QUÁ
ĐIỆN
ÁP
TRONG
HỆ
THỐNG
ĐIỆN
TS. Nguyễn Văn Dũng. 26/10/2015. Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
NỘI
DUNG
Giới
thiệu
Quá
điện
áp
do
sét
đánh
Quá
điện
áp
nội
bộ
Bảo
vệ
chống
quá
điện
áp
Quá
trình
sóng
trên
đường
dây
* Bài giảng sử dụng một số hình ảnh được trích từ file của các tác giả khác
TS. Nguyễn Văn Dũng. 26/10/2015. Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.
I.
GIỚI
THIỆU
Hệ thống điện thường xuyên chịu tác
điện áp xảy ra trong thời gian rất ngắn
động
của
quá
Nguồn
gốc
sinh
ra
quá
điện
áp:
o
Yếu tố
bên ngoài: bị sét đánh
quá điện áp sét đánh
o
Yếu tố bên trong: do thao tác vận hành (đóng, cắt đường dây
hoặc thiết bị); do sự cố (ngắn mạch, đứt dây) quá điện
áp nội bộ
Quá điện
áp của hệ
áp sét
thống
đánh
không
phụ
thuộc
vào
giá
trị
điện
Quá điện
thống
áp
nội
bộ
tỉ
lệ
thuận
với
giá
trị
điện
áp
của
hệ
TS. Nguyễn Văn Dũng. 26/10/2015. Tài liệu bản quyền. Không được phép sao chép hay công bố rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào.