Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh

Đăng ngày 1/6/2019 1:06:18 PM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 72 | Page: 6 | FileSize: 0.30 M | File type: PDF
Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh. Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc nhằm giúp các bạn học sinh lớp 11 luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì được hiệu quả. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và biên soạn đề thi. Mời quý thầy cố và các bạn học sinh cùng tham khảo đề thi.
1
7
2
1
4
1
TRƯỜNG THCS-THPT LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 2018
NỘI
Môn thi: Toán 11
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
------------ ξ Ϟ ξ ------------
Đề thi gm 5 trang, 50 câu
Họ, tên thí sinh:...................................................................................................
Câu 1: Cho hàm số y = f (x). Đồ thị của hàm số y = f '(x) như hình dưới đây. Tìm mệnh đề đúng.
A. Hàm số y = f (x)có hai cực trị.
B. Hàm số y = f (x) đạt cực tiểu tại x = 2.
C. Hàm số y = f (x)chỉ có một cực trị.
D. Hàm số y = f (x) nghịch biến trên khoảng (0; 2).
Câu 2: Giới hạn lim
n(
n+ 4
n+3)bằng
A. 0.
B. +.
C. 2 .
D. 2 .
Câu 3: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = −x3 + x2 3x+4 tại điểm M(1;1)
A. -1.
B. -4.
C. 0.
D. -2.
Câu 4: Cho tứ diện đều ABCD. Thiết diện của tứ diện ABCD và mặt phẳng trung trực của cạnh BC
A. Hình thang.
B. Tam giác vuông.
C. Hình bình hành.
D. Tam giác cân.
Câu 5: Cho hàm số
f (x) = x(x1)(x2)(x3)...(x2018). Tính
f '(1).
A. 2017!.
B. 0.
C. 2017!.
D. 2018.
Câu 6: Cho lăng trụ đều
ABC.A'B'C'
AA' = a , khoảng cách giữa hai đường thẳng
A'B
CC'
bằng a
3 . Diện tích tam giác ABC bằng
A. a2
3 .
B. 3a4 3 .
C. a24 3 .
D. 2a2
3 .
Câu 7: Đạo hàm của hàm số y = 4sin2x+7cos3x+9
A. 8cos2x21sin3x+9.
B. 8cos2x21sin3x.
C. 4cos2x7sin3x.
D. 4cos2x+7sin3x .
Câu 8: Cho hàm số
x+3 2
f (x) = x1
ax+2
(x >1) . Để hàm số liên tục tại x =1 thì a nhận giá trị là
(x 1)
A. 2 .
B. 1.
C. 7 .
D. 0.
Câu 9: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = −3 x3 mx2 +(2m3)x+2018 nghịch
biến trên .
A. m1.
B. 3 m1.
C. 3< m<1.
D. m 1;
m 3.
Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng
Trang 1/6 - Mã đề thi 132
+
3
+
b
3
ab
3
5
lim
a
a
a
1 1
1
x
x+4
1 2
3
3
3
x 2
x
Câu 10: Cho các số thực a, b, c > 0. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức T = a+b cc + a+abcc
A. 2.
B. 10 .
C. 2 .
D. 3.
Câu 11: Tìm mệnh đề sai? Trong không gian
A. Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau của mặt phẳng thì đường thẳng đó
vuông góc với mặt phẳng.
B. Hai mặt phẳng cắt nhau và vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng cũng
vuông góc với mặt phẳng thứ ba.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song
song với nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó
song song với nhau.
Câu 12: Biết đồ thị hàm số
y = x3 3x+1 có hai điểm cực trị là
A B . Phương trình đường thẳng
AB
A. y = −2x+1.
B. y = 2x1.
C. y = x2.
D. y = −x+2.
Câu 13: Biết rằng x(
2x2 3x+1+ x
2)= b
2,
(a,bZ, b
tối giản). Tổng a+b có giá trị là
A. 1.
B. 5.
C. 4.
D. 7.
Câu 14: Hình chóp S.ABC đều. G là trọng tâm tam giác ABC. Biết rằng SG = AB = a. Khoảng cách
giữa hai đường thẳng SA GC bằng
A. a55 .
B. a33 .
C. 2 .
D. a.
Câu 15: Chọn mệnh đề sai?
A. Phương trình x2019 x+1= 0 luôn có nghiệm.
B. Phương trình sin x cosx = m vô nghiệm m.
C. Phương trình x5 x2 3= 0 có nghiệm thuộc khoảng (0;2).
D. Phương trình 2sin x+3cosx = 4 vô nghiệm.
Câu 16: Cho hàm số y = x4 2x2
(C). Phương trình tiếp tuyến của (C) song song với trục hoành là
A. y =1.
B. y = 0.
C. y = −1.
D. y = x .
Câu 17: Hàm số nào trong các hàm dưới đây nghịch biến trên ?
A. y = x+2 . B. y = −x4 x2 1.
C. y = −x3 + x2 3x+11.
D. y = cot x.
Câu 18: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x2 tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục
tung là
A. y = − 6 x+ 3 .
B. y = − 2 x2.
C. y = 2 x2.
D. y = − 2 x+2.
Câu 19: Biết rằng lim x2 +1+axb = −5. Tính tổnga+b?
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 5.
Câu 20: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên dưới đây. Tìm khẳng định đúng.
Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
2
1
x
2n1
2
1
1
.
A.
.
B.
.
C.
.
D.
x 1
2
x
y
0
0
+
2
0
+
+
3
y
1
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −1.
B. Hàm số đạt cực đại tại x =0.
C. Hàm số đạt cực đại tại x =3.
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 2.
Câu 21: Tứ diện OABC OA=OB =OC và đôi một vuông góc. Tan của góc giữa đường thẳng OA
và mặt phẳng (ABC) bằng
A. 2.
B.
2 .
C. 1.
D.
2 .
Câu 22: Hàm số nào dưới đây chỉ có cực tiểu mà không có cực đại?
A. y = −x4 + x2 . B. y = x+1. C. y = x4 +1.
D. y = x3 + x2 +2x1.
Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD đều. Gọi H
A. (SAC)(SBD). B. SH (ABCD).
là trung điểm của cạnh AC . Tìm mệnh đề sai?
C. (SBD)(ABCD). D. CD (SAD).
Câu 24: Giới hạn lim
1+5+...+(4n3) bằng
A. 1.
B. +.
C.
2 .
D. 0.
Câu 25: Cho hàm số
y = x4 2mx2 +3m
(Cm ) . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để (Cm )
có ba điểm cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của (Cm ) nhỏ hơn 4?
A. 3.
B. vô số.
C. 4.
D. 1.
Câu 26: Cho hàm số
x3 6x2 +11x6
f (x) = x3
m
khi x 3.
khi x = 3
Tìm giá trị của m để hàm số đã cho liên tục tại x =3?
A. m =1.
B. m = 2.
C. m =3.
D. m = 0.
Câu 27: Đường thẳng y = axb tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x3 +2x2 x+2 tại điểm M(1; 0). Tích
ab có giá trị là
A. ab = −36. B. ab = −5. C. ab =36.
Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x(1x2 ) trên khoảng (0;1)
D. ab = −6.
A. 9 .
B.
3 .
C. 0.
D. 293 .
Câu 29: Đạo hàm của hàm số y =
x+3
x2 +1
13x
(x2 +1) x2 +1
1+3x
(x2 +1) x2 +1
13x
x2 +1
2x2 x1
(x2 +1) x2 +1
Câu 30: Giới hạn lim 3x2 2x5 bằng
x1
A. 3. B. +.
C. 0.
D. 4.
Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
72 lần xem

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh. Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc nhằm giúp các bạn học sinh lớp 11 luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì được hiệu quả. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và biên soạn đề thi. Mời quý thầy cố và các bạn học sinh cùng tham khảo đề thi..

Nội dung

TRƯỜNG THCS-THPT LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn thi: Toán 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ------------ ξ Ϟ ξ ------------ Đề thi gồm 5 trang, 50 câu Họ, tên thí sinh:................................................................................................... Câu 1: Cho hàm số y = f (x). Đồ thị của hàm số y = f '(x) như hình dưới đây. Tìm mệnh đề đúng. A. Hàm số y = f (x)có hai cực trị. C. Hàm số y = f (x)chỉ có một cực trị. Câu 2: Giới hạn lim n( n+ 4 − n+3)bằng B. Hàm số y = f (x) đạt cực tiểu tại x = 2. D. Hàm số y = f (x) nghịch biến trên khoảng (0; 2). A. 0. B. +. C. 2 . D. 2 . Câu 3: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = −x3 + x2 −3x+4 tại điểm M(1;1) là A. -1. B. -4. C. 0. D. -2. Câu 4: Cho tứ diện đều ABCD. Thiết diện của tứ diện ABCD và mặt phẳng trung trực của cạnh BC là A. Hình thang. B. Tam giác vuông. C. Hình bình hành. D. Tam giác cân. Câu 5: Cho hàm số f (x) = x(x−1)(x−2)(x−3)...(x−2018). Tính f '(1). A. −2017!. B. 0. C. 2017!. D. 2018. Câu 6: Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C' có AA' = a , khoảng cách giữa hai đường thẳng A'B và CC' bằng a 3 . Diện tích tam giác ABC bằng A. a2 3 . B. 3a4 3 . C. a24 3 . D. 2a2 3 . Câu 7: Đạo hàm của hàm số y = 4sin2x+7cos3x+9 là A. 8cos2x−21sin3x+9. C. 4cos2x−7sin3x.  x+3 −2 Câu 8: Cho hàm số f (x) =  x−1 ax+2 A. 2 . B. 1. B. 8cos2x−21sin3x. D. 4cos2x+7sin3x . (x >1) . Để hàm số liên tục tại x =1 thì a nhận giá trị là (x 1) C. −7 . D. 0. Câu 9: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = −3 x3 −mx2 +(2m−3)x+2018 nghịch biến trên . A. m1. B. −3 m1. C. −3< m<1. D. m 1; m  −3. Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Câu 10: Cho các số thực a, b, c > 0. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức T = a+b cc + a+abcc là A. 2. B. 10 . C. 2 . D. 3. Câu 11: Tìm mệnh đề sai? Trong không gian A. Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau của mặt phẳng thì đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng. B. Hai mặt phẳng cắt nhau và vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng cũng vuông góc với mặt phẳng thứ ba. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau. Câu 12: Biết đồ thị hàm số y = x3 −3x+1 có hai điểm cực trị là A và B . Phương trình đường thẳng AB là A. y = −2x+1. B. y = 2x−1. C. y = x−2. D. y = −x+2. Câu 13: Biết rằng x− ( A. 1. 2x2 −3x+1+ x 2)= b B. 5. 2, (a,b∈Z, b tối giản). Tổng a+b có giá trị là C. 4. D. 7. Câu 14: Hình chóp S.ABC đều. G là trọng tâm tam giác ABC. Biết rằng SG = AB = a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và GC bằng A. a55 . B. a33 . C. 2 . D. a. Câu 15: Chọn mệnh đề sai? A. Phương trình x2019 − x+1= 0 luôn có nghiệm. B. Phương trình sin x − cosx = m vô nghiệm ∀m. C. Phương trình x5 − x2 −3= 0 có nghiệm thuộc khoảng (0;2). D. Phương trình 2sin x+3cosx = 4 vô nghiệm. Câu 16: Cho hàm số y = x4 −2x2 (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) song song với trục hoành là A. y =1. B. y = 0. C. y = −1. D. y = x . Câu 17: Hàm số nào trong các hàm dưới đây nghịch biến trên ? A. y = x+2 . B. y = −x4 − x2 −1. C. y = −x3 + x2 −3x+11. D. y = cot x. Câu 18: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x+4 tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là A. y = − 1 x+ 2 . B. y = − 3 x−2. C. y = 3 x−2. D. y = − 3 x+2. Câu 19: Biết rằng lim x2 +1+ax−b = −5. Tính tổnga+b?   A. 6. B. 7. C. 8. D. 5. Câu 20: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên dưới đây. Tìm khẳng định đúng. Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng Trang 2/6 - Mã đề thi 132 x − 0 2 + y − 0 + 0 − + 3 y A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −1. C. Hàm số đạt cực đại tại x =3. −1 − B. Hàm số đạt cực đại tại x =0. D. Hàm số đạt cực đại tại x = 2. Câu 21: Tứ diện OABC có OA=OB =OC và đôi một vuông góc. Tan của góc giữa đường thẳng OA và mặt phẳng (ABC) bằng A. 2. B. 2 . C. 1. D. 2 . Câu 22: Hàm số nào dưới đây chỉ có cực tiểu mà không có cực đại? A. y = −x4 + x2 . B. y = x+1. C. y = x4 +1. D. y = x3 + x2 +2x−1. Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD đều. Gọi H là trung điểm của cạnh AC . Tìm mệnh đề sai? A. (SAC)(SBD). B. SH (ABCD). C. (SBD)(ABCD). D. CD (SAD). Câu 24: Giới hạn lim A. 1. 1+5+...+(4n−3) bằng B. +. C. 2 . D. 0. Câu 25: Cho hàm số y = x4 −2mx2 +3m (Cm ) . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để (Cm ) có ba điểm cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của (Cm ) nhỏ hơn 4? A. 3. B. vô số. C. 4. D. 1. x3 −6x2 +11x−6 Câu 26: Cho hàm số f (x) =  x−3 m khi x  3. khi x = 3 Tìm giá trị của m để hàm số đã cho liên tục tại x =3? A. m =1. B. m = 2. C. m =3. D. m = 0. Câu 27: Đường thẳng y = ax−b tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x3 +2x2 − x+2 tại điểm M(1; 0). Tích ab có giá trị là A. ab = −36. B. ab = −5. C. ab =36. D. ab = −6. Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x(1− x2 ) trên khoảng (0;1) là A. 9 . B. 3 . C. 0. D. 293 . Câu 29: Đạo hàm của hàm số y = x+3 là x2 +1 1−3x (x2 +1) x2 +1 1+3x 1−3x (x2 +1) x2 +1 x2 +1 2x2 − x−1 (x2 +1) x2 +1 Câu 30: Giới hạn lim 3x2 −2x−5 bằng x−1 A. 3. B. +. C. 0. Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng D. 4. Trang 3/6 - Mã đề thi 132 Câu 31: Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm là hàm số f '(x) = (x−1)(x−2)2 (x−3)3 (x−4)4 . Hỏi hàm số y = f (x) có mấy điểm cực trị? A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 32: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s(t) = 2t3 −3t2 +4t , trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm gia tốc bằng 0 là A. −2,5m/ s. B. 4m/ s . C. 2,5m/ s . D. 8,5m / s . Câu 33: Tìm mệnh đề đúng? A. Hình chóp đều có tất cả các cạnh bằng nhau. B. Hình lập phương có 6 mặt là hình vuông. C. Hình hộp có đáy là hình chữ nhật. D. Hình lăng trụ đều có đáy là tam giác đều. Câu 34: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Góc giữa hai đường thẳng CD' và AC' bằng A. 300 . B. 900 . C. 600 . D. 450 . Câu 35: Giới hạn lim cos3x−cos7x bằng 0 A. 40. B. 0. C. −4. D. 20. Câu 36: Tứ diện đều có góc tạo bởi hai cạnh đối diện bằng A. 900 . B. 600 . C. 300 . D. 450 . Câu 37: Tứ diện ABCD đều. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Tìm mệnh đề sai? A. Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (BCD) là góc ABC . B. AB CD. D. ++ =3. Câu 38: Hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Cosin của góc giữa mặt bên với mặt đáy bằng A. 3 . B. 3 . C. 2 . D. 2 . Câu 39: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA = a, SA  (ABCD). Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng A. 2a. B. a. C. a 2. D. a22 . Câu 40: Tìm mệnh đề đúng? Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng A. Độ dài đoạn thẳng nối một điểm của đường thẳng này với một điểm của đường thẳng kia. B. Độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó. C. Khoảng cách từ một điểm của đường thẳng này tới mặt phẳng chứa đường thẳng kia. D. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng đó. Câu 41: Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để lim( n2 −4n+7 +a−n)= 0? A. 3. B. 1. C. 2. D. 0. Câu 42: Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B , AC = a 2. Tam giác SAC vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng Trang 4/6 - Mã đề thi 132 A. a36 . B. a. C. a66 . D. 2 . Câu 43: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x−2 trên đoạn 3;4 là Câu 44: Hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh C. Tính độ dài véc tơ  = + theo a. A. a 2. B. (1+ 3)a. C. a 6 . D. a26 . Câu 45: Thể tích của tứ diện đều cạnh a bằng A. a122 . B. a123 . C. a34 2 . D. a34 3 . Câu 46: Lăng trụ đều ABC.A'B'C' có AB = 2a, góc giữa hai mặt phẳng (C'AB) và (CAB) bằng 600 . Thể tích của khối lăng trụ đó bằng A. 3a3 3 . B. a3 3. C. 3a4 3 . D. 9a3 . Câu 47: Cho tứ diện S.ABC có SA = SB = SC = AB = AC = a, BC = a 2 . Góc giữa hai đường thẳng AB và SC bằng A. 00 . B. 1200 . C. 600 . D. 900 . Câu 48: Hàm số y = x3 −3x+4 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? A. (−2;2). B. (0;2). C. (−3;−2). D. (−1;1). Câu 49: Cho hàm số y = x+2 . Tính y'(3) 5 3 3 3 2 4 2 4 Câu 50: Từ một tấm tôn hình chữa nhật có kích thước 40cm và 60cm người ta cắt bỏ bốn hình vuông ở bốn góc để gập lại được một cái hộp không nắp. Để thể tích hộp đó lớn nhất thì cạnh của hình vuông cắt bỏ có giá trị gần với A. 7,85cm. B. 15cm. C. 3,92cm. D. 18cm. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng Trang 5/6 - Mã đề thi 132 MÃ ĐỀ - 132 1 C 26 B 2 C 27 C 16 C 41 B 3 B 28 D 17 C 42 A 4 D 29 A 18 B 43 D 5 A 30 D 19 A 44 C 20 D 45 A 6 A 31 D 7 B 32 C 21 D 46 A 8 C 33 B 22 C 47 C 9 B 34 B 23 D 48 C 10 B 35 D 24 C 49 B 25 A 50 A 11 D 36 A 12 A 37 A 13 D 38 A 14 A 39 D 15 B 40 B Tác giả đề thi: Trần Mạnh Tùng Trang 6/6 - Mã đề thi 132

Tài liệu liên quan