CHƯƠNG
3:
HÀM
TRUYN
ĐẠT
CA
H
THNG
ĐIU
KHIN
S
3.1
H
thng
h
Cho hthng h:
X*(p)
T
G1(p)
G2(p)
Y(p)
T
Y*(p)
Xác định hàm truyn đạt ca hthng đã cho
G(z)
=
Y(z)
X(z)
1
1 1
1
1
*
1
*
1
1
*
1
X*(p)
T
[X*(p)]*
X*(p)
G1(p)
G2(p)
Y(p)
T
Y*(p)
Y(p)
=
X*(p).G (p).G2(p)
GG2(p):= G (p).G2(p)
Y(p)
=
X*(p).GG2(p)
Y*(p)
=
X*(p).GG2(p)*
Y*(p)
=
X*(p).GG2 (p)
GG2 (p)
=[G (p).G2(p)]*
G*(p).G2 (p)