. :
I
I
C.5:
TÍNH
N
ĐỊNH
CA
H
THNG
ĐIU
KHIN
ÔN
LI
KHÁI
NIM
V
N
ĐỊNH
Phân
bit
s
khác
nhau
gia
trng
thái
xác
lp
ca
h
thng
tính
n
định
ca
h
thng
5.1.
Định
nghĩa
H
thng
n
định
h
thng
quá
trình
quá
độ
tt
dn
theo
thi
gian.
H
thng
không
n
định
h
thng
quá
trình
quá
độ
tăng
dn
theo
thi
gian.
H
thng
biên
gii
n
định
h
quá
trình
quá
độ
không
đổi
hoc
động
không
tt
dn.