De thi thu lan 1 THPT Quoc gia nam 2017 mon Hoa hoc co dap an - Truong THPT Trieu Son 1-De thi - Kiem tra - 1236248 pdf

  • 29/11/2019 07:05:17
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Gửi đến các bạn học sinh Đề thi thử lần 1 THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án - Trường THPT Triệu Sơn 1 được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi các em nhé, chúc các em thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.40 M, số trang : 10 ,tên 1236248 pdf

Chi tiết

TRƯỜNG THPT TRIU SƠN 1
Đ THI TH THPT QUC GIA LN 1 NĂM 2017
Môn: KHOA HC T NHIÊN – HÓA HC
(Đthi có 40 câu / 4 trang)
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đ
Mã đ: 132
Cho biết nguyên tkhi ca các nguyên t:
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.
Câu
1:
Khi
đun
nóng
cht
X
có
công
thc
phân
t
C5H10O2
vi
dung
dch
NaOH
thu
được
C2H5COONa và ancol Y. Y có tên là
A. Ancol Etylic
B. Ancol Propyolic
C. Ancol isopropyolic
D. Ancol Metylic
Câu 2: Cho dung dch lng trng trng tác dng vi dung dch axit nitric đc,có hin tượng
A. Kết ta màu tím
B. Dung dch màu xanh
C.
Kết ta màu vàng
D. Kết ta màu trng
Câu 3: Cho dãy các cation kim loi :Ca2+, Cu2+, Na+, Zn2+ .Cation kim loi nào có tính oxi hóa mnh
nht trong dãy
A. Ca2+
B. Cu2+
C. Na+
D. Zn2+
Câu 4: Phát biu nào sau đây là sai ?
A. Theo chiu tăng dn ca đin tích ht nhân,nhit đnóng chy ca kim loi kim gim dn
B. nhit đthường, tt ccác kim loi kim thđếu tác dng được vi nước
C. Na2CO3 là nguyên liu quan trng trong công nghip sn xut thy tinh
D. Nhôm bn trong môi trường không khí và nước là do màng oxi Al2O3 bn vng bo v
Câu 5: Cho sơ đsau :
X (C4H9O2N)
NaOH,t0
X1
HCl(dᆳ)
X2
CH3OH,HCl(khan)
X3
KOH
H2N­CH2COOK
Vy X2 là :
A. ClH3N­CH2COOH
B. H2N­CH2­COOH
C. H2N­CH2­COONa
D. H2N­CH2COOC2H5
Câu 6: Cho hn X gm Zn, Fe vào dung dch cha AgNO3 và Cu(NO3)2, sau phn ng thu được hn
hp Y gm 2 kim loi và dung dch Z. Cho NaOH dư vào dung dch Z thu được 2 kết ta gm 2
hidroxit kim loi.Dung dch Z cha
A. Zn(NO3)2, AgNO3,Fe(NO3)3
B. Zn(NO3)2 ,Fe(NO3)2
C.
Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2
D. Zn(NO3)2,Cu(NO3)2, Fe(NO3)3
Câu 7: Oxit nào sau đây là lưỡng tính ?
A. Fe2O3
B. CrO
C. Cr2O3
D. CrO3
Câu 8: Đin phân dung dch nào sau đây, thì có khí thoát ra c2 đin cc (ngay tlúc mi đu
bt đu đin phân)
A. Cu(NO3)2
B. FeCl2
C. K2SO4
D. FeSO4
Câu 9: Hp cht H2N­CH2­COOH phn ng được vi : (1) NaOH, (2) HCl, (3) C2H5OH, (4) HNO2
A. (1), (2), (3), (4)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (2), (4)
D. (1), (2), (3)
Trang 1
Câu 10: Amin X có phân tkhi nhhơn 80. Trong phân t
X, nitơ chiếm 19,18% vkhi
lượng.Cho X tác dng vi dung dch hn hp gm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không
hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biu nào sau đây đúng ?
A. Tách nước Y chthu được 1 anken duy nht
B.Tên thay thế ca Y là propan­2­ol
C.Phân tX có mch cacbon không phân nhánh
D.Trong phân tX có 1 liên kết bi
Câu 11: Dãy kim loi đu có thđiu chế bng phương pháp đin phân dung dch mui ca chúng
là
A. Na, Cu
B. Ca, Zn
C. Fe, Ag
D. K, Al
Câu 12: Phát biu nào sau đây không đúng ?
A. Enzin là nhng cht hu chết có bn cht protein
B. Cho glyxin tác dng vi HNO2 có khí bay ra
C. Phc đng – saccarozo có công thc là (C12H21O11)2Cu
D. Tetrapeptit thuc loi polipeptit
Câu 13: Cht nào sau đây trng thái rn điu kin thường ?
A. Glyxin.
B. Triolein.
C. Etyl aminoaxetat.
D. Anilin.
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn hn hp X (gm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe2O3, và t mol Fe3O4) trong
dung dch HCl không thy khí có khí bay ra khi khi bình, dung dch thu được chcha 2 mui.
Mi quan hgia smol các cht có trong hn hp X là :
A. x + y = 2z + 2t
B. x + y = z + t
C. x + y = 2z + 2t
D. x + y = 2z + 3t
Câu 15: Cho tttng git ca dung dch cha b mol HCl vào dung dch cha a mol Na2CO3 thu
được
V lít khí CO2. Ngược li cho tttng git ca dung dch cha a mol Na2CO3 vào dung dch
cha b mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (các thtích khí đo cùng điu kin). Mi quan hgia a
và b là :
A. a = 0,75b.
B. a = 0,8b.
C. a = 0,35b.
D. a = 0,5b.
Câu 16: Dung dch CuSO4 loãng được dùng làm thuc dit nm cho hoa. Đđiu chế 800 gam dung
dch CuSO4 5%, người ta hòa tan CuSO4.5H2O vào nước. Khi lượng CuSO4.5H2O cn dùng là ?
A. 32,0 gam
B. 40,0 gam
C. 62,5 gam
D. 25,6 gam
Câu 17: Thy phân 14,6 gam Gly­Ala trong dung dch NaOH dư thu được m gam mui. Giá trca
m là :
A. 20,8
B. 18,6
C. 22,6
D. 20,6
Câu 18: Thy phân 44 gam hn hp T gm 2 este cùng công thc phân tC4H8O2 bng dung dch
KOH dư. Chưng ct dung dch sau phn ng thu được hn hp ancol Y và cht rn khan Z. Đun
nóng Y vi H2SO4 đc 1400C, thu được 14,3 gam hn hp các ete. Biết các phn ng xy ra hoàn
toàn. Khi lượng mui trong Z là
A. 53,2 gam.
B. 50,0 gam.
C. 34,2 gam.
D. 42,2 gam.
Câu 19: Cho hn hp M gm hai cht hu cơ X, Y. Trong đó X là mt axít hu cơ hai chc, mch
h, không phân nhánh (trong phân tcó mt liên kết đôi C=C) và Y là ancol no, đơn chc, mch h.
Đt cháy hoàn toàn 22,32 gam M thu được 14,40 gam H2O. Nếu cho 22,32 gam M tác dng vi K dư
thu được 4,256 lít H2 (đktc). Phn trăm khi lượng ca Y trong M gn nht vi giá trnào sau đây?
A. 27,25%.
B. 62,40%.
C. 72,70%.
D. 37,50%.
Câu 20: Cht X có công thc phân tC3H4O2, tác dng vi dung dch NaOH thu được CHO2Na.
Công thc cu to ca X là
A. HCOO­C2H5.
B. CH3­COOH.
C. CH3­COO­CH3.
D. HCOO­C2H3.
Câu 21: Dãy gm các cht được sp xếp theo chiu tăng dn nhit đsôi ttrái sang phi là
A. HCOOCH3, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
B.CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3.
Trang 2
C. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, HCOOCH3.
D.HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3.
Câu 22: Cho vào ng nghim 1 ml dung dch lòng trng trng 10%, thêm tiếp 1 ml dung dch NaOH
30% và 1 git dung dch CuSO4 2%. Lc nhẹ ống nghim, hin tượng quan sát được là
A. Có kết ta xanh lam, sau đó tan ra to dung dch xanh lam.
B. Có kết ta xanh lam, sau đó kết ta chuyn sang màu đgch.
C. Có kết ta xanh lam, sau đó tan ra to dung dch màu tím.
D. Có kết ta xanh lam, kết ta không btan ra.
Câu 23: Cho các cht sau: HCl, AgNO3, Cl2, KMnO4/H2SO4 loãng, Cu. Scht tác dng được vi
dung dch Fe(NO3)2 là
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 24: Cho m gam hn hp X gm glyxin và axit glutamic tác dng vi 0,4 mol HCl thu được dung
dch Y, Y phn ng ti đa vi 0,8 mol NaOH thu được 61,9 gam hn hp mui. % Khi lượng glyxin
có trong X là
A. 50,51%.
B. 25,25%.
C. 43,26%.
D. 37,42%.
Câu 25: X, Y là hai hp cht hu cơ đơn chc phân tchcha C, H, O. Khi đt cháy X, Y vi s
mol bng nhau hoc khi lượng bng nhau đu thu được vi tlmol tương ng 2 : 3 và vi tl
mol tương ng 1 : 2. Scp cht X, Y tha mãn là
A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 3.
Câu 26: Polime X dai, bn vi nhit và ginhit tt nên đdt vi, may qun áo m , X là
A. Poliacrilonitrin
B. Poli (vinylclorua)
C. Polibutađien
D. Polietilen
Câu 27: Có 5 hn hp, mi hn hp gm 2 cht rn có smol bng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và
Fe2(SO4)3; KHSO4 và KHCO3; BaCl2 và CuSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Shn hp có thtan hoàn toàn
trong nước (dư) chto ra các cht tan tt trong nước là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2
Câu 28: Cho m gam bt st vào dung dch X cha AgNO3 và Cu(NO3)2 đến khi các phn ng kết thúc
thu được cht rn Y và dung dch Z. Cho dung dch Z tác dng hết vi dung dch NaOH dư, thu được
a gam kết ta T gm hai hidroxit kim loi. Nung T đến khi lượng không đi thu được b gam cht
rn. Biu thc liên hgia m, a, b có thlà
A. m = 8,225b – 7a.
B. m = 8,575b – 7a.
C. m = 8,4 – 3a.
D. m = 9b – 6,5a.
Câu 29: Thc hin các thí nghim sau:
(1) Nung hn hp Fe và KNO3 trong khí trơ.
(2) Cho lung khí H2 đi qua bt CuO nung nóng.
(3) Đt dây Mg trong bình kín cha đy SO2.
(4) Nhúng dây Ag vào dung dch HNO3
Sthí nghim xy ra phn ng oxi hóa kim loi:
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 30: Hn hp X gm a mol Al và b mol Na. Hn hp Y gm b mol Al và a mol Na. Thc hin 2
thí nghim sau. Thí nghim 1: Hòa tan hn hp X vào nước dư thu được 5,376 lít khí H2, dung dch X1
và m gam cht rn không tan. Thí nghim 2: Hòa tan hn hp Y vào nước dư thu được dung dch Y1
trong đó khi lượng NaOH là 1,2 gam. Biết thtích khí đo đktc. Tng khi lượng Al trong hn hp
X và Y là
A. 6,75 gam
B. 7,02 gam
C. 7,29 gam
D. 7,56 gam
Câu 31: Chia dung dch hn hp X gm Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 thành hai phn bng nhau. Phn mt
hòa tan va đúng 2,56 gam bt Cu. Phn hai tác dng vi 200 ml dung dch Ba(OH)2 1M, thu được
50,5 gam kết ta. Các phn ng xy ra hoàn toàn. Tlmol gia Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 trong dung
dch hn hp X là
Trang 3

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ