CHƯƠNG
II:
TỔNG
QUAN
VỀ
HỆ
THỐNG
CÁCH
ĐIỆN
1.
Hệ
thống
cách điện bằng không
khí-hở
2.
Hệ
thống
cách điện bằng khí
kín
3.
Hệ
thống
cách điện bằng chất lỏng
chất rắn tẩm chất lỏng
4.
Hệ
thống
cách điện bằng chất rắn
TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/25/2015. Tài liệu bản quyền, không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức o.
1.
Hệ
thống
cách
điện
bằng
không
khí
Cách điện giữa các phần có chênh lệch điện thế cao bằng không
khí Sự phóng điện nếu xảy ra sẽ phát triển trong không khí
VD:
đường dây truyền tải trên không
Vật dẫn mang điện áp cao luôn được lắp đặt trên chất rắn cách
điện hệ thống cách điện bằng không khí vẫn tồn tại chất rắn
cách điện phóng điện có xu hướng xảy ra trên bề mặt tiếp xúc
giữa
không
khí
chất
rắn
cách
điện
(bề
mặt
sứ
treo,
sứ
đỡ,
sứ
xuyên)
Vết phóng điện
Vật dẫn có điện
áp cao
Chất rắn chống đỡ
cách điện
Không khí
Đất
TS. Nguyễn Văn Dũng. 8/25/2015. Tài liệu bản quyền, không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức o.