Đề thi học kì 2 môn Tin học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Quyền

Đăng ngày 1/6/2019 1:02:35 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 77 | Page: 3 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
Đề thi học kì 2 môn Tin học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Quyền. Tham khảo Đề thi học kì 2 môn Tin học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Quyền sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức Tin học, rèn luyện kỹ năng giải đề thi và biết phân bổ thời gian hợp lý trong bài thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!
Trường THPT Ngô Quyền
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
GV: Nguyễn Thị Thắm
Môn Tin học 11
ĐỀ RA
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Chọn đáp án đúng điền vào bảng tương ứng dưới đây.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức
B. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.
C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.
D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.
Câu 2: Để biết con trỏ tệp đã ở cuối dòng của tệp f hay chưa, ta sử dụng hàm:
A. eof(f)
B. eoln(f)
C. eof(f, ‘trai.txt’)
D. foe(f)
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Cả lời gọi hàm và lời gọi thủ tục đều phải có tham số thực sự.
B. Lời gọi thủ tục nhất thiết phải có tham số thực sự còn lời gọi hàm không nhất thiết phải có tham số
thực sự
C. Lời gọi hàm nhất định phải có tham số thực sự còn lời gọi thủ tục không nhất thiết phải có tham số
thực sự
D. Lời gọi hàm và lời gọi thủ tục có thể có tham số thực sự hoặc không có tham số thực sự tuỳ thuộc
vào từng hàm và thủ tục.
Câu 4: Trong NNLT Pascal, khai báo nào sau đây là đúng khi khai báo tệp văn bản?
A. Var f: String;
B. Var f: byte;
C. Var f = record
D. Var f: Text;
Câu 5: Giả sử trên thư mục gốc của đĩa C có tệp f
đã có nội dung sẵn. Khi thực hiện thủ tục Rewrite(f);
A. Nội dung trong tệp f sẽ hiện ra trên màn hình
B. Nội dung trong tệp cũ vẫn còn nguyên
C. Nội dung mới sẽ được ghi tiếp theo phía dưới tệp đã có sẵn
D. Nội dung trong tệp cũ sẽ bị xoá để chuẩn bị ghi dữ liệu mới
Câu 6: Câu lệnh dùng thủ tục đọc có dạng:
A. Read();
B. Read(,);
C. Read(, );
D. Read();
Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:
Var g:text;
I:integer;
Begin
Assign(g, ‘C:\DLA.txt’);
Rewrite(g);
For i:=1 to 10 do
If i mod 2 <> 0 then write(g, i);
Close(g);
Readln
End.
Sau khi thực hiện chương trình trên, nội dung của tệp ‘DLA.txt’ gồm những phần tử nào?
A. 2; 4; 6; 8;10
B. 1; 3; 5; 9
C. 1; 3; 5;7; 9
D. 4; 6; 8;10
Câu 8: Tệp f có dữ liệu
5
9 15
để đọc 3 giá trị trên từ tệp f và ghi các giá trị này vào 3 biến x, y, z ta
sử dụng câu lệnh:
A. Read(f, x, y, z);
B. Read(f, ‘x’, ‘y’, ‘z’);
C. Read(x, y, z);
D. Read(‘x’, ‘y’, ‘z’);
Câu 9: Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; để ghi các giá trị trên vào tệp f có dạng là
tục ghi:
5
9 15
ta sử dụng thủ
A. Write(f, a,b,c);
B. Write(a, ‘
’, b, ‘
’, c);
C. Write(f, a, ‘
’, bc);
D. Write(f, a ‘’, b‘’, c);
Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình chính.
B. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó.
C. Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó và trong chương trình chính.
D. Biến toàn cục chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong các chương
trình con.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: Cho chương trình sau
Program Baitap;
Var x, y, z , t: word;
Function BCNN(a, b:word):word;
Var du, c, d:word;
Begin
c:=a; d:=b;
While b<>0 do
Begin
du:=a mod b;
a:=b;
b:=du;
End;
BCNN:=(c*d) div a;
End;
Begin
Write(‘nhap 4 so x, y, z, t: ‘); readln(x, y, z, t);
Write(‘BCNN cua 4 so la: ’, BCNN(BCNN(x, y),BCNN(z, t)));
Readln;
End.
Câu hỏi: Quan sát và:
a) Nêu các tham số thực sự, tham số hình thức?
b) Nêu tên các biến cục bộ, biến toàn cục?
Câu 2: Cho mảng A gồm N phần tử thuộc kiểu nguyên (N≤50)? Viết chương trình con thực hiện các yêu
cầu sau:
a)
Viết thủ tục nhập giá trị cho mảng A từ bàn phím.
b)
Viết thủ tục in ra màn hình các phần tử âm trong mảng A.
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
B
D
D
D
B
C
A
A
B
Điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1: (2 điểm)
a)
Tham số thực sự: x, y, z, t
Tham số hình thức:
a, b
b)
Biến cục bộ:
du, c, d
Biến toàn cục:
x, y, z, t
Câu 2: (3 điểm)
a) Viết thủ tục nhập giá trị cho mảng A từ bàn phím
procedure nhap(var A:kmang; var n:integer);
begin
write(‘Nhap so phan tu cua mang N=’);
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write(‘Nhap phan tu thu A[‘,i,’]=);
readln(A[i]);
end;
end;
b)
Viết thủ tục in ra màn hình các phần tử âm trong mảng A.
procedure hienam(A:kmang;n:byte);
begin
for i := 1 to n do
if A[i] < 0 then write(A[i],’
);
end;
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
77 lần xem

Đề thi học kì 2 môn Tin học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Quyền. Tham khảo Đề thi học kì 2 môn Tin học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Quyền sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức Tin học, rèn luyện kỹ năng giải đề thi và biết phân bổ thời gian hợp lý trong bài thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!.

Nội dung

Trường THPT Ngô Quyền GV: Nguyễn Thị Thắm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 Môn Tin học 11 ĐỀ RA PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn đáp án đúng và điền vào bảng tương ứng dưới đây. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức B. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức. C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức. D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức. Câu 2: Để biết con trỏ tệp đã ở cuối dòng của tệp f hay chưa, ta sử dụng hàm: A. eof(f) B. eoln(f) C. eof(f, ‘trai.txt’) D. foe(f) Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Cả lời gọi hàm và lời gọi thủ tục đều phải có tham số thực sự. B. Lời gọi thủ tục nhất thiết phải có tham số thực sự còn lời gọi hàm không nhất thiết phải có tham số thực sự C. Lời gọi hàm nhất định phải có tham số thực sự còn lời gọi thủ tục không nhất thiết phải có tham số thực sự D. Lời gọi hàm và lời gọi thủ tục có thể có tham số thực sự hoặc không có tham số thực sự tuỳ thuộc vào từng hàm và thủ tục. Câu 4: Trong NNLT Pascal, khai báo nào sau đây là đúng khi khai báo tệp văn bản? A. Var f: String; B. Var f: byte; C. Var f = record D. Var f: Text; Câu 5: Giả sử trên thư mục gốc của đĩa C có tệp f đã có nội dung sẵn. Khi thực hiện thủ tục Rewrite(f); A. Nội dung trong tệp f sẽ hiện ra trên màn hình B. Nội dung trong tệp cũ vẫn còn nguyên C. Nội dung mới sẽ được ghi tiếp theo phía dưới tệp đã có sẵn D. Nội dung trong tệp cũ sẽ bị xoá để chuẩn bị ghi dữ liệu mới Câu 6: Câu lệnh dùng thủ tục đọc có dạng: A. Read(); B. Read(,); C. Read(, ); D. Read(); Câu 7: Cho đoạn chương trình sau: Var g:text; I:integer; Begin Assign(g, ‘C:\DLA.txt’); Rewrite(g); For i:=1 to 10 do If i mod 2 <> 0 then write(g, i); Close(g); Readln End. Sau khi thực hiện chương trình trên, nội dung của tệp ‘DLA.txt’ gồm những phần tử nào? A. 2; 4; 6; 8;10 B. 1; 3; 5; 9 C. 1; 3; 5;7; 9 D. 4; 6; 8;10 Câu 8: Tệp f có dữ liệu 5 9 15 để đọc 3 giá trị trên từ tệp f và ghi các giá trị này vào 3 biến x, y, z ta sử dụng câu lệnh: A. Read(f, x, y, z); B. Read(f, ‘x’, ‘y’, ‘z’); C. Read(x, y, z); D. Read(‘x’, ‘y’, ‘z’); Câu 9: Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; để ghi các giá trị trên vào tệp f có dạng là 5 9 15 ta sử dụng thủ tục ghi: A. Write(f, a,b,c); B. Write(a, ‘ ’, b, ‘ ’, c); C. Write(f, a, ‘ ’, bc); D. Write(f, a ‘’, b‘’, c); Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình chính. B. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó. C. Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó và trong chương trình chính. D. Biến toàn cục chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong các chương trình con. PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm): Câu 1: Cho chương trình sau Program Baitap; Var x, y, z , t: word; Function BCNN(a, b:word):word; Var du, c, d:word; Begin c:=a; d:=b; While b<>0 do Begin du:=a mod b; a:=b; b:=du; End; BCNN:=(c*d) div a; End; Begin Write(‘nhap 4 so x, y, z, t: ‘); readln(x, y, z, t); Write(‘BCNN cua 4 so la: ’, BCNN(BCNN(x, y),BCNN(z, t))); Readln; End. Câu hỏi: Quan sát và: a) Nêu các tham số thực sự, tham số hình thức? b) Nêu tên các biến cục bộ, biến toàn cục? Câu 2: Cho mảng A gồm N phần tử thuộc kiểu nguyên (N≤50)? Viết chương trình con thực hiện các yêu cầu sau: a) Viết thủ tục nhập giá trị cho mảng A từ bàn phím. b) Viết thủ tục in ra màn hình các phần tử âm trong mảng A. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1 2 3 Đáp án B B D Điểm 0.5 0.5 0.5 4 5 6 7 8 9 10 D D B C A A B 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm): Câu 1: (2 điểm) a) Tham số thực sự: x, y, z, t Tham số hình thức: a, b b) Biến cục bộ: du, c, d Biến toàn cục: x, y, z, t Câu 2: (3 điểm) a) Viết thủ tục nhập giá trị cho mảng A từ bàn phím procedure nhap(var A:kmang; var n:integer); begin write(‘Nhap so phan tu cua mang N=’); readln(n); for i:=1 to n do begin write(‘Nhap phan tu thu A[‘,i,’]=’); readln(A[i]); end; end; b) Viết thủ tục in ra màn hình các phần tử âm trong mảng A. procedure hienam(A:kmang;n:byte); begin for i := 1 to n do if A[i] < 0 then write(A[i],’ ’); end;

Tài liệu liên quan