Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Hưu

Đăng ngày 1/6/2019 1:05:54 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 75 | Page: 6 | FileSize: 0.31 M | File type: PDF
Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Hưu. Cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Hưu sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.
n
+
+
x
1
+
x+1
AG BA BC BD
AG BA BC BD
4
3
AG AB AC CD AG AB AC AD
4
4
3
1
3
2
v v
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
ĐỀ THI HỌC KỲ II
TRƯỜNG THPT VĂN HƯU
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN Khối lớp 11
(Đề thi 03 trang)
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
đề 111
I.Trắc nghiệm ( 5.0 điểm) (25 câu trắc nghiệm).  
Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Khi đó, góc giữa hai vectơ B'C' và AC là góc nào dưới đây?
A. B'C'A'.
Câu 2: lim3n1 2018
A. 3.
bằng
B. DAC .
B. 2018.
C. C'A'B'.
C. 3.
D. DCA.
D. 1.
Câu 3: Cho hàm số y = x
A. 2a+b+c1= 0.
x2 + 2x y'= ax2 +bx+c . Chọn khẳng định đúng
x2 2x
B. 2a+b+c+1= 0. C. ab+c+1= 0.
D. a+b+c+1= 0.
Câu 4: Khẳng định nào đúng:
A. Hàm số f (x) = x1 liên tục trên R.
B. Hàm số
f (x) =
x+1 liên tục trên R.
x2 1
C. Hàm số
f (x) =
x+1
x1
liên tục trên R.
D. Hàm số
f (x) = x1 liên tục trên R.
Câu 5: Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G . Chọn mệnh đề đúng:
A.  = 1 (+ + ). B.  = 1(+ + ).
C.  = 1 (+ + ). D.  = 1 (+ + ).
Câu 6: Cho tứ diện
ABCD
với
AC = 2 AD,CAB = DAB = 600,CD = AD. Gọi
là góc giữa
AB
CD.
Chọn khẳng định đúng ?
A. cos = 4 .
B. = 60.
C. = 30.
D. cos = 4 .
Câu 7: Cho tứ diện
ABCD
AC = AD BC = BD. Gọi I
là trung điểm của CD. Khẳng định nào sau đây
sai ?
A. (ACD) (AIB).
B. (BCD) (AIB).
C. Góc giữa hai mặt phẳng (ACD) (BCD) là góc AIB .
D. Góc giữa hai mặt phẳng (ABC) (ABD) là góc CBD.
Câu 8: Hàm số nào sau đây thoả mãn đẳng thức xy 2y'+ xy"= 2cosx
A.
y = xcosx.
B.
y = 2xsin x .
C.
y = xsin x.
D.
y = 2xcosx .
Câu 9: Chọn công thức đúng
A. u ' = u'v+uv' .
B. (x3 )' = 3x2 .
C. (
x)' = 21x
.
D. (uv)' = u'vuv'.
Trang 1/3 - Mã đề thi 111
2
1
x
+
x
( )
2
( )
2
0
h
0
x x
0
x
0
x x
.
xx
[ ]
2



 
D.
BA
CA= a CB =b AA'= c
   
1
   
1
   
1
   
1
Câu 10: Biết lim ax+ 2x+ x+1 = 2 . Khi đó
A. 1 a <1 . B. 1 a < 2 .
C. a 2.
D. a < 1.
Câu 11: Cho hình chóp S.ABC SA vuông góc với đáy và đáy là tam giác vuông đỉnh B. Khi đó số mặt của
hình chóp đã cho là tam giác vuông bằng bao nhiêu?
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 12: Đạo hàm nào sau đây đúng:
A. cot x '= 1 .
sin x
B. (sin x)'= cosx.
C. (cosx)'= sin x .
D. tan x '= 1 .
cos x
Câu 13: Cho hàm số y = f (x)có đạo hàm tại x0
f '(x0).Khẳng định nào sau đây sai?
A.
f (x ) = lim f (x0 +h) f (x0 ).
h0
B.
f (x ) = lim f (x+ x0 ) f (x0 ).
xx0 0
C.
f (x ) = lim f (x0 +x) f (x0 ).
x0
D.
f (x ) = lim f (x) f (x0 ).
xx0 0
Câu 14: Cho hàm số
f (x)= 3(sin4 x+cos4 x)2(sin6 x+cos6 x).
Giá trị của f '(2018) là:
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 0.
Câu 15: dy = (4x+1)dx
là vi phân của hàm số nào sau đây?
A. y = 2x2 + x2018 .
B. y = 2x2 + x .
C. y = 2x3 + x2 .
D. y = 2x2 x+2017.
Câu 16: Giới hạn nào sau đây có kết quả bằng 0
A. lim
n2 1
n2 +1
B. lim 2n7 .
n3 +1
C. lim(18n).
D. lim
n1 .
n2 +n
Câu 17: Biết lim f (x) = 2 và lim g(x) = 7
x x0 0
. Khi đó I = lim f (x)3g(x)
x x0
A. I = 23 .
B. I =19 .
C. I = 19 .
D. I = 23 .
Câu 18: Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình Q =3t2 +2018. Tính cường độ dòng điện tức
thời tại thời điểm t0 = 3(giây) ?
A. 18(A). B. 20(A).
C. 28(A).
D. 34(A).
Câu
19:
Cho
hàm
số
x2 a
f (x)= x 2
2b+1
khi x 2
khi x =2
.
Biết
a,b
các
giá
trị
thực
để
hàm
số
liên
tục
tại
x =2 .Khi đó a+2b nhận giá trị bằng
A. 7.
B. 8.
C. 11 .
D. 4.
Câu 20: Cho hàm số g(x) = xf (x)+ x với
f (x) là hàm số có đạo hàm trên R. Biết
g'(3)= 2; f '(3)= 1. Giá
trị của g(3) bằng
A. 3. B. 3 . C. 20 . D. 15.
Câu 21: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Khi đó, vectơ bằng vectơ AB là vectơ nào dưới đây?
A. B'A'. B. D'C'. C. CD.     . 
Câu 22: Cho hình lăng trụ ABC.A B C , M là trung điểm của BB . Đặt , , . Khẳng định
nào sau đây đúng?
A. AM = ac+ 2b.
B. AM = ba+ 2c.
C. AM = b+c 2 a.
D. AM = a+c 2b.
Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ
AD = a 3 , SA = a. Số đo góc giữa SD và mặt phẳng (SAB) bằng:
nhật,
SA
vuông
góc
với
đáy,
AB = a,
Trang 2/3 - Mã đề thi 111
1 3
+
f x
(sin5 ) 1
x
0
5
3
3
n
1
x
3
4
n
x
1
x
0
3
x
x
A. 450 .
B. 300 .
C. 600 .
D. 900 .
Câu 24: Cho hàm số
f (x) = x3 2 x2 2
g(x) = x2 3x+1 .Tìm lim g(sin3x)+3
A. 3 .
B. 3 .
C. 10 .
D. 5 .
Câu 25:
Đạo hàm cấp hai của hàm số y = cos2 x là:
A. y = 2cos2x .
B. y = 2cos2x.
C. y = 2sin2x .
D. y = 2sin2x .
II. Tự luận (5 điểm):
Câu 26 (1.5 điểm): Tính các giới hạn sau:
a) lim 2 1 2n+3 b) lim 2x +3 c) lim
Câu 27 (1.0 điểm): Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó:
1+2x31+3x 1
x
f(x) = x2 5x +6
2x 5
khi x > 3
khi x 3
Câu 28 (1.0 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
hoành độ x0 f (x0) = 6
3
y = f (x) = 3 +2x2 3x tại điểm có
Câu 29 (1.5 điểm):Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a,SA (ABCD)
SA = a
15 .Gọi M,N
lần lượt là trung điểm của BC
CD
.
a) Chứng minh (SAC) (SBD) .
b) Tính góc gia SM
và (ABCD) .
c)
Tính khong cách từ điểm C
đến mt phng (SMN).
----------- HẾT ----------
Trang 3/3 - Mã đề thi 111
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
75 lần xem

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Hưu. Cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Hưu sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao..

Nội dung

SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU (Đề thi có 03 trang) ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN – Khối lớp 11 Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 111 I.Trắc nghiệm ( 5.0 điểm) (25 câu trắc nghiệm).   Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Khi đó, góc giữa hai vectơ B'C' và AC là góc nào dưới đây? A. B'C'A'. B. DAC . C. C'A'B'. D.  . Câu 2: lim3n−2018 bằng A. 3. B. −2018. C. −3. D. 1. Câu 3: Cho hàm số y = x A. 2a+b+c−1= 0. x2 + 2x có y'= ax2 +bx+c . Chọn khẳng định đúng x2 2x B. 2a+b+c+1= 0. C. a−b+c+1= 0. D. a+b+c+1= 0. Câu 4: Khẳng định nào đúng: A. Hàm số f (x) = x−1 liên tục trên R. B. Hàm số f (x) = x+1 liên tục trên R. x2 1 C. Hàm số f (x) = x+1 liên tục trên R. D. Hàm số f (x) = x−1 liên tục trên R. Câu 5: Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G . Chọn mệnh đề đúng: A.  = 1 (+ + ). B.  = 1(+ + ). C.  = 1 (+ + ). D.  = 1 (+ + ). Câu 6: Cho tứ diện ABCD với AC = 2 AD,CAB = DAB = 600,CD = AD. Gọi ϕ là góc giữa AB và CD. Chọn khẳng định đúng ? A. cosϕ = 4 . B. ϕ = 60°. C. ϕ = 30°. D. cosϕ = 4 . Câu 7: Cho tứ diện ABCD có AC = AD vàBC = BD. Gọi I là trung điểm của CD. Khẳng định nào sau đây sai ? A. (ACD)⊥ (AIB). B. (BCD)⊥ (AIB). C. Góc giữa hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) là góc AIB . D. Góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ABD) là góc CBD. Câu 8: Hàm số nào sau đây thoả mãn đẳng thức xy −2y'+ xy"= −2cosx A. y = xcosx. B. y = 2xsin x . C. y = xsin x. D. y = 2xcosx . Câu 9: Chọn công thức đúng A. u ' = u'v+uv' . B. (x3 )' = −3x2 . C. ( x)' = 21x . D. (uv)' = u'v−uv'. Trang 1/3 - Mã đề thi 111 Câu 10: Biết lim ax+ 2x−+ x+1 = 2 . Khi đó A. −1≤ a <1 . B. 1≤ a < 2 . C. a ≥ 2. D. a < −1. Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy và đáy là tam giác vuông đỉnh B. Khi đó số mặt của hình chóp đã cho là tam giác vuông bằng bao nhiêu? A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 12: Đạo hàm nào sau đây đúng: A. cot x '= − 1 . B. sin x '= −cosx. sin x C. (cosx)'= sin x . D. tan x '= − 1 . cos x Câu 13: Cho hàm số y = f (x)có đạo hàm tại x0 là A. f ′(x ) = lim f (x0 +h)− f (x0 ). h→0 C. f ′(x ) = lim f (x0 +∆x)− f (x0 ). ∆x→0 f '(x0).Khẳng định nào sau đây sai? B. f ′(x ) = lim f (x+ x0 )− f (x0 ). x→x0 0 D. f ′(x ) = lim f (x)− f (x0 ). x→x0 0 Câu 14: Cho hàm số f (x)= 3(sin4 x+cos4 x)−2(sin6 x+cos6 x). Giá trị của f '(2018) là: A. 2. B. 1. C. 3. D. 0. Câu 15: dy = (4x+1)dx là vi phân của hàm số nào sau đây? A. y = 2x2 + x−2018 . B. y = −2x2 + x . C. y = 2x3 + x2 . D. y = −2x2 − x+2017. Câu 16: Giới hạn nào sau đây có kết quả bằng 0 A. lim n2 −1 n2 +1 B. lim 2n−7 . n3 +1 C. lim(1−8n). D. lim n−1 . n2 +n Câu 17: Biết lim f (x) = −2 và lim g(x) = 7 x x0 0 . Khi đó I = lim f (x)−3g(x) x x0 A. I = 23 . B. I =19 . C. I = −19 . D. I = −23 . Câu 18: Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình Q =3t2 +2018. Tính cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t0 = 3(giây) ? A. 18(A). B. 20(A). C. 28(A). D. 34(A). x2 −a Câu 19: Cho hàm số f (x)=  x −2 2b+1 khi x ≠ 2 . Biết a,b là các giá trị thực để hàm số liên tục tại khi x =2 x =2 .Khi đó a+2b nhận giá trị bằng A. 7. B. 8. C. 11 . D. 4. Câu 20: Cho hàm số g(x) = xf (x)+ x với f (x) là hàm số có đạo hàm trên R. Biết g'(3)= 2; f '(3)= −1. Giá trị của g(3) bằng A. −3. B. 3 . C. 20 . D. 15. Câu 21: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Khi đó, vectơ bằng vectơ AB là vectơ nào dưới đây? A. B'A'. B. D'C'. C. CD.     .  Câu 22: Cho hình lăng trụ ABC.A B C , M là trung điểm của BB . Đặt , , . Khẳng định nào sau đây đúng? A. AM = a−c+ 2b. B. AM = b−a+ 2c. C. AM = b+c− 2 a. D.  =  +− 2 . Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy, AB = a, AD = a 3 , SA = a. Số đo góc giữa SD và mặt phẳng (SAB) bằng: Trang 2/3 - Mã đề thi 111 A. 450 . B. 300 . C. 600 . D. 900 . Câu 24: Cho hàm số f (x) = x3 − 2 x2 − 2 và g(x) = x2 −3x+1 .Tìm lim g′(sin3x)+3 A. 3 . B. 3 . C. 10 . D. 5 . Câu 25: Đạo hàm cấp hai của hàm số y = cos2 x là: A. y′′ = −2cos2x . B. y′′ = 2cos2x. C. y′′ = 2sin2x . D. y′′ = −2sin2x . II. Tự luận (5 điểm): Câu 26 (1.5 điểm): Tính các giới hạn sau: a) lim 2 1 −2n+3 b) lim 2x +3 c) lim Câu 27 (1.0 điểm): Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó: 1+2x31+3x −1 x f(x) = x2 −5x +6 khi x > 3 2x −5 khi x ≤3 3 Câu 28 (1.0 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f (x) = − 3 +2x2 −3x tại điểm có hoành độ x0 mà f ′′(x0) = 6 Câu 29 (1.5 điểm):Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a,SA ⊥ (ABCD) và SA = a 15 .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và CD . a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD) . b) Tính góc giữa SM và (ABCD) . c) Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SMN). ----------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 111 Đáp án đề thi học kỳ II lớp 11- Môn Toán năm học 2017-2018 I. Trắc nghiệm : Câu Mã đề 111 1 B 2 C 3 C 4 B 5 D 6 A 7 D 8 A 9 C 10 C 11 C 12 A 13 B 14 D 15 A 16 B 17 D 18 A 19 A 20 D 21 B 22 B 23 C 24 D 25 A Mã đề 112 D B A A D D D B C A C D D A D C A C C B A B C D C Mã đề 113 C D D C B D D C C C A B B B A A

Tài liệu liên quan