De thi hoc sinh gioi Tin hoc lop 9 cap thanh pho nam hoc 2012-2013-De thi - Kiem tra - 1245584 pdf

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề thi là tư liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh, phục vụ công tác học tập và giảng dạy môn Tin học lớp 9. Đây còn là tài liệu tham khảo cho giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn các bài kiểm tra, đánh giá và phân loại năng lực của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 3 ,tên 1245584 pdf

Chi tiết

( )
SGIÁO DC VÀ ĐÀO TO
K THI HC SINH GII LP 9 CP THÀNH PH
HÀ NI
Năm hc 2012 – 2013
ĐCHÍNH THC
Môn thi: TIN HC
Ngày thi: 05/04/2013
Thi gian làm bài: 150 phút
(Đ thi gm 02 trang)
Câu 1. Tìm s( 8 đim) Tên tp chương trình: CAU1.*
Cho trước snguyên dương k k 105 .
Yêucu:
­ Tìm ước nguyên tnhnht ca k;
­ Tìm tt ccác bba snguyên tx,y,z (x
y
z)
sao cho x+ y+z = k .
D liu:
Vào ttp văn bn CAU1.INP cha sk.
Kết qu: Ghi ra tp văn bn CAU1.OUT:
­ Dòng thnht ghi ước nguyên tnhnht ca k. Nếu không tìm được ghi s0;
­ Dòng thhai ghi n là slượng bba snguyên ttìm được. N dòng tiếp theo mi dòng ghi
mt bba snguyên ttha mãn. Các bba sđược ghi theo thttăng dn ca x. Nếu
không tìm được bba stha mãn ghi s0;
Ví d:
CAU1.INP
CAU1.OUT
Gii thích
10
2
­ Ước nguyên tnhnht ca 10 là 2.
1
­ Slượng các bsnguyên ttìm được là 1 tương
2 3 5
ng vi 2,3,5
Câu 2: Mua máy (6 đim)
Tên file chương trình: CAU2.*
Mt nhà máy cn gia công n sn phm nên phi mua mt smáy đsn xut. Mi sn phm
thi (1 i n) được đưa ti nhà máy vào thi đim di và gia công hết ti đơn vthi gian.
Ti mi thi đim, mi máy chgia công mt sn phm cho đến khi hoàn thành mi chuyn
sang gia công sn phm khác. Mi sn phm khi đến nhà máy phi được gia công ngay lp
tc.
Yêu cu: Xác đnh xem nhà máy cn mua ít nht bao nhiêu máy đđm bo sn xut.
D liu: Vào ttp văn bn CAU2.INP:
­ Dòng đu cha snguyên dương n không vượt quá 104 ;
­ n dòng tiếp theo, dòng thi cha hai snguyên dương di và ti , mi skhông vượt quá 105
.
Kết qu: Ghi ra tp văn bn CAU2.OUT slượng máy cn mua
Ví d:
CAU2.INP
CAU2.OUT
Gii thích
5
3
­ Máy thnht sgia công ln lượt các sn phm th
13
6
năm và thnht.
15
1
­ Máy thhai sgia công sn phm thba
11
7
­ Máy thba sgia công ln lượt các sn phm thtư và
12
2
thhai
10
3
Câu 3: Chs(6 đim) Tên file chương trình: CAU3.*
Xét dãy các stnhiên a0,a1,...,an được xây dng theo quy tc sau:
­ a0 là mt stnhiên cho trước ti đa 10 chs.
­ Sai (i > 0) là mt stnhiên nhn được tai 1 bng cách viết thêm vào sau ai 1 các
chsca ai 1 nhưng theo thtngược li.
Ví d: vi a0 =123 thì a1 =123321, a2 =123321123321, a3 =123321123321123321123321,...
Yêu cu: Vi hai stnhiên n và m cho trước, hãy tìm chsthm ca an
.
D liu: Vào ttp văn bn CAU3.INP:
­ Dòng đu cha sa0 ;
­ Dòng thhai cha hai stnhiên n và m (1
n
25; 1
m 109).
Kết qu: Ghi ra tp văn bn CAU3.OUT chsthm tìm được. Trong trường hp không
xác đnh được m thì ghi s­1.
Ví d:
CAU3.INP
CAU3.OUT
Gii thích
123
3 7
1
Có a3 =123321123321123321123321
Chsth7 là 1.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ