Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Trấn Biên

Đăng ngày 1/6/2019 1:07:01 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 86 | Page: 9 | FileSize: 0.20 M | File type: PDF
Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Trấn Biên. Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Trấn Biên dành cho các bạn học sinh lớp 11 và quý thầy cô giáo tham khảo giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập và hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác để chuẩn bị cho kì kiểm tra học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo.
S— GD & T ˙NG NAI
THI H¯C Kœ II N‹M H¯C 2017  2018
TR×˝NG THPT TR‡N BI–N
M˘N: TON  KH¨I 11
• ch‰nh thøc
Thíi gian l m b i: 90 phót
(• thi gçm câ 8 trang)
(50 c¥u tr›c nghi»m)
M¢ • thi 132
Hå v
t¶n: ..................SŁ b¡o danh ..................
C¥u 1. Cho h…nh l“p ph÷ìng ABCD:A0B0C0D0; gâc giœa ÷íng thflng A0C0 v
m°t phflng
(BCC0B0) b‹ng
A.
45.
B.
0.
C.
90.
D.
30.
C¥u 2. M£nh b…a phflng n
o sau ¥y câ th” x‚p th
nh h…nh l«ng trö tø gi¡c •u?
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
C¥u 3. Trong c¡c m»nh • sau, m»nh • n
o óng?
A.
N‚u mºt ÷íng thflng n‹m trong m°t phflng n y v
vuæng gâc vîi m°t phflng kia
th… hai m°t phflng â vuæng gâc vîi nhau.
B.
N‚u hai m°t phflng còng vuæng gâc vîi m°t phflng thø ba th… chóng song song vîi
nhau.
C.
N‚u hai m°t phflng vuæng gâc vîi nhau th… måi ÷íng thflng n‹m trong m°t phflng
n y •u vuæng gâc vîi m°t phflng kia.
D.
N‚u hai m°t phflng còng vuæng gâc vîi m°t phflng thø ba th… chóng vuæng gâc
vîi nhau.
C¥u 4. Cho h…nh châp S:ABC SA ? (ABC) v
H l
h…nh chi‚u vuæng gâc cıa S l¶n
BC: Khi â, BC vuæng gâc vîi ÷íng thflng n
o sau ¥y?
A.
AC.
B.
AB.
C.
AH.
D.
SC.
Trang 1/8 M¢ • 132
5 x
x+5
!+
a
a
.
.
p
2
p
lim
2x+
1
1
p
x!3 x!3
C¥u 5. Cho
di»n
ABCD
tam
gi¡c
BCD
vuæng
t⁄i
C
v
AB ? (BCD): Häi tø di»n ABCD câ bao nhi¶u m°t l
tam gi¡c vuæng?
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
4.
C¥u 6. Trong c¡c h m sŁ sau, h m sŁ n o li¶n töc tr¶n R?
A. f(x) = tanx+5. B. f(x) = x2 +3. C. f(x) = px 6.
D.
f(x) = x2 +4.
C¥u 7. Khflng n
o sau ¥y l
óng?
A.
Ta nâi d¢y sŁ
(un) câ giîi h⁄n l
a (hay un
dƒn tîi
a) khi n
!
+1, n‚u
nlim1(un a) = 0.
B.
Ta nâi d¢y sŁ (un) câ giîi h⁄n l
0 khi n dƒn tîi væ cüc, n‚u junj câ th” lîn hìn
mºt sŁ d÷ìng tòy þ, k” tł mºt sŁ h⁄ng n
o â trð i.
C.
Ta nâi d¢y sŁ (un) câ giîi h⁄n +1 khi n ! +1 n‚u un câ th” nhä hìn mºt sŁ
d÷ìng b§t k…, k” tł mºt sŁ h⁄ng n
o â trð i.
D.
Ta nâi d¢y sŁ (un) câ giîi h⁄n 1 khi n ! +1 n‚u un câ th” lîn hìn mºt sŁ
d÷ìng b§t k…, k” tł mºt sŁ h⁄ng n
o â.
C¥u 8. Cho h…nh châp S:ABCD SA ? (ABCD) v
¡y l
h…nh thoi t¥m O: Gâc giœa
֒ng thflng SB v
m°t phflng (SAC) l
gâc giœa c°p ÷íng thflng n
o?
A.
SB v
SA.
B.
SB v
AB.
C.
SB v
BC.
D.
SB v
SO.
C¥u 9.
Cho h…nh châp S:ABCD SA ? (ABCD); ¡y ABCD l
h…nh
S
thang vuæng câ chi•u cao AB = a: Gåi I v
J lƒn l÷æt l
trung
i”m AB;CD: T‰nh kho£ng c¡ch giœa ÷íng thflng IJ v
m°t
phflng (SAD):
A. 2.
B.
3.
C.
ap3
3
D.
ap2
2
A
B
C
D
C¥u 10.
Cho h…nh châp S:ABCD câ ¡y ABCD l
h…nh vuæng c⁄nh b‹ng
S
a; SA vuæng gâc vîi m°t phflng (ABCD) v
SA = a: Kho£ng c¡ch
tł i”m A ‚n m°t phflng (SBC) b‹ng
A. ap2. B. a. C. a22.
C¥u 11. x! 2 2jx+1j 53 x2 3 b‹ng
A. 3. B. 7.
C.
D.
7.
a23.
B
D.
A
3.
C
D
C¥u 12. Cho lim f(x) = 2: T‰nh lim[f(x)+4x 1]:
A. 5. B. 6. C. 11.
D.
9.
Trang 2/8 M¢ • 132
2 3
1
1
p
1
2
8n +3n
2
1
1
1
lim
1
p
p
p
p
5
. B.
A.
.
+ sin
+ sin
in
1
1 1
. D.
C.
.
+ + sin
sin
1
1 2x
1
.
C¥u 13. ⁄o h m cıa h m sŁ y = x4 + 5x3 p2x+a2 (a l h‹ng sŁ) b‹ng
A. 2x3 +5x2 p2x +2a. B. 2x3 +5x2 + 2p2x.
C. 2x3 +5x2 p2x. D. 2x3 +5x2 2.
C¥u 14. T‰nh lim 4+5n+2n1:
A. 2. B. 2.
C.
4.
D.
4.
C¥u 15. x!3 x 3 b‹ng
A. 6. B.
1.
C.
0.
D.
+1.
C¥u 16. H…nh n
o trong c¡c h…nh d÷îi ¥y l
ç thà cıa h
m sŁ khæng li¶n töc t⁄i
x = 1?
y
y
1
x
1
x
A.
O
1
y
.
B.
O
1
y
.
1
x
1
x
C.
O
1
2
.
D.
O
1
2
.
C¥u 17.
Cho h…nh châp tam gi¡c •u S:ABC
câ t§t c£ c¡c c⁄nh •u b‹ng
S
a, gåi G l
trång t¥m tam gi¡c SBC. Kho£ng c¡ch tł G ‚n m°t
phflng (ABC) b‹ng
A. a63. B.
a66.
C.
a96.
D.
a126.
A
B
C
C¥u 18. H m sŁ y = tanx cotx+cos x câ ⁄o h m b‹ng
1 1 1 x 1 1 1 x
cosx sinx 5 1 5 x cos2 x s1 2 x 1 5 x 5
cos2 x sin2 x 5 5 cosx sinx 5 5
C¥u 19. H m sŁ y = x2 +5 câ ⁄o h
A. (x2 +5)2. B. (x2 +5)2.
m b‹ng
C.
(x2 +5)2.
D.
2x
(x2 +5)2
Trang 3/8 M¢ • 132
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
86 lần xem

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Trấn Biên. Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Trấn Biên dành cho các bạn học sinh lớp 11 và quý thầy cô giáo tham khảo giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập và hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác để chuẩn bị cho kì kiểm tra học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo..

Nội dung

S— GD & T ˙NG NAI TR×˝NG THPT TR‡N BI–N • ch‰nh thøc (• thi gçm câ 8 trang) THI H¯C Kœ II N‹M H¯C 2017 2018 M˘N: TON KH¨I 11 Thíi gian l m b i: 90 phót (50 c¥u tr›c nghi»m) M¢ • thi 132 Hå v t¶n: ..................SŁ b¡o danh .................. C¥u 1. Cho h…nh l“p ph÷ìng ABCD:A0B0C0D0; gâc giœa ÷íng thflng A0C0 v m°t phflng (BCC0B0) b‹ng A. 45. B. 0. C. 90. D. 30. C¥u 2. M£nh b…a phflng n o sau ¥y câ th” x‚p th nh h…nh l«ng trö tø gi¡c •u? A. . B. . C. . D. . C¥u 3. Trong c¡c m»nh • sau, m»nh • n o óng? A. N‚u mºt ÷íng thflng n‹m trong m°t phflng n y v vuæng gâc vîi m°t phflng kia th… hai m°t phflng â vuæng gâc vîi nhau. B. N‚u hai m°t phflng còng vuæng gâc vîi m°t phflng thø ba th… chóng song song vîi nhau. C. N‚u hai m°t phflng vuæng gâc vîi nhau th… måi ÷íng thflng n‹m trong m°t phflng n y •u vuæng gâc vîi m°t phflng kia. D. N‚u hai m°t phflng còng vuæng gâc vîi m°t phflng thø ba th… chóng vuæng gâc vîi nhau. C¥u 4. Cho h…nh châp S:ABC câ SA ? (ABC) v H l h…nh chi‚u vuæng gâc cıa S l¶n BC: Khi â, BC vuæng gâc vîi ÷íng thflng n o sau ¥y? A. AC. B. AB. C. AH. D. SC. Trang 1/8 M¢ • 132 C¥u 5. Cho tø di»n ABCD câ tam gi¡c BCD vuæng t⁄i C v AB ? (BCD): Häi tø di»n ABCD câ bao nhi¶u m°t l tam gi¡c vuæng? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. C¥u 6. Trong c¡c h m sŁ sau, h m sŁ n o li¶n töc tr¶n R? A. f(x) = tanx+5. B. f(x) = x2 +3. C. f(x) = px 6. D. f(x) = x2 +4. C¥u 7. Khflng n o sau ¥y l óng? A. Ta nâi d¢y sŁ (un) câ giîi h⁄n l sŁ a (hay un dƒn tîi a) khi n ! +1, n‚u nlim1(un a) = 0. B. Ta nâi d¢y sŁ (un) câ giîi h⁄n l 0 khi n dƒn tîi væ cüc, n‚u junj câ th” lîn hìn mºt sŁ d÷ìng tòy þ, k” tł mºt sŁ h⁄ng n o â trð i. C. Ta nâi d¢y sŁ (un) câ giîi h⁄n +1 khi n ! +1 n‚u un câ th” nhä hìn mºt sŁ d÷ìng b§t k…, k” tł mºt sŁ h⁄ng n o â trð i. D. Ta nâi d¢y sŁ (un) câ giîi h⁄n 1 khi n ! +1 n‚u un câ th” lîn hìn mºt sŁ d÷ìng b§t k…, k” tł mºt sŁ h⁄ng n o â. C¥u 8. Cho h…nh châp S:ABCD câ SA ? (ABCD) v ¡y l h…nh thoi t¥m O: Gâc giœa ÷íng thflng SB v m°t phflng (SAC) l gâc giœa c°p ÷íng thflng n o? A. SB v SA. B. SB v AB. C. SB v BC. D. SB v SO. C¥u 9. Cho h…nh châp S:ABCD câ SA ? (ABCD); ¡y ABCD l h…nh S thang vuæng câ chi•u cao AB = a: Gåi I v J lƒn l÷æt l trung i”m AB;CD: T‰nh kho£ng c¡ch giœa ÷íng thflng IJ v m°t phflng (SAD): A. 2. B. 3. C. C¥u 10. ap3 3 D. ap2 A D 2 B C Cho h…nh châp S:ABCD câ ¡y ABCD l h…nh vuæng c⁄nh b‹ng S a; SA vuæng gâc vîi m°t phflng (ABCD) v SA = a: Kho£ng c¡ch tł i”m A ‚n m°t phflng (SBC) b‹ng A. ap2. B. a. C. a22. D. a23. C¥u 11. x! 2 2jx+1j 53 x2 3 b‹ng A. 3. B. 7. C. 7. A D B C D. 3. C¥u 12. Cho lim f(x) = 2: T‰nh lim[f(x)+4x 1]: A. 5. B. 6. C. 11. D. 9. Trang 2/8 M¢ • 132 C¥u 13. ⁄o h m cıa h m sŁ y = x4 + 5x3 p2x+a2 (a l h‹ng sŁ) b‹ng A. 2x3 +5x2 p2x +2a. B. 2x3 +5x2 + 2p2x. C. 2x3 +5x2 p2x. D. 2x3 +5x2 2. C¥u 14. T‰nh lim 4+5n+2n1: A. 2. B. 2. C. 4. D. 4. C¥u 15. x!3 x 3 b‹ng A. 6. B. 1. C. 0. D. +1. C¥u 16. H…nh n o trong c¡c h…nh d÷îi ¥y l ç thà cıa h m sŁ khæng li¶n töc t⁄i x = 1? y y 1 x 1 x A. O 1 . B. O 1 . y y 1 x O 1 2 C. . D. 1 x O 1 2 . C¥u 17. Cho h…nh châp tam gi¡c •u S:ABC câ t§t c£ c¡c c⁄nh •u b‹ng S a, gåi G l trång t¥m tam gi¡c SBC. Kho£ng c¡ch tł G ‚n m°t phflng (ABC) b‹ng A. a63. B. a66. C. a96. D. a126. A C B C¥u 18. H m sŁ y = tanx cotx+cos x câ ⁄o h m b‹ng 1 1 1 x 1 1 1 x cosx sinx 5 1 5 x cos2 x s1 2 x 1 5 x 5 cos2 x sin2 x 5 5 cosx sinx 5 5 C¥u 19. H m sŁ y = x2 +5 câ ⁄o h m b‹ng A. (x2 +5)2. B. (x2 +5)2. C. (x2 +5)2. D. 2x (x2 +5)2 Trang 3/8 M¢ • 132 C¥u 20. Chån m»nh • óng trong c¡c m»nh • sau. A. Gâc giœa hai m°t phflng b‹ng gâc giœa hai ÷íng thflng tuý þ n‹m trong mØi m°t phflng. B. Gâc giœa hai m°t phflng b‹ng gâc giœa hai ÷íng thflng lƒn l÷æt vuæng gâc vîi hai m°t phflng â. C. Gâc giœa hai m°t phflng luæn l gâc nhån. D. Gâc giœa hai m°t phflng b‹ng gâc giœa hai vectì ch¿ ph÷ìng cıa hai ÷íng thflng lƒn l÷æt vuæng gâc vîi hai m°t phflng â. C¥u 21. Trong bŁn giîi h⁄n sau ¥y, giîi h⁄n n o b‹ng 0? 1+2:2017 1+2:2018 2016n +2018n 2016n +2017n+1 1+2:2018 2:2018 2018 2017n +2018n 2016n +2018n C¥u 22. Cho ç thà cıa h m sŁ y = f(x)y 1 x O 1 H¢y chån m»nh • óng. A. H m sŁ y = f(x) câ ⁄o h m t⁄i x = 0 nh÷ng khæng li¶n töc t⁄i x = 0. B. H m sŁ y = f(x) li¶n töc t⁄i x = 0 nh÷ng khæng câ ⁄o h m t⁄i x = 0. C. H m sŁ y = f(x) li¶n töc v câ ⁄o h m t⁄i x = 0. D. H m sŁ y = f(x) khæng li¶n töc v khæng câ ⁄o h m t⁄i x = 0. > 3 x C¥u 23. Cho h m sŁ f(x) = x+1 2 :mx +2 khi m b‹ng n‚u x = 3 : H m sŁ ¢ cho li¶n töc t⁄i x = 3 n‚u x = 3 A. 2. B. 4. C. 4. D. 2. C¥u 24. Cho h m sŁ S(r) l di»n t‰ch h…nh trÆn t‰nh theo b¡n k‰nh r (r > 0). M»nh • n o sau ¥y l óng? A. S0(r) l B. S0(r) l C. S0(r) l chu vi cıa ÷íng trÆn b¡n k‰nh 2r. chu vi cıa ÷íng trÆn b¡n k‰nh 2. chu vi cıa ÷íng trÆn b¡n k‰nh 4r. D. S0(r) l chu vi cıa ÷íng trÆn b¡n k‰nh r. C¥u 25. Bi‚t x!+1 ax+ 2x2 3x+5 = 2: Khi â A. 1 a 2. B. a < 1. C. a 5. D. 2 < a < 5. Trang 4/8 M¢ • 132 C¥u 26. Cho h…nh châp S:ABCD câ ¡y ABCD l h…nh thang vuæng t⁄i S A v D; AB = 2a; AD = DC = a; SA = a v SA ? (ABCD): Tang cıa gâc giœa 2 m°t phflng (SBC) v (ABCD) b‹ng A. p2. B. p3. C. 3. D. p2. A B D C > x2 3x+2 C¥u 27. T…m c¡c gi¡ trà cıa tham sŁ m ” h m sŁ f(x) = x2 2x :mx +m+1 n‚u x < 2 n‚u x 2 li¶n töc t⁄i i”m x = 2: A. m = 6. B. m = 6. C. m = 2. D. m = 2. C¥u 28. Cho h…nh l«ng trö tø gi¡c •u ABCD:A0B0C0D0: M°t phflng (AB0C) vuæng gâc vîi m°t phflng n o sau ¥y? A. (D0BC). B. (B0BD). C. (D0AB). D. (BA0C0). C¥u 29. Mºt chuy”n ºng thflng x¡c ành bði ph÷ìng tr…nh S = S(t) = t3 3t2, trong â t ÷æc t‰nh b‹ng gi¥y v S ÷æc t‰nh b‹ng m†t. Khflng ành n o sau ¥y óng? A. V“n tŁc cıa chuy”n ºng t⁄i thíi i”m t = 4 s l B. V“n tŁc cıa chuy”n ºng t⁄i thíi i”m t = 4 s l C. V“n tŁc cıa chuy”n ºng t⁄i thíi i”m t = 3 s l D. V“n tŁc cıa chuy”n ºng t⁄i thíi i”m t = 3 s l v = 32 m/s. v = 16 m/s. v = 18 m/s. v = 9 m/s. C¥u 30. Cho h…nh châp tø gi¡c •u S:ABCD: C⁄nh b¶n SA vuæng gâc vîi ÷íng n o trong c¡c ÷íng sau? A. BD. B. AC. C. AB. D. AD. C¥u 31. Ph÷ìng tr…nh ti‚p tuy‚n cıa ç thà h m sŁ y = x 1 t⁄i i”m câ ho nh º b‹ng 1 l A. y = x+2. B. y = x+2. C. y = x 3. D. y = x 1. C¥u 32. Cho h…nh châp S:ABCD câ ¡y l h…nh thang vuæng t⁄i S A;D v SA ? (ABCD): Bi‚t SA = AD = DC = a; AB = 2a: Khflng ành n o sau ¥y sai? A A. (SBD) ? (SAC). B. (SAB) ? (SAD). B C. (SAC) ? (SBC). D. (SAD) ? (SCD). D C C¥u 33. T‰nh sŁ gia y cıa h m sŁ y = 1 theo x t⁄i x0 = 2: 4+x x 2(2+x) 2(2+x) Trang 5/8 M¢ • 132 C. y = (x)2. D. y = 2(2+x). C¥u 34. Cho h…nh châp S:ABCD câ ¡y ABCD l h…nh vuæng c⁄nh S a: C⁄nh b¶n SA vuæng gâc vîi m°t phflng ¡y v gâc giœa c⁄nh b¶n SC vîi m°t phflng ¡y l 60: T‰nh kho£ng c¡ch tł i”m C ‚n m°t phflng (SBD): A. a135. B. a138. C. a135. D. a130. B A D C C¥u 35. Trong c¡c khflng ành d÷îi ¥y, câ bao nhi¶u khflng ành óng? (I). limnk = +1 vîi k nguy¶n d÷ìng. (II). limqn = +1 n‚u jqj < 1. (III). limqn = +1 n‚u q > 1. A. 1. B. 0. C. 3. D. 2. C¥u 36. Cho h m sŁ f(x) = 3 3 2 2 + (3 m)x 2: T…m m ” f0(x) > 0 vîi måi x 2 R: 12 12 12 12 5 5 5 5 C¥u 37. Cho h…nh châp S:ABCD câ ¡y ABCD l h…nh vuæng c⁄nh b‹ng a; SA vuæng gâc vîi m°t phflng (ABCD) v SA = a: Gâc giœa 2 m°t phflng (SAD) v (SBC) b‹ng A. 30. B. 90. C. 0. D. 45. C¥u 38. Cho h m sŁ f(x) = (x 1)(x 2)(x 3):::(x 2018): T‰nh f0(0). A. 2018. B. 2018!. C. 2017. D. 2018!. C¥u 39. ” trang tr‰ cho qu¡n tr sœa s›p mð cıa m…nh, b⁄n Vi»t quy‚t ành tæ m u mºt m£ng t÷íng h…nh vuæng c⁄nh b‹ng 1 m. Phƒn tæ 3 m u dü ki‚n l c¡c h…nh vuæng nhä ÷æc ¡nh sŁ lƒn l÷æt l 1;2;3;:::;n;::: (c¡c h…nh vuæng ÷æc tæ ch§m bi), trong â c⁄nh cıa h…nh vuæng k‚ ti‚p b‹ng mºt nßa c⁄nh h…nh vuæng tr÷îc â (h…nh v‡). Gi£ sß quy tr…nh tæ m u cıa Vi»t câ th” di„n ra nhi•u gií. Häi b⁄n Vi»t tæ m u ‚n h…nh vuæng thø m§y th… di»n t‰ch cıa h…nh vuæng ÷æc tæ b›t ƒu nhä hìn 1 1000 m2? A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. 2 1 m Trang 6/8 M¢ • 132 2018 C¥u 40. Gi¡ trà cıa x!1 x2017 +x 2 b‹ng b; vîi b l ph¥n sŁ tŁi gi£n. T‰nh gi¡ trà cıa a2 b2: A. 4037. B. 4035. C. 4035. D. 4033. C¥u 41. Cho h…nh châp S:ABCD câ ¡y ABCD l h…nh vuæng. M°t S b¶n SAB l tam gi¡c •u v n‹m trong m°t phflng vuæng gâc vîi m°t phflng ¡y. Trong sŁ c¡c m°t phflng chøa m°t ¡y v c¡c m°t b¶n cıa h…nh châp, câ bao nhi¶u m°t phflng A vuæng gâc vîi m°t phflng (SAB)? D A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. B C C¥u 42. Cho h m sŁ f(x) = acosx + 2sinx 3x + 1. T…m a ” ph÷ìng tr…nh f0(x) = 0 câ nghi»m. A. jaj < p5. B. jaj p5. C. jaj > 5. D. jaj < 5. C¥u 43. Cho h…nh châp S:ABCD câ ¡y ABCD l h…nh thoi, O l giao S i”m cıa 2 ÷íng ch†o v SA = SC. Trong c¡c khflng ành sau, khflng ành n o óng? A. SA ? (ABCD). B. BD ? (SAC). A D C. AC ? (SBD). D. AB ? (SAC). B C C¥u 44. Vi‚t ph÷ìng tr…nh ti‚p tuy‚n cıa ç thà cıa h m sŁ y = p2x+1; bi‚t r‹ng ti‚p tuy‚n song song vîi ÷íng thflng x 3y +6 = 0: A. y = 3 1. B. y = 3 +1. C. y = 3 3. D. y = 3 + 3.

Tài liệu liên quan