De thi thu lan 1 THPT Quoc gia nam 2017 mon Hoa hoc co dap an - Truong THPT Nong Cong 1-De thi - Kiem tra - 1236237 pdf

  • 29/11/2019 07:03:31
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luyện tập với Đề thi thử lần 1 THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án - Trường THPT Nông Cống 1 nhằm đánh giá sự hiểu biết và năng lực tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các câu hỏi đề thi. Để củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải đề thi chính xác, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.41 M, số trang : 15 ,tên 1236237 pdf

Chi tiết

S GD
ĐT THANH HÓA
Đ THI TH LN 1 THPT QUC GIA NĂM 2017
TRƯỜNG THPT NÔNG CNG I
Môn: KHOA HC T NHIÊN – HÓA HC
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đ
(Đ thi có 40 câu / 4 trang)
MÃ Đ 125
Cho biết nguyên tkhi ca các nguyên t:
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr =
52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.
Câu 1: Đun nóng dung dch cha 27 gam glucozơ vi AgNO3/NH3, gishiu sut phn ng là
75% thy Ag kim loi tách ra. Khi lượng Ag kim loi thu được là:
A. 16,2 gam
B. 21,6 gam.
C. 24,3 gam
D. 32,4 gam
Câu 2: Đphân bit các dung dch riêng bit: Al(NO3)3, FeCl3, KCl, MgCl2, có thdùng dung
dch:
A. HCl.
B. HNO3.
C. Na2SO4.
D. NaOH.
Câu 3: Đthu được kim loi Fe tdung dch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuluyn, có th
dùng kim loi nào sau đây:
A. Zn.
B. Fe.
C. Na.
D. Ca.
Câu 4: Cho ttđến dư kim loi Na vào dung dch có cha mui FeCl3. Sphn ng xy ra là:
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
Câu 5: X là kim loi phn ng được vi dung dch H2SO4 loãng, Y là kim loi tác dng được
vi dung dch Fe(NO3)3. Hai kim loi X, Y ln lượt là:
A. Ag, Mg
B. Cu, Fe
C. Fe, Cu
D. Mg, Ag
Câu 6: Cho các cht sau : Ba(HSO3)2 ; Cr(OH)2; Sn(OH)2; NaHS; NaHSO4; NH4Cl; CH3COONH4;
C6H5ONa; ClH3NCH2COOH. Scht va tác dng vi NaOH va tác dng vi HCl là:
A. 4
B. 5
C. 7
D. 6
Câu 7: Cho các dung dch: X1: dung dch HCl X2: dung dch KNO3
X3: dung dch Fe2(SO4)3.
Dung dch nào có thhoà tan được bt Cu:
A. X2,X3
B. X1,X2,X3
C. X1, X2
D. X3
Trang 1/4 ­ Mã đthi 125
Câu 8: Cho các cht: Metyl amin, Sobitol, glucozơ, Etyl axetat và axit fomic. Scht tác dng
được vi Cu(OH)2 là:
A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 9: Cho 20 gam
hn hp 3 amin: Metyl amin, etyl amin, propyl amin tác dng va đvi V
ml dung dch HCl 1M. Sau phn ng cô cn dung dch
thu được 31,68 g mui khan. Giá trca
V là:
A. 240ml
B. 320 ml
C. 120ml
D. 160ml
Câu 10: Nếu vt làm bng hp kim Fe­Zn băn mòn đin hoá thì trong quá trình ăn mòn:
A. St đóng vai trò catot và boxi hoá.
B. Km đóng vai trò catot và boxi hoá.
C. Km đóng vai trò anot và boxi hoá.
D. St đóng vai trò anot và boxi hoá.
Câu 11: Polime nào dbthuphân trong môi trường kim:
A. ( CH2­CH=CH­CH2 )n
B. ( CH2­CH2­O )n
C. ( CH2­CH2 )n
D. ( HN­CH2­CO )n
Câu 12: Cho dãy các cht: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Scht trong dãy va phn ng được
vi dung dch NaOH, va phn ng được vi dung dch HCl là:
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 13: Cho sơđbiến hóa sau (mi mũi tên là 1 phn ng):
X
G
T
metan
E
Y + HCl
axit metacrylic
F
polimetyl metacrylic
Trong scác công thc cu to sau đây:
(1) CH2 = C(CH3)COOC2H5.
(2) CH2 = C(CH3)COOCH3.
(3) . CH2 = C(CH3)OOCC2H5.
(4) . CH3COOC(CH3) = CH2.
(5) CH2 = C(CH3)COOCH2C2H5.
Có bao nhiêu công thc cu to phù hp vi E:
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 14: Hoá cht nào sau đây có thsdng đphân bit 3 dung dch sau: NaCl, ZnCl2 và
AlCl3.
A. Dung dch Na2SO4
B. Dung dch NH3
C. Dung dch NaOH
D. Dung dch H2SO4 loãng
Trang 2/4 ­ Mã đthi 125
Câu 15: Công thc tng quát ca aminoaxit no cha hai nhóm amino và mt nhóm cacboxyl,
mch hlà:
A. CnH2n+2O2N2
B. CnH2n+1O2N2
C. Cn+1H2n+1O2N2
D. CnH2n+3O2N2
Câu 16: Cacbon monoxit (CO) có trong thành phn chính ca loi khí nào sau đây:
A. Khí mdu
B. Khí thiên nhiên
C. Không khí
D. Khí lò cao
Câu 17: Đun nóng 6 gam CH3COOH vi 6 gam C2H5OH (có H2SO4 đc làm xúc tác) hiu sut
phn ng este hóa bng 50%. Khi lượng este to thành là:
A. 5,2 gam
B. 8,8 gam
C. 6 gam
D. 4,4 gam
Câu 18: Trường hp không xy ra phn ng hoá hc là:
A. Fe + dung dch FeCl3.
B. Fe + dung dch HCl.
C. Cu + dung dch FeCl3.
D. Cu + dung dch FeCl2.
Câu 19: Cht không có phn ng thy phân là :
A. Etyl axetat.
B. Gly­Ala.
C. saccarozơ
D. Fructozo.
Câu 20: Hoà tan 7,8 gam hn hp gm Al và Mg bng dung dch HCl dư. Sau phn ng khi
lượng dung dch axit tăng thêm 7 gam. Khi lượng Al và Mg trong hn hp ban đu là:
A. 1,2 gam và 6,6 gam
B. 5,4 gam và 2,4 gam
C. 1,7 gam và 3,1 gam
D. 2,7 gam và 5,1 gam
Câu 21: Cho hn hp X gm Fe3O4, Cu vào dung dch HCl dư thy còn mt phn cht rn chưa
tan. Vy các cht tan trong dung dch sau phn ng là:
A. FeCl3, FeCl2, CuCl2
B. FeCl2, CuCl2, HCl
C. FeCl3, CuCl2, HCl
D. FeCl3, FeCl2, HCl
Câu 22: Cho hai mui X, Y tha mãn điu kin sau:
X + Y
không xy ra phn ng
X + Cu
không xy ra phn ng
Y + Cu
không xy ra phn ng
X + Y + Cu
xy ra phn ng
X, Y là mui nào dưới đây :
A. Fe(NO3)3 v à NaHSO4.
B. NaNO3 và NaHCO3.
C. NaNO3 và NaHSO4.
D. Mg(NO3)2 và KNO3.
Câu 23: Cho m gam Mg vào dung dch có cha 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, đến phn
ng hoàn toàn thu được 14,4 gam cht rn.Giá trca m là:
Trang 3/4 ­ Mã đthi 125

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ