộc vào nhiệt độ cường độ điện trường)
o
Đối với điện áp DC ở trạng thái quá độ (tại thời điểm nối kết
điện- điện áp bước), AC, xung phân bố “điện áp điện dung
(capacitive voltage distribution)
Ví dụ: hệ
thống gồm
hai lớp cách
điện